Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-10-07
"Pod górk?, czyli symulacje kryzysowe dla liderów"

Symulacje kryzysowe dla liderów

Wszyscy wiemy, ?e ludzie, którzy regularnie uprawiaj? ?wiczenia fizyczne ciesz? si? lepszym zdrowiem, d?u?ej ?yj?, s? bardziej odporni na stres i lepiej znosz? ekstremalne wyzwania.

Lider, który przeszed? przez realistyczn? symulacj? kryzysow? zachowa si? w prawdziwym kryzysie z wi?kszym spokojem, skupieniem i pewno?ci? siebie ni? lider, który spotka si? z kryzysowym wyzwaniem pierwszy raz w ?yciu.

Tylko nieliczni przywódcy uczyli si? dowodzenia i podejmowania decyzji w realnym kryzysie z tego prostego (i szcz??liwego) powodu, ?e prawdziwe kryzysy zdarzaj? si? rzadko. Je?eli wi?c chc? podnie?? kwalifikacje zarz?dzania kryzysem, musimy stworzy? im na symulacjach ekstremalne warunki kryzysowe – stres, chaos, emocje, zamieszanie, niepewno??, itp.

Bezpieczna symulacja

Symulacje pomagaj? liderom skutecznie zarz?dza? realnym kryzysem. Co wi?cej, pomagaj? zidentyfikowa? s?abe strony i daj? czas na ich usuni?cie.

Warto pami?ta?, ?e nawet najlepiej zaprojektowany i przeprowadzony trening symulacyjny nie daje gwarancji nieomylno?ci w dzia?aniu i szcz??liwego fina?u. W prawdziwym kryzysie liderzy podejmuj? decyzje nie dysponuj?c kompletem sprawdzonych danych. Nie maj? te? zwykle wystarczaj?cych ?rodków na ich realizacj?.

Najwi?ksza korzy?? z takiego szkolenia to zwi?kszenie prawdopodobie?stwa podj?cia w?a?ciwych i m?drych decyzje. Lepsze decyzje oznaczaj? wi?cej ocalonych ludzkich istnie? oraz ochron? dobytku i domów.

Lokalni liderzy nie zyskuj? automatycznie tych wa?nych umiej?tno?ci wygrywaj?c wybory, zdobywaj?c pierwsze miejsca w rankingach popularno?ci lub pracuj?c latami za biurkiem w klimatyzowanym pokoju z widokiem na park. Zdobywaj? je na dwa sposoby: albo w czasie prawdziwego kryzysu (kiedy b??dy maj? powa?ne konsekwencje) albo podczas realistycznych symulacji (kiedy b??dy s? bezbolesne).

Pytania do lidera

Ka?dy z nas nale?y do wielu spo?eczno?ci – dzielnicy, miasta, regionu i kraju; firmy, dla której pracujesz, organizacji charytatywnej, mo?e te? partii politycznej. Twoje bezpiecze?stwo zale?y od coraz wi?kszej liczby powi?zanych ze sob? systemów i mechanizmów.

Zadaj swoim lokalnym liderom nast?puj?ce pytania:

1. Co wiesz o najwi?kszych zagro?eniach i wzajemnych zwi?zkach przyczynowo-skutkowych pomi?dzy tym, co dzieje si? w lokalnej spo?eczno?ci i wi?kszymi grupami otoczenia (samorz?d, rz?d, infrastruktura, gospodarka)? Czy wiesz jak efekt kaskadowy Twoich decyzji wp?ywa na otoczenie i jak to, co zmienia si? w otoczeniu oddzia?uje na Twoje po?o?enie?

2. Jakie zagro?enia s? najbardziej prawdopodobne i które z nich s? najbardziej gro?ne? Co mo?na zrobi?, ?eby zmniejszy? ryzyko ich wyst?pienia i ograniczy? szkody? Jak my, mieszka?cy, mo?emy pomóc?

3. Czy bierzesz udzia? w ?wiczeniach symuluj?cych dzia?anie w prawdziwym kryzysie? Czy trenujesz tak?e zachowanie w ad hoc improwizowanych sytuacjach? Czy bra?e? udzia? w szkoleniu grupowym? Niedawno? Co zmieni?e? w swej organizacji i stylu dzia?ania po tym szkoleniu?

4. Czy w sytuacji kryzysowej wiesz jak skutecznie komunikowa? si? z kluczowymi grupami, w tym opini? publiczn?, mediami, w?a?cicielami infrastruktury, przedstawicielami biznesu i s?u?bami ratowniczymi? Jak b?dziesz si? komunikowa? kiedy odci?ty zostanie dop?yw pr?du i zamilkn? telefony?

5. Czy plany kryzysowe i ?wiczenia dotycz? kryzysów wywo?uj?cych d?ugofalowe skutki? Czy ograniczasz si? do prostych symulacji dotycz?cych jedynie wydzielonego obszaru?

6. Czy wiesz dok?adnie – krok po kroku – jak prosi? s?u?by/agendy rz?dowe o pomoc? Czy prze?wiczy?e? ze s?u?bami pa?stwowymi komunikacj? w sytuacji kryzysowej?

7. Czy wspó?pracujesz z do?wiadczonymi ekspertami, którzy obiektywnie oceniaj? plany i szkolenia? Czy informujesz lokaln? spo?eczno?? co robisz, ?eby poprawi? swoje umiej?tno?ci zarz?dzania sytuacj? kryzysow?? Czy mówisz mieszka?com, swoim wyborcom, co mog? zrobi?, ?eby lepiej przygotowa? si? do kryzysu?

Konkluzja

Nadejdzie taki dzie? kiedy jako praktyk PR stawisz czo?a prawdziwemu kryzysowi. Na pocz?tku na pewno b?dzie pod górk?, ale to tak?e od Ciebie zale?y jak d?ugo i jak to si? zako?czy. Przygotuj si? i zach?caj swoich liderów do praktycznych szkole?.

Zadzwo? do nas. Przygotujemy scenariusz symulacji kryzysowej i j? poprowadzimy. Nasz telefon 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Problem Dziennikarze Wywiad Polska Gapa Klienci Pressence Relacje Tusk Komunikacja Informacja PRACOWNICY Google Szef Firma Kaczy?ski Agencje Internet Reporter Reporterzy Media Twitter Public Rzecznik Relations Klient Praktycy Dziennikarz Prawda GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
5. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl