Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-12-08
"Jaki masz bud?et na PR?"

Jaki masz bud?et na PR?

"Ale w naszym bud?ecie nie ma pieni?dzy na public relations." Takie zdanie ka?demu mo?e zepsu? humor!

Dlaczego pytasz o bud?et? "Bo chc? wiedzie? ile pieni?dzy jest do wydania."

B??d. Pieni?dze, bud?et i finanse to ostatnie tematy do uzgodnienia z klientem. Przede wszystkim trzeba skupi? si? na jednej rzeczy: PROBLEMY KLIENTA.

"Dlaczego? Przecie? chc? wiedzie? czy klienta sta? na moje us?ugi."

Nie. To czy go sta? czy nie jest spraw? drugorz?dn?. JAKI PROBLEM MA KLIENT? To kwestia podstawowa.

Kiedy nie ma problemu, nie ma sprzeda?y! Proste.

1. Dlaczego klient ma skorzysta? z Twoich us?ug?

2. Jakie problemy mu dokuczaj??

3. W jakim stopniu te problemy przeszkadzaj? w osi?gni?ciu sukcesu?

4. Jaka jest wyliczona w z?otówkach warto?? tych problemów?

Dopiero po rozpoznaniu problemów mo?na zapyta? czy klient chce zaj?? si? ich rozwi?zaniem. Dobrze poprowadzona rozmowa zako?czy si? uzgodnieniem bud?etu. Ale pieni?dze nie b?d? w niej priorytetem.

A jaki jest na to bud?et?

Za?o?? si? o wszystkie moje oszcz?dno?ci, ?e w pewnym momencie dyskusji z klientem zawsze pojawia si? taka kwestia:

Klient: Bardzo dobrze. Jeste?my gotowi do pracy nad tym projektem. No to do dzie?a!

Agencja: Wspaniale. Bardzo si? ciesz?. Jaki jest bud?et?

Klient: Nie wiem. Ile to b?dzie kosztowa??

Agencja: Nie wiem, bo... (podaj wyja?nienie)

Ka?dy z nas gra w t? gr?. Nazwijmy j? "symultan? bud?etow?". To czego brakuje w tej wymianie s?ów to fakt, ?e klient nie wie dok?adnie jaki mo?e przeznaczy? bud?et. Wie natomiast jaka kwota przekroczy jego mo?liwo?ci. Wie - po prostu - ile b?dzie za du?o. Zamiast anga?owa? si? w t? gr?, lepiej skupi? si? na sprawdzonych metodach okre?lania bud?etu.

Pierwszy problem wynikaj?cy z pytania o bud?et na samym pocz?tku to tworzenie konfrontacyjnej relacji pomi?dzy agencj? i klientem. Klienci wiedz?, ?e agencje PR tak jak dzieci lubi? wydawa? wi?cej "kieszonkowego". Gdybym tylko mia? talent wyszukiwania zaskórniaków jakim popisuje si? moja siostrzenica :-)

Pierwsza rzecz, któr? agencja PR powinna zrobi? kalkuluj?c bud?et to zadanie klientowi pyta?, które powiedz? "dlaczego" nale?y zaj?? si? tym projektem w?a?nie teraz. To wcale nie jest takie proste. To jest strategiczne pytanie i odpowiedzi w rodzaju "poniewa? to jest uj?te w planie" albo "poniewa? zawsze to robimy" nie mog? by? traktowane powa?nie.

Do czego zmierzamy? Do uzyskania jasnej definicji sukcesu. Jak sprawdzimy czy pieni?dze wydane na projekt b?d? ?rodkami dobrze zainwestowanymi? Nigdy si? tego nie dowiemy je?li nie poznamy i nie zrozumiemy "misji" projektu.

Jaki jest cel projektu?

Kiedy ju? masz zadowalaj?c? odpowied? na pytanie "dlaczego" projektem nale?y zaj?? si? w?a?nie teraz, czas na jasne okre?lenie wzajemnych oczekiwa?.

Klienci s? zawiedzeni kiedy agencje PR nie robi? tego, do czego si? zobowi?za?y. Agencje zachowuj? si? tak jakby czu?y si? wprowadzone w b??d (cz?sto tak w?a?nie jest) i wszystkie nieporozumienia by?y zupe?nie przypadkowe i niezamierzone.

Kolejne pytanie, które wymaga odpowiedzi po ustaleniu "dlaczego" brzmi: "Jakie korzy?ci odniesie klient je?li zrealizujemy projekt?". Warto?? - to kluczowe s?owo rzadko pojawia si? w kontaktach agencji i klientem.

Prowadz?c agencj? PR z przyjemno?ci? zadaj? to pytanie, bo mam ja?niejszy obraz tego, co jest wa?ne dla klienta i jakie pieni?dze zarobi? dzi?ki zrealizowanemu projektowi. Klienci te? ch?tnie mówi? o tych szczegó?ach - ja wi?cej wiem o ich przedsi?wzi?ciach.

Kiedy dotrzesz to tego punktu, b?dziesz w stanie lepiej rozegra? "symultan? bud?etow?". Po okre?leniu oczekiwanych efektów, klient i agencja potrafi? dok?adniej zdefiniowa? spodziewany "zysk" z planowanej inwestycji w projekt PR.

Teraz czas na zamian? krzese?. Na gor?cym krze?le siada agencja.

"Ile to powinno kosztowa??" to jak najbardziej uzasadnione pytanie przed ustaleniem bud?etu.

Realistyczne oczekiwania

Jedn? z metod skrócenia dyskusji nad bud?etem jest okre?lenie minimalnych ?rodków umo?liwiaj?cych przyst?pienie do pracy. Asygnuj?c pewn? sum? klient okazuje agencji zaufanie i motywuje do najlepszej pracy. Co wi?cej, takie post?powanie pozwala doszlifowa? wst?pne projekty i doprecyzowa? bud?et, dla którego z kolei ?atwiej uzyska? klientowi zielone ?wiat?o u swoich prze?o?onych.

Klient mo?e na przyk?ad zapyta? ile kosztuje przygotowanie konferencji prasowej dla 10 dziennikarzy. W odpowiedzi us?yszy, "W ubieg?ym miesi?cu taka konferencja kosztowa?a oko?o X z?otych." Je?li klient nadal nie jest w stanie podj?? decyzji, mo?emy pokaza? scenariusze zorganizowanych konferencji prasowych i ich ramowe bud?ety. Plus informacje gdzie mo?na dokona? oszcz?dno?ci.

Moja ostatnia rada to apel o realistyczne poszanowanie praw grawitacji. Nierealistyczne oczekiwania (wyra?one s?ownie lub nie) skazuj? obydwie strony na pora?k?.

Kiedy klient ma problem za milion z?otych, a Ty mo?esz go rozwi?za? za 100,000 z?otych, to nad czym tu si? zastanawia??

Kluczem jest dostarczenie klientowi informacji i narz?dzi pomagaj?cych podj?cie w?a?ciwych decyzji, okre?lenie realistycznych celów przez obydwie strony i znalezienie ju? we wst?pnej fazie projektu odpowiedzi na pytanie:

"Jaki masz bud?et na PR?"

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Google Internet Dziennikarz Dziennikarze Wywiad Klient Public Reporterzy Polska Klienci Problem Gapa Relations PRACOWNICY Firma Informacja Pressence Szef Gazeta Kaczy?ski Prawda Praktycy Media Relacje Tusk Rzecznik Komunikacja Twitter ReporterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl