Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-07-21
"Relacje szefa firmy z mediami"

Relacje szefa firmy z mediami

Pewny siebie, dobrze wykszta?cony i z du?ym do?wiadczeniem w zarz?dzaniu. Niech?tnie rozmawia z pras?, ale wie o czym pisz? gazety. Jego poprzednicy te? nie przepadali za mediami. Podobnie jak on uwa?ali, ?e wyniki w pracy s? wa?niejsze od tego, co si? mówi i pisze o ich firmie.

Rzecznik prasowy dzwoni, ?e reporter Gazety Bankowej chce porozmawia? z nim o wp?ywie programu "Rodzina 500 plus" na gospodark?. Móg?by odes?a? go do dyrektora finansowego. Ale rzecznik jest uparty. "Pan wie wi?cej o tym, co dzieje si? w gospodarce i co si? mo?e zmieni?. Nikt nie opisze tego lepiej" – przekonuje rzecznik.

Szef kr?ci nosem. Co powiedz? inni eksperci? Jak to skomentuj? krytycy rz?dowego programu? Czy warto zabiera? g?os na polityczny temat?

Dlaczego szefowie unikaj? mediów

Dla niektórych szefów firm wywiady dla mediów s? przykrym obowi?zkiem. Nie czuj? si? dobrze przed kamer? lub mikrofonem. Ich kalendarze s?u?bowych spotka? s? planowane z miesi?cznym wyprzedzeniem. Nie chc? udziela? wywiadów w sytuacji kryzysowej. Wiedz?, ?e powinni porozmawia? z reporterami, ale robi? wszystko, ?eby to odwlec.

Jeszcze inni nie widz? korzy?ci z kontaktów z mediami przed rozwi?zaniem kryzysowego problemu. Godzina sp?dzona z reporterem jest dla nich mniej warta od tej samej godziny po?wi?conej na analiz? najnowszych danych finansowych. Wi?ksz? wag? przyk?adaj? do komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami. Wol? spotkania z ekspertami i bran?owymi analitykami.

Niektórzy szefowie uwa?aj?, ?e pracuj? w bran?ach, które nie interesuj? opinii publicznej lub trudno jest wyt?umaczy? w prostych s?owach co robi?. Kiedy? by? mo?e udzielili kilku wywiadów, ale z marnym skutkiem. S? szefowie, którzy nie przyjmuj? do wiadomo?ci faktu, ?e to w?a?nie na ich s?owa czekaj? klienci, reporterzy i reszta opinii publicznej. Nie maj? nic przeciwko bezpo?redniej komunikacji z pracownikami, klientami i akcjonariuszami, ale wywiad dla mediów? Wykluczone. Nie ma mowy.

Do jeszcze innej grupy zaliczamy szefów, którzy kiedy? udzielali wywiadów, ale ju? nie chc? tego robi?. Nie wierz? w obiektywizm mediów i nie chc? psu? swojej dobrej opinii. Nie lubi? reportera lub gazety, która kiedy? zasz?a im za skór?, na przyk?ad nies?usznie skrytykowa?a. Od tamtej chwili odmawiaj? wszelkich wypowiedzi – tak?e na tematy, które stawia?by ich w korzystnym ?wietle.

Szef firmy jako jej rzecznik prasowy

W relacjami z mediami nale?y kierowa? si? zdrowym rozs?dkiem. Z jednej strony, unikanie kontaktów utrudnia komunikacj? i zwi?ksza poziom frustracji (dlaczego gazety tak cz?sto dobrze pisz? o naszej konkurencji?). Z drugiej strony, nadmierna aktywno?? w mediach buduje wizerunek szefa jako egoisty i chwalipi?ty.

Jest co najmniej pi?? powodów dlaczego szef powinien by? rzecznikiem prasowym swojej firmy. Po pierwsze, szef wyznacza strategi? dzia?ania firmy (tak?e strategi? komunikacji) i jest najbardziej wiarygodnym ?ród?em informacji – jego g?osu nie mo?na lekcewa?y?. Po drugie, szef odpowiada za zarz?dzanie korporacyjn? mark? i reputacj?. W sytuacji kryzysowej on decyduje co, komu i kiedy powiedzie?. Po trzecie, s?owa szefa maj? ogromn? wag? w komunikacji z pracownikami, akcjonariuszami, inwestorami, itp. Po czwarte, tylko szef posiada wyj?tkowe do?wiadczenie w prawid?owej ocenie sytuacji w bran?y i tego jak ewentualne zmiany mog? wp?yn?? na rynek lokalny, krajowy i ?wiatowy. Po pi?te, szefowie s? najbardziej skuteczni w zwalczaniu krzywdz?cych stereotypów i dementowaniu szkodliwych plotek o firmie i bran?y, szczególnie tych rozpowszechnianych w mediach spo?eczno?ciowych.

Szefowie firm wiedz?, ?e poza mediami masowymi s? tak?e inne formy i narz?dzia komunikacji. Korzystaj? z telekonferencji, pisz? blogi, organizuj? spotkania z politykami, zabieraj? g?os na konferencjach, robi? prezentacje, rozmawiaj? z pracownikami, prowadz? zaj?cia na uczelniach. Maj? prawo my?le?, ?e era wszechw?adnych mediów masowych ju? min??a – teraz liczy si? Internet. Dlaczego mam marnowa? czas na rozmow? z cynicznym reporterem skoro mog? napisa? co chc? na swoim profilu na LinkedIn?

Medialne wybory

Szefowie firm s? praktyczni. Chc? dowodu, ?e dzi?ki wywiadowi dla mediów co? zyskaj?, na przyk?ad zwi?ksz? zainteresowanie nowym produktem lub us?ug?. Niestety rzadko kiedy od razu wida? wymierne korzy?ci z takich kontaktów.

Komunikacja medialna nastawiona jest na d?ugoterminowe zyski. To troch? tak jak ze spotkaniami polityków na szczycie. Nieformalne rozmowy rzadko przynosz? od razu konkretne zyski, ale w sytuacji kryzysowej obydwie strony wiedz? czego mog? si? spodziewa?.

Mo?na przez lata kontaktowa? si? z mediami bez ?adnej wymiernej korzy?ci, ale w sytuacji kryzysowej media na pewno uwzgl?dni? otwarte nastawienie firmy do kontaktów z nimi. W kryzysie nie ma czasu na budowanie wiarygodno?ci. Na zaufanie trzeba zapracowa? wcze?niej.

Szefowie mog? wyst?powa? w kontaktach z mediami w czterech podstawowych rolach.

Szef firmy mo?e:

1. w ogóle nie rozmawia? z mediami. Za komunikacj? odpowiada rzecznik prasowy firmy.

2. rozmawia? z mediami w pewnych sytuacjach, na przyk?ad og?oszenie wa?nego komunikatu. Szef wykorzystuje dzia? PR do ograniczenia kontaktów z mediami i wypowiada si? tylko w najwa?niejszych sprawach.

3. wykorzystywa? media do otwartej i systematycznej komunikacji z opini? publiczn?. Szef wybiera media zgodnie z potrzebami i w?asnymi priorytetami.

4. udziela? wywiadów zbyt cz?sto. Brylowanie w mediach mo?e wywo?a? w?tpliwo?ci czy szef po?wi?ca firmie wystarczaj?co du?o czasu. Rzecznik prasowy musi chroni? szefa przed jego gadulstwem.

Zadaniem dzia?u PR i rzecznika prasowego jest dopasowanie relacji z mediami do temperamentu i ambicji szefa firmy.

Szukanie równowagi

Nie ma dwóch takich samych firm i dwóch takich samych szefów. Wszyscy dzia?aj? w troch? innym ?rodowisku i na innym rynku. Porady ekspertów medialnych musz? by? dopasowane do konkretnych wyzwa?.

Oto podstawowe zasady komunikacji z mediami:

1. Szef firmy powinien by? eksponowany w mediach w wa?nych chwilach, na przyk?ad zawarcie du?ego kontraktu, istotna zmiana strategii, pozyskanie kluczowego inwestora, itp.

2. Szef firmy powinien by? widoczny w mediach w sytuacji kryzysowej. Unikanie reporterów w takich chwilach szkodzi reputacji firmy.

3. Szef firmy powinien by? obecny w mediach z okazji premiery produktu lub us?ugi. Szef wyst?puje jako symbol wagi nowego produktu lub us?ugi dla firmy i rynku.

4. Szef firmy powinien by? aktywny w mediach w przypadku zapowiedzi zmian przepisów prawa dotycz?cych bran?y. To okazja do wykreowania siebie na lidera opinii lub wzmocnienia tej pozycji.

5. Szef firmy powinien pokaza? si? w mediach w przypadku naturalnej zmiany pokoleniowej i przedstawi? reporterom i opinii publicznej swego m?odszego nast?pc?.

To tylko kilka sytuacji pokazuj?cych kiedy szef firmy nie mo?e unika? reporterów. W ka?dym przypadku trzeba m?drze wykorzysta? w mediach jego czas, wiedz?, do?wiadczenie i autorytet.

Konkluzja

Je?li szef firmy ma czas i ochot? na komunikacj? z mediami i jest w tym skuteczny, niech si? tym zajmuje. Je?li nie, niech tego NIE robi i zleci to rzecznikowi prasowemu.

W ma?ej lub ?redniej firmie bez rzecznika prasowego, szef nie ma wyboru – jest jej najwa?niejsz? dla mediów osob? bez wzgl?du na to czy mu si? to podoba czy nie.

Je?li potrzebujesz pomocy przed wywiadem dla mediów lub masz pytanie o komunikacji z mediami, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Media Kaczy?ski Gapa Reporterzy Agencje Szef Wywiad Internet Google Problem Rzecznik Informacja Reporter Praktycy Komunikacja Pressence Firma Gazeta Klienci PRACOWNICY Relacje Tusk Public Relations Klient Polska Dziennikarz Prawda DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Czytanie z oczu
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl