Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2015-12-10
"10 najwi?kszych mitów o polskim PR"

10 najwi?kszych mitów o polskim PR

Najdro?sze agencje PR s? najbardziej skuteczne? Wspó?praca z agencj? PR gwarantuje pozytywne artyku?y w prasie? PR jest synonimem komunikacji?

Nie, nie i nie.

W polskim PR od lat funkcjonuje wiele szkodliwych mitów.

Oto 10 mitów o PR, które wywo?uj? najwi?cej nieporozumie?, konfliktów i szkód:

1. Najdro?sze agencje PR s? najbardziej skuteczne.

Najdro?sze agencje PR maj? eleganckie recepcje z ogromnymi telewizorami na ?cianach i komfortowymi sofami. Kto je kupi??

Ma?e agencje PR cz?sto s? prowadzone przez do?wiadczonych, by?ych pracowników du?ych agencji. Jako kierownicy w du?ych agencjach wi?kszo?? czasu przeznaczali na zdobywanie klientów i zarz?dzanie lud?mi, ale w ma?ej agencji zajmuj? si? bezpo?redni? obs?ug? klientów.

W ma?ych agencjach jest mniej biurokracji. Pracownicy maj? wi?cej czasu na przygotowanie oryginalnych i kreatywnych projektów.

2. Wspó?praca z agencj? PR gwarantuje pozytywne artyku?y w prasie.

?adna agencja PR – tak?e ta najlepsza, najwi?ksza i najdro?sza – nie mo?e zagwarantowa? pozytywnego artyku?u na pierwszej stronie Rzeczpospolitej w przysz?y poniedzia?ek.

Pracownicy agencji nie kontroluj? pracy reporterów i redaktorów i nie maj? wp?ywu na to kiedy wykorzystaj? przekazane informacje. Je?li s? to informacje aktualne, ciekawe, wa?ne i warto?ciowe, media na pewno ich nie odrzuc?.

3. PR jest synonimem komunikacji.

Trudno wyobrazi? sobie PR bez komunikacji, ale trzeba pami?ta?, ?e czasem PR polega na dyskretnym milczeniu. Ile razy najlepsza porada eksperta PR dotyczy?a zachowania spokoju i wstrzymania si? od komentarza? "Uwa?am, ?e w tej sytuacji lepiej nic nie mówi?" albo "Poczekajmy co si? jeszcze wydarzy zanim co? powiemy."

Najlepsze porady w sytuacji kryzysowej pozwalaj? unikn?? nadmiernego rozg?osu w mediach – czasem media w ogóle o tym nie mówi?. W takich przypadkach skuteczny PR oznacza brak komunikacji.

4. PR to przede wszystkim informacje prasowe i konferencje prasowe.

Informacja prasowa jest tylko narz?dziem s?u??cym okre?lonemu celowi, na przyk?ad przekazaniu informacji o premierze nowego produktu. Ma zainteresowa? reportera i zach?ci? do bli?szego kontaktu.

Konferencje prasowe powinny by? zarezerwowane tylko dla najwa?niejszych wydarze?. Je?li jest ich za du?o, reporterzy przestaj? przychodzi?. O tym, co si? dzieje w firmie mo?na na bie??co informowa? na blogu, Twitterze i YouTube.

5. Tylko z?e marki, produkty i us?ugi potrzebuj? PR.

PR nie uratuje z?ego produktu i marnej us?ugi. Tak jak najlepsza kampania promocyjna nie naprawi zepsutego samochodu czy dziurawego wodoci?gu.

PR pomaga tylko dobrym produktom i us?ugom, które dzi?ki w?a?ciwej komunikacji staj? si? jeszcze bardziej konkurencyjne. Klienci wi?cej o nich wiedz? i bardziej je doceniaj?.

6. Agencje reklamowane te? mog? robi? PR.

Wiele agencji reklamowych próbowa?o si? w PR, ale z marnym skutkiem, g?ównie dlatego, ?e reklama i PR to zupe?nie inne formy komunikacji marki z rynkiem.

W reklamie przekaz jest w ca?o?ci kontrolowany przez mark?. Mo?na te? dok?adnie wybra? czas i miejsce publikacji.

PR korzysta z mediów (prasa, radio, telewizja i Internet), które maj? inne wymagania dotycz?ce tego, co si? mówi i w jakiej formie jest to przekazywane czytelnikom, s?uchaczom i widzom.

7. PR jest ?atwe. Ka?dy mo?e to robi?.

Wielu w?a?cicieli firm uwa?a, ?e PR to nic trudnego. Wystarczy napisa? informacj? prasow? i reporterzy natychmiast przybiegn? z pro?b? o wywiad. A w sytuacji kryzysowej najlepiej zrobi? konferencj? prasow?.

Public relations jest trudne, ale agencje PR wiedz? jak to robi?.

8. Nie mo?na zmierzy? efektów PR i dlatego nie warto si? tym zajmowa?.

PR nie odpowiada bezpo?rednio za wzrost sprzeda?y, ale bez PR trudno poprawi? wyniki finansowe i ROI. PR buduje reputacj? i zwi?ksza wiarygodno?? marki.

Konsumenci podejmuj?c decyzj? o zakupie wybior? mark?, któr? znaj?, lubi? i ceni?. Takie emocje, opinie i skojarzenia tworzy tylko PR.

9. Je?eli zatrudni? agencj?, nie musz? ju? zajmowa? si? PR.

Zatrudnienie agencji PR wi??e si? z gotowo?ci? do udzielania wywiadów dla mediów, zabieraniem g?osu w debatach publicznych i na konferencjach bran?owych, obecno?ci? na targach, prowadzeniem profilu na Twitterze i regularnym przekazywaniem agencji PR aktualnych informacji o tym, co dzieje si? w firmie.

10. Musz? by? du?? i bogat? firm?, ?eby korzysta? z PR.

Nie musisz. PR pomaga wszystkim, którzy go potrzebuj?.

Pressence Public Relations prowadzi projekty PR dla ma?ych i ?rednich firm, które gotowe s? przeznaczy? na public relations od 2,000 z?otych netto miesi?cznie.

Je?li chcesz wiedzie? co mo?esz zyska? dzi?ki PR, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarze Praktycy Gapa Reporterzy Szef PRACOWNICY Internet Problem Pressence Agencje Klienci Prawda Polska Klient Dziennikarz Media Google Rzecznik Twitter Kaczy?ski Reporter Wywiad Gazeta Komunikacja Firma Tusk Relacje Relations Informacja Public



Strategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Nie b?d? pasa?erem w wywiadzie dla mediów
2. Jak prze?y? nalot mediów
3. Co ??czy PR z lataniem samolotem
4. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
5. Media spo?eczno?ciowe w komunikacji kryzysowej
6. Media nie wygrywaj? wyborów
7. Nie jestem osob?, która kupczy...
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl