Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-01-11
"13 sk?adników skutecznego szkolenia medialnego"

13 sk?adników skutecznego szkolenia medialnego

Szkolenie medialne to skomplikowana uk?adanka. Je?li ma by? skuteczne, wszystkie elementy musz? idealnie do siebie pasowa?.

Opinia publiczna jest wymagaj?ca – nie ma lito?ci dla ludzi, którzy unikaj? mediów lub nie potrafi? jasno, rzeczowo i przekonuj?co odpowiada? na pytania reporterów w ró?nych sytuacjach, na przyk?ad premiera produktu, nowe trendy w bran?y lub k?opoty finansowe.

Oto 13 podstawowych sk?adników skutecznego szkolenia medialnego:

1. Wielko?? grupy: W szkoleniu rzadko bierze udzia? tylko jedna osoba. Honorarium trenera medialnego w ma?ym stopniu zale?y od liczby uczestników. Dlatego najwi?kszy zwrot z inwestycji w szkolenie osi?ga si? w wi?kszych zespo?ach.

Typowa grupa liczy od czterech (szkolenie do czterech godzin) do sze?ciu osób (szkolenie 8-godzinne).

2. Struktura grupy: Najlepiej kiedy szkol? si? osoby z podobnymi umiej?tno?ciami medialnymi (poziom podstawowy, ?rednio zaawansowany lub zaawansowany) i zatrudnione w tym samym dziale (na przyk?ad marketing, PR, sprzeda?, itd.).

Taki sk?ad tworzy przyjazn? atmosfer? w grupie, sprzyja konstruktywnej wspó?pracy i pomaga tworzy? najlepsze przekazy medialne.

3. Przyjazne relacje: Pracownicy nie powinni szkoli? si? razem ze swoimi prze?o?onymi. Nikt nie lubi ?wiczy? w obecno?ci kierownika, gdy? boi si?, ?e ewentualne b??dy odbij? si? na jego ocenie jako pracownika.

Ludzie my?l?, ?e ka?da gafa b?dzie wypomniana przy najbli?szej podwy?ce lub awansie. A b??dy – je?li szkoleniowiec powa?nie traktuje swoj? prac? – na pewno b?d?.

4. Potrzeby uczestników: Trener medialny musi pozna? potrzeby i oczekiwania grupy szkoleniowej i przedstawi? program dopasowany do zebranych informacji i uwag. Mo?e wykorzysta? do tego ankiety wysy?ane uczestnikom przed szkoleniem lub skontaktowa? si? z nimi telefonicznie.

Chodzi o to, ?eby ?wiczenia by?y jak najlepiej dopasowane do specyfiki i potrzeb grupy, na przyk?ad rozmowy z analitykami bran?y, udzia? w debacie telewizyjnej, konferencja prasowa w sytuacji kryzysowej, itp.

5. Próbne wywiady: Nie ma udanego szkolenia medialnego bez ?wicze? przed kamer?.

Teoria i dyskusja to jedno, ale praktyczne ?wiczenie to drugie. Tylko w ten sposób mo?na nauczy? si? panowania nad stresem i poznania w praktyce technik udzielania wywiadu.

6. Tematy wywiadów: Tematy próbnych wywiadów powinny maksymalnie przypomina? kontakty z prawdziwymi reporterami.

Powiedzmy, ?e jeste? szefem firmy chemicznej podejrzewanej o ska?enie rzeki i zatrucie kilku ton ryb. Od tego, co powiesz w mediach i jak to b?dzie odebrane przez opini? publiczn? (w tym Inspektorat Ochrony ?rodowiska, prokuratur? i ekologów) zale?y Twoja reputacja i przysz?o?? Twoich pracowników i ich rodzin.

Na szkoleniu mo?esz prze?wiczy? najlepsze odpowiedzi na pytania reporterów, zw?aszcza te najtrudniejsze.

7. Profesjonalne nastawienie: Niestety, nie wszyscy trenerzy medialni profesjonalnie traktuj? swoj? prac? (dla dziennikarzy, którzy s? anga?owani do takich szkole?, jest to zaj?cie dorywcze).

Dlatego trzeba sprawdzi? czy czas przeznaczony na szkolenie przyniesie spodziewane efekty. Mo?na to zrobi? zapoznaj?c si? z harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.

Warto te? zadba? o to, ?eby uczestnicy szkolenia przyszli na nie z w?a?ciwym nastawieniem, tzn. takim które gwarantuje maksymaln? koncentracj? (?adnych rozmów przez telefony komórkowe).

8. Stopniowanie trudno?ci: B??dem jest przekazywanie grupie na pocz?tku szkolenia zbyt wielu informacji. Lepiej podzieli? cz??? teoretyczn? na mniejsze partie i wymiesza? j? z praktycznymi ?wiczeniami, na przyk?ad grami komunikacyjnymi.

Teoria utrwalana i poszerzana w ?wiczeniach jest ?atwiej przyswajana. Na przyk?ad, zamiast zaczyna? od wyk?adu mo?na przeprowadzi? krótki wywiad pokazuj?cy jak wygl?da rozmowa ograniczaj?ca si? do lepszych lub gorszych odpowiedzi na pytania reportera.

Po krótkim omówieniu nagrania video czas na wyt?umaczenie czym s? i jak si? buduje kluczowe komunikaty. Uczestnik otrzymuje kilka minut na przygotowanie swoich kluczowych przekazów i udziela drugiego wywiadu. Nast?pnie grupa porównuje efekty obydwu wywiadów.

9. Wywiady z zaskoczenia: Na szkoleniu mo?na wykorzysta? wywiady z zaskoczenia.

W takim przypadku kilka dni przed szkoleniem trener medialny dzwoni do jednego lub kilku uczestników udaj?c prawdziwego reportera. Wywiad jest nagrywany, odtwarzany na szkoleniu (po uzyskaniu zgody od nagranej osoby) i omawiany na forum grupy.

Temat tego wywiadu i sposób jego przeprowadzenia musi by? starannie przemy?lany, aby unikn?? niepotrzebnego zamieszania.

10. Analiza próbnego wywiadu: Po ka?dym próbnym wywiadzie pierwsza swoje uwagi przekazuje grupa. Potem trener t?umaczy co by?o dobre i co wymaga korekty. Krytyka powinna by? rzeczowa, przyjazna i konstruktywna.

W raporcie po szkoleniu ka?dy uczestnik powinien znale?? indywidualne uwagi jak pracowa? nad popraw? swoich wyst?pie? w mediach.

11. Biblioteka materia?ów audiowizualnych: Ka?dy trener powinien mie? w?asn? bibliotek? nagra? radiowych i telewizyjnych z przyk?adami dobrych i z?ych wywiadów dla mediów. Dobrze je?li znajd? si? w?ród nich materia?y zwi?zane z bran?? uczestników szkolenia.

Stworzenie takiej biblioteki jest czasoch?onne i wymaga du?o pracy, ale wydatnie poprawia efekty szkolenia.

12. Ankieta: Bezpo?rednio po szkoleniu nale?y zebra? opinie o tym, co by?o dobre i co trzeba poprawi?. Kwestionariusz ankiety mo?na rozda? na koniec szkolenia lub poprosi? o wype?nienie ankiety online.

Czy trzeba zmieni? tematy próbnych wywiadów? Czy nie by?o ich za ma?o? Czy trener mówi? jasno i na temat? Czy nowa wiedza przyda si? w pracy?

13. Materia?y szkoleniowe: Program szkoleniowy nie ko?czy si? w dniu szkolenia. Ka?dy uczestnik powinien otrzyma? podsumowanie najwa?niejszych wiadomo?ci (na przyk?ad w formie e-booka lub prezentacji) z dodatkowymi ?wiczeniami. Dobrze jest poda? linki do materia?ów dost?pnych jako baza wiedzy online.

Uczestnicy powinni otrzyma? tak?e orygina?y nagra? swoich wyst?pie? na szkoleniu (bez monta?u), aby przypomnie? sobie co i jak mówili i porówna? to z uwagami trenera.

Niektórzy szkoleniowcy przekazuj? tak?e laminowane streszczenia najwa?niejszych informacji do wykorzystania w przygotowaniach do wywiadu dla mediów.

Konkluzja

Skuteczne szkolenia medialne nie s? tanie. Musz? by? dobrze przygotowane, sprawnie przeprowadzone i obiektywnie ocenione.

Je?li masz pytanie jak wykorzysta? szkolenie medialne do poprawy jako?ci i skuteczno?ci komunikacji z mediami, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Internet Gazeta Wywiad Relacje Media Firma Agencje Public Komunikacja Twitter Polska Relations Klient Prawda PRACOWNICY Reporterzy Dziennikarz Praktycy Pressence Gapa Informacja Reporter Problem Rzecznik Google Dziennikarze Szef Tusk Kaczy?ski KlienciStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. Czytanie z oczu
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl