Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-08-28
"?y?ka, nó? i widelec, czyli masz skuteczny plan komunikacji kryzysowej"

?y?ka, nó? i widelec, czyli masz skuteczny plan komunikacji kryzysowej?

Wyobra? sobie tak? sytuacj?. Jeste? go?ciem na presti?owej imprezie, na przyk?ad konferencji o zarz?dzaniu komunikacj? kryzysow?. W przerwie na lunch gospodarze serwuj? pyszn? zup?. ?eby j? zje??, wystarczy ?y?ka. Na stole widzisz jednak tylko nó? i widelec.

Dlaczego brakuje ?y?ki? Bo organizator zamówi? sztu?ce, ale nie powiedzia? dok?adnie jakie.

Tak si? cz?sto ko?cz? k?opoty z terminologi?. Niby wszystko jasne, a cz?owiek musi obej?? si? smakiem.

Czy jeste? pewien, ?e jako praktyk PR odpowiedzialny za komunikacj? swojej firmy masz plan i narz?dzia niezb?dne do skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej? Co konkretnie zawiera i do czego s?u?y dokument zatytu?owany "Plan kryzysowy"?

Kiedy mówi si? o "planie kryzysowym", cz?sto myli si? go z trzema ró?nymi dokumentami. Te pomy?ki mog? prowadzi? do kosztownych b??dów w zarz?dzaniu sytuacj? i komunikacj? kryzysow?.

Trzy plany kryzysowe

Ka?da organizacja powinna mie? trzy ró?ne plany:

1. Plan komunikacji kryzysowej,

2. Plan dzia?ania na wypadek awarii (nazywany tak?e planem zarz?dzania awari?),

3. Plan zarz?dzania ryzykiem (nazywany tak?e planem ci?g?o?ci dzia?ania).

Ekspert PR potrzebuje planu, który umo?liwi efektywn? komunikacj? w sytuacji kryzysowej. On nie ma szuka? ?y?ki do zupy. On ma powiedzie?, ?e ju? jest :-)

Niestety zbyt cz?sto rzecznicy prasowi rw? sobie w kryzysie w?osy z g?owy, bo ich szefowie wcze?niej wielokrotnie zapewniali, ?e maj? ju? plan kryzysowy ("Zupa b?dzie przepyszna i sztu?ce b?d? na pewno!").

Wiem to z rozmów z rzecznikami prasowymi, którzy staraj?c si? o pieni?dze i ?rodki na przygotowanie skutecznego planu komunikacji kryzysowej s?ysz? od swoich prze?o?onych: "Ale przecie? mamy ju? plan kryzysowy."

S? trzy ró?ne "plany kryzysowe" i ka?dy szef powinien wiedzie? czym si? ró?ni?.

1. Plan komunikacji kryzysowej s?u?y do komunikacji w sytuacji kryzysowej z mediami, pracownikami, klientami, kontrahentami i innymi wa?nymi interesariuszami. Kryzysem jest ka?da sytuacja, która mo?e zaszkodzi? reputacji i dochodom firmy. Niektóre kryzysy s? wynikiem nag?ego wypadku, na przyk?ad po?ar, eksplozja, ?mier? pracownika. Inne jak mobbing, malwersacja lub niefortunna wypowied? w mediach cz?onka zarz?du – mimo ?e tak?e nale?? do kategorii kryzysowej – nie wymagaj? b?yskawicznej reakcji ratowników (na przyk?ad stra?aków czy lekarzy).

2. Plan dzia?ania na wypadek awarii (nazywany tak?e planem zarz?dzania awari?) s?u?y do koordynacji dzia?a? wszystkich grup ratowniczych. Zawiera instrukcje post?powania w przypadku awarii technicznej, po?aru czy eksplozji. Plan komunikacji kryzysowej w takiej sytuacji instruuje co, kiedy i jak mówi? kluczowym interesariuszom (pracownicy, media, klienci, liderzy opinii, itd.) Dlatego potrzebne s? dwa plany.

3. Plan zarz?dzania ryzykiem (nazywany tak?e planem ci?g?o?ci dzia?ania) pomaga wznowi? najwa?niejsze procesy organizacji po katastrofie, na przyk?ad po przej?ciu tr?by powietrznej. Zwykle opisuje zdarzenia o niskim prawdopodobie?stwie wyst?pienia, ale powa?nych i trwa?ych skutkach (po?ar, powód?, ska?enie chemiczne, itp.), których czasu wyst?pienia nie mo?na przewidzie?. Plan zarz?dzania ryzykiem redukuje finansowe i logistyczne ryzyko i umo?liwia wznowienie kluczowych procesów w rezerwowej lokalizacji w zakresie zapewniaj?cym firmie przetrwanie do czasu powrotu do g?ównej siedziby lub uruchomienia nowego o?rodka w innym miejscu.

Trzy plany i trzy grupy ekspertów

W przypadku po?aru, ataku terrorystycznego lub katastrofy budowlanej potrzebne b?d? trzy plany i trzy niezale?ne grupy ekspertów.

1. Eksperci PR zajm? si? planem komunikacji kryzysowej.

2. Eksperci dzia?ania na wypadek awarii zajm? si? planem dzia?ania na wypadek awarii.

3. Eksperci zarz?dzania ryzykiem zajm? si? planem zarz?dzania ryzykiem.

Plan komunikacji kryzysowej b?dzie niezb?dny zawsze kiedy b?dzie u?ywany jeden z pozosta?ych dwóch planów. Ale nie mo?na wykluczy? sytuacji, w której potrzeba tylko planu komunikacji kryzysowej, na przyk?ad w przypadku zauwa?onego przed media pozwu s?dowego za molestowanie w pracy.

Dlatego na koniec mam dwa pytania:

1. Czy Twoja organizacja ma wszystkie trzy narz?dzia do zarz?dzania trzema ró?nymi sytuacjami kryzysowymi?

2. Czy mo?e jest tylko jeden "super plan kryzysowy" na wszystkie okazje?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 1.00 MediaGapa - ocena artykułu: 1.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Informacja Agencje Internet Reporter Public Prawda Problem Gazeta Reporterzy Relacje Polska Rzecznik Gapa Klienci Firma Szef Google Klient Wywiad Dziennikarz Komunikacja Media Praktycy Pressence Kaczy?ski Dziennikarze Tusk Relations PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl