Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-04-28
"5 sytuacji kiedy nowy klient mówi, ?e chcesz za du?o za us?ugi PR"

5 sytuacji kiedy klient mówi, ?e chcesz za du?o za us?ugi PR

Ka?dy kto prowadzi interesy i dba o jako?? swojej oferty us?yszy wcze?niej czy pó?niej, ?e jest za drogi – ma za drogie produkty lub us?ugi.

Prowadz?c agencj? PR przez ponad 15 lat, przedstawiaj?c oferty, bior?c udzia? w przetargach, rozmawiaj?c z nowymi klientami s?ysza?em to dziesi?tki razy. I mam na my?li tylko ludzi, którzy odpowiedzieli na moje oferty. Pomijam tych, którzy w ogóle si? nie odezwali – zapoznali si? z ofert? i tyle ich widzia?em.

To, ?e kto? stwierdzi?, ?e jestem za drogi nie znaczy automatycznie, ?e nie podpisa? ze mn? umowy. Przekona?em si?, ?e krytyka ceny nie przes?dza tego, ?e kto? (firma, instytucja czy organizacja) nie zostanie moim klientem.

Oto 5 sytuacji kiedy nowi klienci podwa?aj? wyceny us?ug PR:

1. Naprawd? jeste? za drogi.

PYTANIE: "Czy na pewno moje ceny s? dobrze skalkulowane?"

DZIA?ANIE: Podzi?kuj klientowi za opini? i wykonaj badanie sprawdzaj?ce zasadno?? swoich cen.

W PR rozpi?to?? cen jest ogromna – od 50 do 500 z?otych za godzin? pracy specjalisty PR wykonuj?cego identyczn? us?ug?. Mo?na znale?? szkolenie medialne za 1,000 z?otych i za 10,000 z?otych. Mo?na zamówi? plan kryzysowy za 5,000 z?otych i za 50,000 z?otych.

Obiektywnie patrz?c ?adna z tych cen nie jest za wysoka. Je?li nie pracujesz w bran?y, w której ceny regulowane s? urz?dowo (PR to nie dotyczy), nikt nie ma prawa ocenia? ile maj? kosztowa? Twoje us?ugi.

Polityka cenowa wynika ze strategii budowania marki i pozycjonowania agencji PR na rynku i jedynym problemem jest pokazanie warto?ci tego, co robisz.

2. Trafi?e? na niew?a?ciwego klienta.

PYTANIE: "Czy to jest w?a?ciwy klient?"

JE?LI NIE: Powiedz klientowi, ?e ?le wybra? i pomó? znale?? agencj? PR, która b?dzie lepiej pasowa?a do jego profilu.

JE?LI TAK: Obja?nij prawdziw? warto?? tego, co robisz w PR.

DZIA?ANIE: Popraw opis swoich us?ug w materia?ach marketingowych i na stronie WWW i proces zdobywania i selekcji klientów.

To, co robi? w PR pomaga tylko tym, którzy tego potrzebuj?. Tak to widz? i z takimi klientami najch?tniej wspó?pracuj?.

3. Klient szuka okazyjnej oferty.

PYTANIE: "Szuka pan najta?szej oferty?" lub "Porównuje pan nasze ceny z cenami konkurencji?"

DZIA?ANIE: Powiedz klientowi, ?e nie zmienisz ceny (masz przecie? znakomite efekty!).

Nie szukam klientów w?ród ?owców okazji. Nie znam nikogo w PR kto za nimi przepada. Nie jestem najta?szy, bo jako?? kosztuje. Nie próbuj? te? przekonywa? do wspó?pracy tych, którzy nie maj? na to ochoty.

Jestem g??boko przekonany, ?e ci, którzy szukaj? najta?szych ofert PR wkrótce b?d? musieli zap?aci? za nie wi?cej ni? im si? wydaje – bo taki jest koszt bylejako?ci, stresu i frustracji.

4. Klienta nie sta? na Twoje us?ugi PR.

PYTANIE: "Jaki ma pan bud?et na PR?"

DZIA?ANIE: Je?eli to mo?liwe, powiedz klientowi co mo?esz zrobi? za te pieni?dze. Przedstaw ofert? lepiej dopasowan? do jego bud?etu.

Nie lubi? namawia? klientów do zwi?kszania bud?etu na PR. Wol? powiedzie? czego mog? oczekiwa? za XXX z?otych. Pomagam rozwi?zywa? ich problemy, ale unikam obni?ania ceny.

Czasem proponuj? podzielenie wi?kszego projektu na mniejsze cz??ci, zlecenie cz??ci zada? ta?szemu podwykonawcy lub pracownikom wewn?trznego dzia?u PR klienta.

5. Krytyka wysokiej ceny jest pretekstem do odrzucenia oferty.

PYTANIE: "Na skali od 1 do 10, jak? ma pan pewno??, ?e mo?e osi?gn?? swoje cele?"

DZIA?ANIE: Je?eli zauwa?ysz wahanie lub strach (obserwuj mow? cia?a), porozmawiaj o tych w?tpliwo?ciach i obawach.

Czasem klient po prostu nie jest gotowy do DU?EJ reformy. Narzeka na wysok? cen?, ale tak naprawd? boi si? podj?? decyzj? prowadz?c? do nieodwracalnej zmiany. Ciekawe, prawda?

Nigdy nie wywieram presji na klienta, bo ka?dy ma swój czas na w?a?ciw? decyzj?. Pokazuj? natomiast argumenty za i przeciw, bior?c pod uwag? jego rozterki.

Doskonale rozumiem obaw? przed zmian?. Strach przed nieznanym mo?e by? obezw?adniaj?cy – nawet je?li wierzymy w warto?? i potrzeb? korzystania z PR. W?a?nie wtedy klient woli powiedzie? mi, ?e jestem za drogi ni? stawi? czo?a swoim fobiom.

Kiedy widz? jak potencjalny klient szarpie si? w sieci swoich obaw, t?umacz? jak si? z niej wyrwa?, pokazuj? co mo?e zyska? i spokojnie czekam na to, co si? wydarzy.

Konkluzja

Bez wzgl?du na to jak wyceniasz swoje us?ugi zawsze znajdzie si? klient, który powie, ?e chcesz za du?o. Je?li nikt do tej pory tego nie zrobi?, dobrze radz? – podnie? ceny!

Najgorsza rzecz jak? mo?esz zrobi? po us?yszeniu, ?e jeste? za drogi, to natychmiast w panice obni?y? cen?. Nie p?acz. Nie pro?. Nie padaj na kolana. Nie obra?aj si? i nie zak?adaj, ?e to koniec rozmowy.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

PRACOWNICY Internet Relacje Tusk Google Problem Media Praktycy Klient Agencje Klienci Gazeta Reporterzy Wywiad Public Pressence Informacja Dziennikarz Polska Twitter Dziennikarze Rzecznik Kaczy?ski Szef Firma Gapa Reporter Prawda Komunikacja RelationsStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl