Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-11-24
"Informacje z certyfikatem"

Informacje z certyfikatem

Dziennikarze to wyj?tkowa grupa zawodowa. Nie witaj? si? tajemniczymi gestami, nie nosz? ubra? z jednej firmy, nie ho?duj? ?adnym magicznym rytua?om. Jest mi?dzy nimi unikatowe poczucie wyj?tkowo?ci uprawianego zawodu i specyficzna wi??, której nie trzeba wzmacnia? maso?skimi obrz?dami, skomplikowanymi has?ami rozpoznawczymi czy sekretnymi u?ciskami d?oni. T? wi?? wida? we wzajemnym zaufaniu.

Dziennikarz nie oszuka dziennikarza. Nie powie mu wszystkiego, co wie, ale nie wprowadzi go celowo w b??d.

Ludzie mediów czerpi? z siebie nawzajem rzadko przyznaj?c si? do pierwotnego ?ród?a owych "inspiracji". W praktyce wygl?da to tak. Jeden reporter mówi o czym? pierwszy. Inni id? jego tropem. Albo z w?asnej woli albo z woli ich redakcji. Czasem w pierwotnym materiale pojawiaj? si? pomy?ki. Ale zazwyczaj w pogoni za "sensacyjnymi szczegó?ami" tylko dopisuje si? nowe fakty pozostawiaj?c pierwsz? relacj? jako pierwowzór do kopiowania przez reszt? dziennikarzy.

Wida? to jak na d?oni kiedy pierwszym ?ród?em jest renomowana agencja prasowa taka jak Reuters, AP, PAP czy sie? telewizyjna taka jak BBC, CNN, TVN.

Delegowanie zaufania

Redaktorzy wiadomo?ci wychodz? z prostego za?o?enia, ?e informacja pochodz?ca z wiarygodnego ?ród?a musi by? prawdziwa. Mo?emy to nazwa? "delegowaniem zaufania" zwalniaj?cym z dok?adnego sprawdzenia szczegó?ów lub samodzielnego kontaktowania si? z pierwotnym ?ród?em. Taka praktyka ma oczywi?cie swoje uzasadnienie ekonomiczne. Oszcz?dza czas, pieni?dze i energi?. Niestety ten wsz?dobylski wszech?wiat wzajemnego zaufania rzadko kiedy wprawia w zak?opotanie samych dziennikarzy.

Z faktu, ?e dziennikarze maj? do siebie zaufanie wcale nie wynika, ?e to, co mówi? jest prawdziwym opisem rzeczywisto?ci. Niestety, poza mediami nie ma innej porównywalnej, dynamicznej i popularnej struktury spo?ecznej, która jest w stanie konkurowa? z ich aktualnym ogl?dem ?wiata. I w?a?nie ten brak konkurencji razem z ryzykownym zaufaniem do kolegów pog??biaj? epistemologiczne s?abo?ci globalnej wioski informacyjnej.

Problem staje coraz wi?kszy, gdy? przybywa redakcji, stacji radiowych i telewizyjnych, a dost?p do Internetu codziennie uzyskuj? tysi?ce nowych u?ytkowników.

Agencje informacyjne coraz cz??ciej zlecaj? zadania w odleg?ych miejscach tzw. wolnym strzelcom. A kim oni s?? Czym si? kieruj?? Czy wydawca "Wiadomo?ci" mo?e do nich zadzwoni?, aby sprawdzi? prawdziwo?? faktów i prawdomówno?? informatorów? My?l?, ?e kierownik produkcji uzna?by to za marnowanie czasu i pieni?dzy. Nawet kiedy pierwotne ?ród?o cieszy si? nienagann? reputacj? (na przyk?ad, BBC) nikt nie mo?e zwolni? dziennikarza z obowi?zku sprawdzenia faktów.

Blogerzy i inni nowi "dostarczyciele tre?ci mediów", ze szczególnym uwzgl?dnieniem w?a?cicieli multimedialnych telefonów komórkowych z upodobaniem utrwalaj?cych wszelkie katastrofy i wypadki, to zupe?nie nowa kategoria w medialnym tyglu. Efekt jest taki, ?e redaktorzy i wydawcy buduj? dzi? reporterskie relacje tak jak tka si? wzorzysty kilim - mnóstwo nitek i kolorów i za ma?o czasu na dobór tych, które pozwol? stworzy? najbardziej warto?ciowy materia?.

Amalgamaty informacji

Aby sprosta? tym wyzwaniom technologicznym nowoczesne organizacje medialne przechodz? na skomputeryzowane systemy zarz?dzania tre?ci? (Content Management Systems - CMS), które kataloguj? wszystkie "aktywa informacyjne" i udost?pniaj? dziennikarzom. Analogowe zasoby s? stopniowo konwertowane na cyfrowe. Dotyczy to tak?e pasm reklamowych, reporta?y, filmów i programów studyjnych. Kolejny post?p to zast?pienie kosztownych przekazów satelitarnych przesy?aniem materia?ów przez Internet bezpo?rednio do komputera dziennikarza.

Pobrane materia?y mog? by? teraz dowolnie poci?te i wykorzystane zgodnie z potrzebami. Poniewa? wi?kszo?? stacji telewizyjnych regularnie kupuje zdj?cia od wielu producentów informacji filmowych, cyfrowa technologia obróbki obrazu i d?wi?ku umo?liwia dzi? tworzenie relacji b?d?cych swoistym amalgamatem, w którym nie musi by? wiele w?asnego materia?u.

?atwo sobie wyobrazi? skutki tego procesu na ekranie telewizora. Mimo wielo?ci ?róde? i du?ej liczby nadawców zdecydowana wi?kszo?? tworzy podobne materia?y. Takie amalgamaty amalgamatów. I spróbujmy odnale?? w tej d?ungli medialn? ?cie?k? "delegowania zaufania".

Nie widz? dzisiaj wygodnego sposobu informowania odbiorców informacji w jaki sposób zosta?y one zdobyte i opracowane ani standardu opatrywania ich znakiem jako?ci nadawcy ani wyra?nego zaznaczenia co pomini?to w ko?cowej wersji.

Konsumenci informacji ?yj? w b?ogiej nie?wiadomo?ci tego jak produkty mediów s? przygotowywane. Na ka?dym opakowaniu produktów spo?ywczych s? umieszczone dane o sk?adnikach, ich warto?ciach i ewentualne przeciwwskazania. Klienci informacji konsumuj? je bez dost?pu do takich danych.

Dobrowolne certyfikaty

Czy jest rozwi?zanie, które uzdrowi t? sytuacj? bez oficjalnych zmian w prawie?

Szanuj?ce si? gazety umieszczaj? w stopce pod artyku?em informacje z jakich dodatkowych zewn?trznych ?róde? korzysta?y. Napisane jest to zwykle drobnym druczkiem, ale dociekliwy czytelnik ma przynajmniej szans? oceni? wiarygodno?? tych materia?ów.

W dziennikarstwie radiowym, telewizyjnym i internetowym taka praktyka to rzadko??. Zgodnie z Prawem Delegowania Zaufania media wykorzystuj?ce materia?y innych dziennikarzy przyjmuj?, ?e zosta?y one sporz?dzone wed?ug ogólnie stosowanych i akceptowanych standardów.

W ?adnym znanym mi przypadku - pomijaj?c rzadkie sytuacje kiedy do informacyjnej sieci trafi? ewidentny bubel - organizacja medialna nie wyja?nia rutynowo klientom jakie s? kulisy przygotowania informacji.

Rosn?ca zale?no?? od cyfrowych sieci zajmuj?cych si? zbieraniem i dystrybucj? informacji sprawia, ?e media powinny wypracowa? standard certyfikowania efektów swojej pracy tak jak od lat robi? to inne bran?e. Na przyk?ad, w przemy?le drzewnym funkcjonuj? certyfikaty utrudniaj?ce nadmiern? eksploatacj? lasów. Klienci kupuj?cy drewno opatrzone takim certyfikatem wiedz?, ?e nie pochodzi ono z rabunkowej wycinki. Podobne standardy dotycz? zdrowej ?ywno?ci, odzie?y czy kosmetyków.

Czy informacje mog? mie? podobne certyfikaty podaj?ce sposób ich uzyskania i opracowania? Co o tym s?dzisz? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Prawda Praktycy Internet PRACOWNICY Kaczy?ski Klient Media Relacje Google Gapa Dziennikarze Szef Gazeta Firma Klienci Pressence Relations Rzecznik Problem Informacja Polska Agencje Tusk Reporter Wywiad Komunikacja Dziennikarz Reporterzy PublicStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl