Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-03-09
"10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych"

10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych

Na prezentacji o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych publiczno?? zada?a wiele pyta? o wp?ywie mediów na nasze ?ycie oraz zmianach w komunikacji i budowaniu marki.

Oto 10 najciekawszych pyta? i krótkie odpowiedzi:

1. Jaka jest ró?nica mi?dzy starymi i nowymi mediami?

Stare media to ksi??ki, telewizja, radio i prasa. Cechuj? je wysokie koszty produkcji i dystrybucji – bez wzgl?du na mark? lub wielko??.

Nowe media dzia?aj? w Internecie. Maj? ni?sze koszty produkcji i dystrybucji. S? ?atwiejsze w dost?pie ni? papierowe gazety lub ksi??ki.

Dzisiaj ka?dy mo?e pisa? blog dost?pny dla ka?dego u?ytkownika online na ca?ym ?wiecie. Podobnie jest z prezentacj? lub nagraniem wideo.

2. Jaka jest ró?nica mi?dzy nowymi mediami i mediami spo?eczno?ciowymi?

Nowe media s? okre?leniem szerszym do mediów spo?eczno?ciowych. Wyró?nikami mediów spo?eczno?ciowych s? relacje i interaktywno??.

Materia? opublikowany online (na przyk?ad tekst, zdj?cie, infografika, wideo, aplikacja, itp.) ma swoj? warto?? niezale?n? od tego ile osób go zobaczy. Ludzie mog? go odszuka? dzi?ki wyszukiwarkom.

W mediach spo?eczno?ciowych wa?niejsza od samego materia?u jest sie? kontaktów i relacje. Sie? bez warto?ciowych kontaktów jest bezu?yteczna. Profil na Twitterze bez obserwatorów nie ma ?adnej warto?ci. To samo dotyczy Facebooku, LinkedIn lub Google+.

Je?li w strategii PR koncentrujesz si? na nowych mediach, wi?kszo?? ?rodków musisz przeznaczy? na tworzenie warto?ciowych tre?ci (dystrybucja jest na drugim miejscu). Je?li stawiasz na media spo?eczno?ciowe, nadrz?dnym celem jest rozwijanie sieci kontaktów (tworzenie tre?ci jest na drugim planie).

3. Jaka jest ró?nica pomi?dzy PR w mediach spo?eczno?ciowych i tradycyjnych mediach?

Media spo?eczno?ciowe zmieni?y sposób my?lenia o komunikacji. Kampanie w mediach tradycyjnych mia?y wyra?ny pocz?tek i koniec. W mediach spo?eczno?ciowych nie mo?na zaplanowa? ko?ca – kampania trwa tak d?ugo jak d?ugo mówi? o niej ludzie na swoich profilach online.

Podstawowa ró?nica polega na sposobie przekazywania i konsumpcji informacji. Media tradycyjne przekazuj? jedn? informacj? do masowego odbiorcy. W mediach spo?eczno?ciowych przesy?a si? kilka informacji ludziom, którzy s? nimi zainteresowani. Te informacje mo?na przekazywa? na blogach, Twitterze, Facebooku i w innych serwisach – celem jest zaanga?owanie u?ytkowników, na przyk?ad polubienie i/lub udost?pnienie wpisu lub jego skomentowanie.

4. Od czego zacz?? prac? w mediach spo?eczno?ciowych?

Wszystko zaczyna si? od dobrego przygotowania. Nale?y pozna? specyfik? ka?dego medium, oceni? co mo?na osi?gn?? i jak? to ma warto??. Na przyk?ad ludzie w starszym wieku raczej nie polubi? Snapchata – ch?tniej b?d? korzystali z Facebooka.

Po wyborze platformy trzeba zdecydowa? o czym b?dziesz rozmawia?. Media spo?eczno?ciowe nie s? najlepszym medium do publikacji raz w tygodniu d?ugich raportów. Je?li jednak te raporty b?d? regularnie komentowane, na pewno zwi?kszy to popularno?? profilu. W mediach spo?eczno?ciowych cenione s? interakcje – s?uchanie i konwersacje.

5. Które sieci spo?eczno?ciowe s? lepsze – du?e czy ma?e?

To zale?y od celów strategii PR. W wielkich sieciach porusza si? du?o tematów na do?? ogólnym poziomie – mo?na dotrze? do wielu u?ytkowników bez specjalnych wymaga? i oczekiwa?. Media niszowe maj? bardziej specjalistyczny charakter (mo?e nawet elitarny) – umo?liwiaj? kontakty z mniejszymi, ale dok?adniej sformatowanymi grupami u?ytkowników.

6. Czy we wszystkich mediach nale?y u?ywa? tych samych przekazów czy lepiej je zmienia? i dopasowa? do konkretnego medium?

Najwa?niejsza jest konsekwencja i spójno??. Na pewno zmienia si? format przekazu. Powiedzmy, ?e opublikowa?e? na swoim blogu d?ugi artyku?. Na Twitterze masz tylko 140 znaków, ?eby zach?ci? do przeczytania tego tekstu. Na Facebooku nie masz takich ogranicze? – mo?esz umie?ci? d?u?szy opis z linkiem do pe?nego tekstu lub nawet opublikowa? ca?y wpis jako notatk?. W newsletterze mo?esz umie?ci? pierwszy akapit z linkiem do pe?nej wersji. Oryginalny tekst jest ten sam, ale zmienia si? sposób poinformowania o nim w innych mediach.

7. Czy musz? mie? profile we wszystkich mediach spo?eczno?ciowych?

Nie. Wybierz te media, z których najcz??ciej korzystaj? Twoi klienci – aktualni i potencjalni. Je?li nie ma ich na Instagramie, nie zawracaj sobie g?owy Instagramem. Je?li s? na Twitterze, wybierz Twittera. Innym kryterium wyboru medium jest ocena warto?ci jak? mo?esz wytworzy? w danym serwisie. Na przyk?ad je?li nie potrafisz robi? ciekawych nagra? wideo, nie szukaj powodzenia na YouTube.

8. Czy korzystanie z mediów spo?eczno?ciowych poprawia SEO?

Mo?e poprawi?, ale nie bezpo?rednio. Google nie uwzgl?dnia w swoim algorytmie liczby udost?pnie?, gdy? mo?na nimi ?atwo manipulowa?. Ale dzi?ki mediom spo?eczno?ciowym mo?esz zwi?kszy? sie? kontaktów z blogerami, liderami opinii i dziennikarzami, którzy – je?li spodobaj? im si? Twoje tre?ci – mog? je linkowa? ze swoimi wpisami. A to ju? mo?e widocznie poprawi? pozycj? w wynikach wyszukiwarek.

9. Jak sprawdzi? czy aktywno?? w mediach spo?eczno?ciowych przynosi efekty?

Skuteczno?? PR online zale?y tylko od dwóch czynników: 1. szerokiej i g??bokiej wiedzy o swoich klientach (aktualnych i potencjalnych) i 2. wykorzystania tej wiedzy do komunikacji z klientami.

Firmy, które skutecznie korzystaj? z mediów spo?eczno?ciowych widz? nast?puj?ce efekty:

1. wi?ksza liczba odwiedzin na firmowej stronie WWW z profili w mediach spo?eczno?ciowych,

2. wi?ksze zaanga?owanie na swoich profilach online (polubienia, udost?pnienia, komentarze i konwersacje na prywatnych kana?ach),

3. coraz wi?ksza liczba aktywnych cz?onków sieci spo?eczno?ciowej.

10. Jak integrowa? tradycyjny PR z mediami spo?eczno?ciowymi?

Wykorzystuj media tradycyjne do promocji tego, co robisz w mediach spo?eczno?ciowych. W materia?ach marketingowych powinny by? adresy firmowych profili w mediach spo?eczno?ciowych i kody QR. Najlepsze wyniki w PR daje zdrowa równowaga pomi?dzy tymi dwoma rodzajami mediów.

Je?li potrzebujesz pomocy w opracowaniu strategii PR i komunikacji w mediach spo?eczno?ciowych, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Polska Firma Praktycy Dziennikarz Public Klienci Gazeta Tusk Szef Rzecznik Relations Google Problem Prawda Komunikacja Internet Agencje Gapa Kaczy?ski Relacje Dziennikarze Reporterzy Klient Reporter Media Twitter Pressence Wywiad PRACOWNICY InformacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl