Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-11-30
"Terroryzm i media"

Terroryzm i media

Zamaskowane twarze terrorystów. Przera?one rodziny zak?adników. Zdezorientowani reporterzy, którzy udaj?, ?e si? nie boj?.

Podstawowe trzy pytania w sytuacji zamachu terrorystycznego brzmi?: Kto ustala regu?y gry? Kto pisze scenariusz? Kto go realizuje?

Wi?cej pyta??

Pytanie 1: Dlaczego media relacjonuj? takie sytuacje? Dlaczego ich po prostu nie zignoruj?? Czy to by zmniejszy?o determinacj? terrorystów i zniech?ci?o do kolejnych ataków?

Media s? na miejscu tragedii, bo to ciekawi ludzi, zagro?one jest ludzkie ?ycie i ujawnia si? konflikt. Cz?sto sprawa ma wyd?wi?k mi?dzynarodowy.

Pytanie 2: Dlaczego telewizja pokazuje cia?a ofiar?

Nie mam poj?cia dlaczego pokazywane s? zbli?enia martwych cia?. Gdyby to zale?a?o ode mnie, zakaza?bym tego.

Pytanie 3: Dlaczego media chc? rozmawia? z krewnymi ofiar, poszkodowanymi lub osobami znajduj?cymi si? w niebezpiecze?stwie?

Ludzki dramat to najciekawszy temat dla mediów. A co dopiero dramat wywo?any kataklizmem! Przyk?ady ludzkiego heroizmu, cierpienia i gotowo?ci do po?wi?cenia i niesienia pomocy zawsze trafiaj? na pierwsze strony gazet. Czy czytelnicy kochaj? za to media? Nie s?dz?. Czy chc? czyta? o tym? Oczywi?cie, ?e chc?.

Pytanie 4: Media cz?sto chc? pozna? szczegó?y naszych negocjacji i planów zarz?dzania kryzysem. Czy nale?y je ujawnia? wierz?c, ?e media sprawniej b?d? informowa? o przebiegu wydarze??

Trudno generalizowa?, ale krótka odpowied? brzmi: NIE. Wszystko zale?y jednak od indywidualnych relacji z mediami i historii ich zachowania w podobnych sytuacjach w przesz?o?ci.

Mo?na lubi? media lub nie, ale kiedy mówimy o ich zachowaniu w relacjach o zamachach terrorystycznych licz? si? trzy rzeczy:

 • zrozumienie mediów, co je interesuje i dlaczego; dzi?ki temu b?dziesz lepiej przygotowany do tego co powiedz? media o terrorystach i co poka?? media,
 • zrozumienie terrorystów i ich potrzeby i wymagania nie po to, ?eby ich powstrzyma?, nie po, ?eby zmieni? ich my?lenie, ale raczej ?eby przeciwdzia?a? temu co terrory?ci chc? osi?gn?? kosztem ofiar,
 • zrozumienie relacji pomi?dzy mediami i terrorystami.

Czego potrzebuj? terrory?ci?

Terrory?ci maj? siedem podstawowych potrzeb:

 1. Spektakularne wydarzenie, ?eby przyci?gn?? uwag? opinii publicznej.
 2. ?rodowisko, które u?atwia komunikacj?.
 3. Moment, który s?u?y g?ównemu/strategicznemu celowi.
 4. Wspó?pracownicy, którzy s? gotowi zrealizowa? gro?by lub zgodzi? si? na ich realizacj?.
 5. ??dania wystarczaj?ce do osi?gni?cia celu z zachowaniem pewnej elastyczno?ci w ust?pstwach.
 6. Dost?p do mediów, bo tylko za ich po?rednictwem mog? dotrze? do opinii publicznej.
 7. Ewakuacja, ale nie zawsze. Fanatyczny terrorysta jest gotowy po?wi?ci? wszystko, ?eby osi?gn?? swój cel.

Sze?? mitów o mediach i kryzysach

Media s? znakomicie przygotowane do relacjonowania kryzysów. B??d. To ?e dziennikarze b?yskawicznie zjawiaj? si? na miejscu tragedii, zamachu lub wypadku jeszcze wcale nie znaczy, ?e wiedz? co si? dzieje.

Mit 1: Media maj? reporterów z do?wiadczeniem w relacjonowaniu kryzysów.

Niestety, media czasem s? zaskoczone kryzysami. Nie ma takiej stacji radiowej/telewizyjnej, której sta? na utrzymanie takich reporterów. W efekcie ka?dy kryzys jest relacjonowany przez reportera, który nie zna tematu, problemu i okoliczno?ci.

Ka?dy reporter potrafi jednak:

 • oceni? Twoj? kompetencj? w zarz?dzaniu kryzysem.
 • znale?? "ekspertów", którzy oceni? Twoje zachowanie i b??dy.
 • podkoloryzowa? ka?dy aspekt sytuacji.
 • poszuka? kontaktu z terrorystami i przeprowadzi? z nimi wywiad.
 • skupi? uwag? na ofiarach w sposób, który odwróci uwag? od sprawców nieszcz??cia.

Mit 2: Media b?d? mia?y czas, ?eby zastanowi? si? jakie k?opoty masz w zwi?zku z atakiem terrorystów.

Bynajmniej. Media dzia?aj? pod tak wyniszczaj?c? presj? konkurencji, ?e dadz? wiar? ka?dej informacji/plotce/pog?osce, która do nich dotrze. Tylko, ?eby by? pierwszym. Tam gdzie brakuje faktów reporterzy natychmiast zaczynaj? spekulowa?.

Mit 3: Je?li wyja?nisz wszystko reporterowi, on na pewno to zrozumie.

Niestety. Im wi?cej wyja?niasz, tym mniejsza ch?? zrozumienia, szczególnie w telewizji. Media chc? prostych recept i rozwi?za?. Szczegó?y, korekty, sprostowania, przeprosiny? Pó?niej... pó?niej, je?li kiedykolwiek.

Mit 4: Media powinny mie? prawo dost?pu do miejsca kryzysu.

W czasie kryzysu, szczególnie podczas wydarze? wywo?anym atakiem terrorystycznym dost?p mediów powinien by? ?ci?le kontrolowany z 3 powodów:

 • osobiste bezpiecze?stwo ludzi, których poka?? media,
 • bezpiecze?stwo i status ludzi prowadz?cych negocjacje i zarz?dzaj?cych kryzysem wystawione s? na szwank w wypadku nieprzewidzianych dzia?a? osób postronnych, w tym dziennikarzy,
 • bezpiecze?stwo zak?adników lub osób, które mog? ucierpie? w wyniku dzia?a? terrorystów chc?cych zrealizowa? swoje cele podczas negocjacji.

Osobiste bezpiecze?stwo reporterów to zupe?nie inna materia. Dziennikarze wiedz?, ?e najlepsze tematy s? tam gdzie jest ryzyko i niebezpiecze?stwo. Niestety czasem dziennikarze - jak na przyk?ad Waldemar Milewicz - p?ac? za to najwy?sz? cen?.

Mit 5: Im wi?cej zbierzesz faktów i opó?nisz moment rozmowy z dziennikarzami, tym bardziej rzetelna b?dzie ich relacja.

Dziennikarze nie czekaj? na dodatkowe informacje. Im bardziej dramatyczny bieg wypadków, tym wi?cej fragmentarycznych relacji. Szczegó? po szczególe, fakt po fakcie, wydarzenie po wydarzeniu. Prosz? zosta? z nami...

Jak widzisz natychmiast po wybuchu kryzysu obok jego prawdziwego przebiegu pojawia si? jego druga medialna wersja. To rzeczywisto?? wytworzona przez percepcj? mediów. W pocz?tkowej fazie kryzysu te dwie wersje - prawdziwa i wirtualna - bardzo si? ró?ni?. Ty sam reagujesz na prawdziwe wydarzenia podczas, gdy odpowiadaj?c na pytania reportera musisz uwzgl?dnia? jego ogl?d wydarze? i rozwój wypadków.

Dlatego ju? w najwcze?niejszej fazie kryzysu musisz zrobi? wszystko, ?eby zapozna? reportera z faktami. Tylko wtedy jego percepcja b?dzie zbie?na z Twoj?. Powstrzymywanie si? z przekazywaniem faktów i informacji tylko sprzyja powstawaniu i rozpowszechnianiu si? plotek, spekulacji, hipotez i wymy?laniu niewiarygodnych historii.

Z tego samego powodu monitoruj media. Wyznacz osoby do monitoringu radia i telewizji, w tym szczególnie telewizji. Percepcja opinii publicznej i innych mediów w du?ej mierze zale?y od tego jak kryzys widzi telewizja. W przypadku zamachów terrorystycznych ta zale?no?? jest szczególnie widoczna. ?ledzenie relacji w telewizji pomo?e Ci obserwowa? "drugie ?ycie" kryzysu.

Mit 6: Reporterzy pracuj? niezale?nie, szczegó?owo weryfikuj? informacje tak jak to zwykle robi? w czasie rutynowych zada?.

Wr?cz przeciwnie. W czasie relacjonowania kryzysu nie ma prawie ?adnego sprawdzania faktów. Pojawia si? zjawisko "stadnego my?lenia". Reporterzy w pierwszej kolejno?ci zawsze polegaj? na innych reporterach nawet kiedy maj? do dyspozycji inne ?ród?a informacji.

Sytuacja kryzysowa nale?y do nielicznych okazji kiedy rzeczywi?cie mo?esz mie? wp?yw na prac? mediów. Ale poniewa? takie sytuacje s? g?ste od nieprzewidzianych wydarze? pojawiaj?cych si? bez najmniejszej logiki reporterzy musz? polega? na przekazywanych przez Ciebie faktach, informacjach, danych. Tak?e od Ciebie zale?y kolejno?? podawanych wiadomo?ci. Dlatego nie b?d? zdziwiony. Po prostu, dziennikarze s? skazani na Ciebie.

Inne zjawisko to powtarzanie tego, co powiedzia? "najwa?niejszy". Kiedy na miejscu zdarze? pojawia si? do?wiadczony reporter ze znanym nazwiskiem, mo?esz mie? pewno??, ?e inni b?d? zagl?da? mu w notatki i s?ucha? jego komentarzy.

B??d takiego dziennikarza bywa zwykle powielany przez innych reporterów i mo?e wywo?a? nowy kryzys we wszystkich mediach, od lokalnej gazety do ogólnopolskiego dziennika.

Mimo stara? dok?adnego informowania i skupiania si? na tym co istotne i wyj?tkowe, raz pope?niony b??d jest bardzo trudny do sprostowania ze wzgl?du na "stadn?" natur? reporterów.

B??dy pope?niane przez organizacje w kryzysie

Organizacje zarz?dzaj?ce kryzysem pope?niaj? 5 b??dów:

 1. Niedost?pno??. Kiedy brakuje wiarygodnych informacji, media b?d? ich szuka? gdzie si? tylko da. B?d? rozmawia? z kimkolwiek kto sprawia wra?enie osoby poinformowanej. Trzeba przy tym pami?ta? o zasadzie odwróconej wiarygodno?ci. Nawet kiedy rzecznik prasowy wyg?osi o?wiadczenie, dziennikarze natychmiast zwróc? si? do kogo? kto ma status eksperta z pro?b? o ocen? tego co powiedzia? rzecznik. Takie zachowanie nie skupia uwagi na terrory?cie, ale na Twojej organizacji.
 2. Niezrozumia?y j?zyk. Zak?adamy, ?e media rozumiej? specyfik? naszej firmy. Nie rozumiej?. Nie mog?. Nie chc?. Nie oczekuj tego. To Ty masz rozumie? specyfik? prowadzonej dzia?alno?ci i umie? o tym powiedzie?. Dlaczego denerwujesz si? kiedy dziennikarze prosz? Ciebie o wyja?nienie czym si? zajmujesz? A kto im wyt?umaczy to lepiej? U?ywanie ?argonu i skomplikowanych bran?owych wyra?e? wcale w tym nie pomo?e. Mów tak, ?eby zrozumia?a Ciebie siostra, ojciec, brat, matka lub s?siadka. Przecie? to oni ogl?daj? telewizj? i s?uchaj? radia, prawda?
 3. Nudziarstwo. Informacje dotycz? ludzi, s? ciekawe i wyj?tkowe. Cz?sto opisuj? konflikt i cierpienie. Je?eli tych elementów zabraknie w Twojej relacji, media zrobi? to za Ciebie. Kiedy nie umiesz opowiedzie? tego co si? sta?o dziennikarz sam stworzy w?asn? histori? i to niekoniecznie musi ta historia, któr? chcia?by? us?ysze?.
 4. Powolno??. Media pracuj? szybko i bez przerwy. Brak zrozumienia dla dziennikarskich terminów niepotrzebnie psuje krew. Je?li nie zd??ysz na czas, powiedz to z góry, wyja?nij przyczyn? i oszcz?d? wszystkim niepotrzebnego stresu.
 5. Arogancja. Reporterzy cz?sto dostrzegaj? (lub wyczuwaj?) w naszych wypowiedziach brak troski o ludzi. Skupiamy si? na technicznych aspektach problemu. Mówmy o ofiarach i naszym zatroskaniu.

Jak sobie radzi? z problemami w komunikacji

Zdecydowanej wi?kszo?ci problemów w kryzysowej komunikacji z mediami mo?na unikn?? dzi?ki przestrzeganiu 3 zasad:

 1. przekazuj informacje w formie historii, które maj? pocz?tek, rozwini?cie i zako?czenie,
 2. przewiduj pytania, które mog? zada? dziennikarze, przygotuj i prze?wicz odpowiedzi,
 3. unikaj ?argonu i wi?cej mów o ludziach u?ywaj?c s?ów dla nich bliskich i zrozumia?ych.

Przygotowuj?c si? do kontaktu z mediami miej na uwadze, ?e dziennikarze poszukuj?:

 • wyj?tkowych tematów,
 • wydarze?, które dotycz? ludzi,
 • wydarze?, w których s? ofiary,
 • tajemnic i sekretów,
 • konfliktów mi?dzyludzkich,
 • konfliktów pomi?dzy organizacjami lub w?ród nich,
 • konfliktów w?ród rywalizuj?cych stron lub idei,
 • rezultatów b??dów,
 • osób odpowiedzialnych za nieszcz??cie.

Zawsze kiedy sytuacja kryzysowa dotycz?ca Twojej organizacji zawiera jeden z tych elementów s? du?e szanse, ?e zainteresuj? si? tym media. Pozostaje to tylko wykorzysta? oraz opracowa? jasne, pozytywne i konstruktywne komunikaty.

Jak my?li reporter

Typowy reporter, z którym zetkniesz si? w sytuacji kryzysu my?li ogólnymi poj?ciami, bo nie jest specjalist?. Poza tym, jego zadaniem jest przygotowanie relacji zgodnie z wymaganiami medium, dla którego pracuje, niekoniecznie w oparciu o fakty, sytuacj? i potrzeby tak jak Ty to postrzegasz.

Reporterzy dowiaduj? si? o wypadku z monitoringu mediów. Czasem jest to przeciek z firmy. Najcz??ciej pierwsza wzmianka o porwaniu lub zamachu terrorystycznym pochodzi z radia.

Od tej chwili mo?esz spodziewa? si?, ?e dziennikarze b?d? starali si? zdoby? wi?cej informacji wszelkimi metodami. Telefon na biurku ju? dzwoni, s?ycha? kroki na schodach i pukanie do drzwi. Co wi?cej, ka?da osoba w firmie mo?e by? poproszona o informacje.

W tym samym czasie redaktorzy przeszukuj? redakcyjne archiwa. Czy to pierwszy taki wypadek? Kto jest rzecznikiem prasowym? Jak d?ugo trwa? ostatni kryzys? Kto o tym pisa?? Gdzie jest teraz?

W tej chwili reporterzy ju? s? przed bram?. Kamery i mikrofony w??czone. Je?li utrudniasz im kontakt z Tob?, b?d? próbowali wej?? przez dziur? w p?ocie lub przeskoczy? przez szlaban.

Kiedy sytuacja jest powa?na - a tak jest oceniany ka?de zagro?enie terrorystyczne - redakcje wysy?aj? wi?cej reporterów. A to znaczy nie jeden dziennikarz, ale dwóch lub trzech. Stacje telewizyjne wysy?aj? wi?cej ekip filmowych. Musisz znale?? czas dla wszystkich.

Czego potrzebuj? media relacjonuj?c ataki terrorystyczne

1. Media potrzebuj? dost?pu do:

 • terrorysty,
 • negocjatora,
 • rzecznika prasowego,
 • ?wiadków,
 • policji/s?u?by ochrony/w?adz,
 • zak?adnika lub osoby poszkodowanej,
 • cz?onków rodziny zak?adnika lub osoby poszkodowanej.

2. Media potrzebuj? miejsca do pracy dla:

 • sprz?tu,
 • ludzi,
 • przekazywania relacji,
 • wywiadów.

3. Media potrzebuj? ?rodków do weryfikacji informacji, aby:

 • wyja?nia? fakty,
 • sprawdza? informacje,
 • uzyska? komentarze,
 • uwiarygodni? tematy.

Informacje s? przekazywane na bie??co. Bez kontekstu. Czasem niezgodnie z prawd?. To cena konkurencji. Twoim zadaniem (i w Twoim interesie) jest by? tam, podawa? dok?adne informacje, s?u?y? pomoc? i tym samym zmniejsza? niepewno?? i ogranicza? liczb? fa?szywych informacji.

W sytuacjach wyj?tkowo powa?nych zamachów reporterzy b?d? wymienia? informacje, uwagi i spostrze?enia. Uwag? wszystkich mo?e zwróci? agresywny i ??dny rozg?osu lokalny reporter, który zlekcewa?y oficjalne depesze PAP-u (bez wzgl?du na to czy mówi? prawd? czy nie).

Media pokorniej? kiedy dostaj? wszystkie dost?pne informacje. Je?li jednak uznaj?, ?e wiedz? za ma?o (w kryzysie dzieje si? tak cz?sto) zaczynaj? szuka? dodatkowych ?róde? informacji. Kiedy nie masz nic ciekawego do powiedzenia, dziennikarze znajd? na przyk?ad, "eksperta", który ch?tnie skomentuje przebieg wydarze?. Je?li s? naprawd? agresywni znajd? dwóch ekspertów, którzy maj? odmienne punkty widzenia. Kiedy spotkasz si? z nimi ponownie b?dziesz musia? komentowa? ich opinie. Czy znasz uniwersyteckich "ekspertów", którzy ch?tnie wypowiadaj? si? o Twojej firmie/bran?y?

W ostateczno?ci media zaproponuj? Ci wspó?prac?, w której zobowi??? si? do zachowania przekazanych informacji w tajemnicy. Zwykle odradzam tak? wspó?prac?, bo wi?cej z niej strat ni? korzy?ci. Je?li jednak darzysz dziennikarza absolutnym zaufaniem i widzisz w tym korzy?? dla siebie, mo?esz zaryzykowa?.

Podsumowanie

Fascynuj?ce jest porównanie potrzeb terrorystów z potrzebami dziennikarzy relacjonuj?cymi dramatyczne wydarzenia. Ta swoista "wspólnota" interesów wyra?aj?ca si? w ch?ci wp?ywu na opini? publiczn? pozwala zrozumie? s?abo?? mediów do przemocy. Ale to od samej organizacji, zespo?u zarz?dzania kryzysem, rzecznika prasowego zale?y czy w tym teatrze przemocy b?dzie re?yserem czy przys?owiowym halabardnikiem.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Problem Gapa Media Relations Szef Reporter Reporterzy Wywiad Public Google Agencje Komunikacja Twitter Relacje Polska Klient Rzecznik Prawda PRACOWNICY Tusk Informacja Pressence Praktycy Klienci Gazeta Kaczy?ski Dziennikarze Firma Internet DziennikarzStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl