Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-09-29
"Konstytucyjna autoryzacja"

Kara grzywny lub ograniczenia wolno?ci za publikowanie wypowiedzi bez autoryzacji jest zgodna z konstytucj?.

Trybuna? Konstytucyjny tak oceni? art. 14 i 49 Prawa prasowego z 1984 roku, które mówi?, ?e "publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za pomoc? zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielaj?cych informacji". A za naruszenie tych przepisów grozi "grzywna lub kara ograniczenia wolno?ci".

Czy wiesz, ?e dziennikarz nie musi prosi? Ciebie o zgod? na wykorzystanie Twoich s?ów w swoim artykule?

Autoryzacja nie polega na dokonywaniu przez Ciebie poprawek w gotowym tek?cie. Gdy dziennikarz omawia wypowied? swojego rozmówcy, a nie cytuje jej, to nie ma obowi?zku jej autoryzowania. Je?eli wypowied? zosta?a ju? wcze?niej opublikowana w prasie, procedura autoryzacji równie? nie obowi?zuje. W innych przypadkach dziennikarz nie mo?e odmówi? autoryzacji.

Czy to orzeczenie Trybuna?u Konstycyjnego zmienia Twoj? strategi? medialn?? Przepraszam, ?e zapytam... Masz tak? strategi??

Dobra strategia medialna nie ogranicza si? do jednego rewelacyjnego wyst?pu w radiu lub telewizji, ale do zbudowania trwa?ych i warto?ciowych relacji, które zaowocuj? kolejnymi regularnymi zaproszeniami do studia.

Bez strategii medialnej kontakty z mediami b?d? bardziej stresuj?ce, bardziej chaotyczne, bardziej czasoch?onne i mniej... skuteczne :-(

Przygotowuj?c strategi? medialn? lepiej pami?ta? o 10 prawdach rz?dz?cych ?wiatem mediów:

  1. Media - stacje telewizyjne i radiowe oraz wydawnictwa prasowe wzi?te razem - nie faworyzuj? ani nie ho?ubi? wi?kszo?ci organizacji. Media nie musz? by? obiektywne i rzetelne. Musz? by? dochodowe.
  2. Firmy dzia?aj?ce na rynku mediów tworz? ambitni, wp?ywowi, opiniotwórczy ludzie, którzy robi? co mog?, aby zachowa? minimum przyzwoito?ci, obiektywizmu i niezale?no?ci. Ludzie mediów ?yj? z opowiadania jak najbardziej ciekawych historii w celu maksymalnego zwi?kszenia nak?adu/s?uchalno?ci/ogl?dalno?ci.
  3. Media nie musz? przestrzega? zasad fair play. Nie oczekuj, ?e dziennikarz b?dzie przestrzega? jakichkolwiek regu? lub zasad w rozmowie z Tob?. Nie jeste? Lechem Kaczy?skim ani Donaldem Tuskiem.
  4. Dziennikarze nie maj? ?adnych zobowi?za? wobec Twojej organizacji ani Twoich udzia?owców. Ich jedynym obowi?zkiem jest zdobywanie najciekawszych informacji, ich publikacja i zwi?kszanie nak?adu. Tylko tak mog? zwi?ksza? zyski wydawcy. Fakt, ?e upublicznienie kontrowersyjnej informacji mo?e zaszkodzi? Tobie lub Twojej organizacji nie jest wystarczaj?cym argumentem, który mo?e powstrzyma? dziennikarza od publikacji.
  5. Media ?yj? tym co dzieje si? teraz. Wi?c musisz by? dost?pny TERAZ. Czy lubisz kiedy Twoi partnerzy biznesowi, klienci lub znajomi nie odpowiadaj? na telefony? Dziennikarze te? tego nie lubi?. Oddzwaniaj do dziennikarza w ci?gu 30 sekund. To wcale nie znaczy, ?e musisz od razu udzieli? wywiadu, ale reporter musi wiedzie?, ?e b?dziesz z nim rozmawia? nawet je?li zosta?o mu tylko 5 minut na doko?czenie artyku?u. Masz wy??czon? komórk?? No to j? w??cz.
  6. Prawo nie nak?ada na Ciebie obowi?zku kontaktu z mediami. To samo prawo umo?liwia dziennikarzom rozmowy ze wszystkimi, którzy maj? co? do powiedzenia na Twój temat i publikacji wszystkiego co uznaj? za wa?ne i ciekawe. Dotyczy to tak?e tych faktów, które stawiaj? Ciebie w jak najgorszym ?wietle.
  7. Odmowa kontaktu z mediami lub ich utrudnianie jest interpretowane przez dziennikarzy jako próba ukrycia obrzydliwego, okrutnego i ohydnego przest?pstwa. Dziennikarze pe?nymi ?y?kami karmi? si? emocjami. Je?li wyczuj?, ?e ich mamisz, zwodzisz i unikasz znajd? Ci? w najwi?kszej g?uszy na kra?cu ?wiata.
  8. Je?li dziennikarze Ci? nie znaj?, nie odnios? si? przychylnie do Twej wersji wydarze?. Kiedy dziennikarze znaj? Ciebie, lubi? i darz? zaufaniem, mog? w pewnych okoliczno?ciach odnie?? si? przychylnie do Twej wersji wydarze?.
  9. Kiedy media myl? si? na Twoj? niekorzy??, nie zak?adaj z góry, ?e to pocz?tek krwawej wendety. Je?eli to konieczne, napisz krótkie, grzeczne i rzeczowe sprostowanie (nie wi?cej ni? 50 s?ów) i wy?lij je autorowi artyku?u lub redaktorowi wydania. Umieszczenie przez redakcj? komentarza obok sprostowania nie jest przest?pstwem. Przepis prawa prasowego, który tego zabrania, jest na tyle niejasny, ?e nie mo?e by? zagro?ony sankcj? karn?. Prawo prasowe obok sprostowa? przewiduje te? "odpowiedzi", które redakcja mo?e ju? komentowa? bez ogranicze?. Odró?nienie, czy nades?ane do redakcji pismo jest sprostowaniem, czy odpowiedzi?, w praktyce sprawia wiele trudno?ci, poniewa? nie ma precyzyjnej definicji.
  10. Nikt jeszcze nie straci? pracy za nieprzekazanie dziennikarzowi poufnej informacji lub nieokazanie mu nadmiernego zaufania. Wiele osób po?egna?o si? z prac? za komentarze, które pojawi?y si? w prasie mimo ?e rozmowa z dziennikarzem mia?a charakter "poufny i nieformalny". Je?eli na pocz?tku nie zaznaczy?e? wyra?nie i jednoznacznie, ?e tre?? rozmowy jest POUFNA, musisz za?o?y?, ?e wszystko co powiesz mo?e by? wykorzystane.

PS. Zbieraj wycinki z Twoimi wypowiedziami. Analizuj cytaty. Czy wiesz dlaczego reporter wybra? w?a?nie te, a nie inne?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Public Informacja Media Gazeta Klient Google Tusk Szef Kaczy?ski Klienci Relacje Wywiad Problem Dziennikarz Prawda Reporterzy Dziennikarze Reporter Relations Pressence Polska Twitter PRACOWNICY Agencje Firma Rzecznik Internet Gapa KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
10. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl