Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-03-31
"Kwestionariusz PRousta – Przemys?aw Przybylski"

Kwestionariusz PRousta - Przemys?aw Przybylski

Kwestionariusz PRousta pokazuje zainteresowania, pogl?dy, priorytety i warto?ci praktyka public relations (lub rzecznika prasowego).

Na pytania odpowiada Przemys?aw Przybylski, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie:

1. Co Ciebie najbardziej odró?nia od innych praktyków public relations?

Ja nie jestem PR-owcem. Ja jestem rzecznikiem prasowym. Uwa?am, ?e s? to dwa ró?ni?ce si? od siebie zawody, cho? ??czy je wspólny cel. Rzecznik prasowy pracuje g?ównie z mediami i powinien potrafi? by? dziennikarzem albo przynajmniej rozumie?, jak dzia?aj? media i czego potrzebuj?. Ja przez ponad 10 lat by?em dziennikarzem i dobrze znam te mechanizmy. Dlatego dobrze pracuje mi si? z dziennikarzami a im ze mn?. Mam to na pi?mie :-)

2. Jaka jest Twoja najs?absza strona jako praktyka public relations?

Nie potrafi? robi? tzw. follow-upów i ?ebra? o publikacje. Wychodz? z za?o?enia, ?e temat, który sprzedaj? dziennikarzowi jest na tyle mocny, ?e sam go zainteresuje i zainspiruje do publikacji. A je?li nie widz? publikacji, to znaczy, ?e temat nie by? mocny – wi?c nie ma sensu dzwoni? i namawia? dziennikarza do publikowania. Uwa?am to za ?enuj?ce zaj?cie zarówno dla PR-owca który dzwoni, jak i dla dziennikarza, który odbiera telefon. Ja nigdy tego nie robi?em i ju? si? raczej tego nie naucz?.

3. Co Ciebie najbardziej interesuje w zawodzie praktyka public relations?

Public Relations to w du?ej mierze sztuka wykorzystywania okoliczno?ci: czy to sprzyjaj?cego klimatu na organizacj? spotkania, wyczucia czasu do sprzedania tematu, nadstawianie ucha na medialny szum i wy?apywanie trendów, pod które mo?na by si? podczepi?. Rzecznik prasowy, czy praktyk PR, nieustannie powinien mie? oczy i uszy szeroko otwarte i wykorzystywa? ka?d? nadarzaj?c? si? okazj? do nadania swojej firmie czy marce odpowiedniego publicity. Czasem si? udaje, czasem nie – ale samo szukanie pomys?ów i nisz do wykorzystania jest fascynuj?ce w tej pracy.

4. Jakiego s?owa w public relations nie lubisz najbardziej?

Nie znosz? s?owa "target". Ja nie komunikuj? si? z targetem, tylko staram si? nawi?zywa? kontakt z ?ywymi lud?mi. S?ucham ich, rozmawiam, odpowiadam na ich pytania i potrzeby. Grupa rozumiana jako "target" traktowana jest przedmiotowo, a ja uwa?am, ?e ludzie powinni by? traktowani podmiotowo.

5. Jak opiszesz stan nirwany w public relations?

Idealnie jest wtedy, kiedy wszystko toczy si? swoim ustalonym rytmem: kiedy strategia komunikacji jest dopracowana i wdro?ona, organizacja rozumie potrzeb? komunikowania si? z otoczeniem i wspiera rzecznika, kana?y komunikacji s? przetestowane i dro?ne w obie strony, a potencjalne kryzysy s? automatyczne diagnozowane i zawczasu rozbrajane.

6. Co Ciebie najbardziej smuci w public relations?

Smuci mnie postrzeganie public relations jako "taniej" formy reklamy – zawsze stanowczo protestuj? przeciwko takiemu podej?ciu. PR nie jest cz??ci? marketingu i nie nale?y oczekiwa?, ?e dzia?ania tego typu prze?o?? si? na wzrost sprzeda?y lub rozpoznawalno?? marki. Cel tej dzia?alno?ci jest zupe?nie inny. Public relations zakorzenia firm? czy mark? w spo?eczno?ci odbiorców, dostawców, pracowników itp. i sprawia, ?e wszystkie te grupy zaczynaj? jej ufa?. Nie jest to ?atwy proces i efekty nie przychodz? szybko. Ale jasne jest przecie?, ?e z firm? do której mamy zaufanie lepiej prowadzi si? interesy, prawda? Smuci mnie, ?e takiego my?lenia w Polsce brakuje.

7. Jakie cechy podziwiasz najbardziej w?ród praktyków public relations?

Podziwiam umiej?tno?? skutecznego i rzetelnego doradzania klientom. Agencja PR wynaj?ta za pieni?dze klienta nie mo?e mu tylko potakiwa? i zapewnia?, ?e wszystkie jego pomys?y s? ?wietne. Skuteczny doradca musi umie? sprzeciwi? si? pomys?om klienta, który mu p?aci, i potrafi? unie?? odpowiedzialno?? za wdro?enie w?asnych pomys?ów.

8. Co Ciebie najbardziej irytuje w?ród praktyków public relations?

Niezwykle irytuj?ce jest tzw. bicie piany i ubieranie mia?kich pomys?ów w barokow? form? prezentacji. Od razu wida?, kto ma wiedz?, pomys?, do?wiadczenie i potrafi przewidzie? skutki podejmowanych dzia?a?, a kto tylko blefuje. Irytuj? mnie ci, którzy wciskaj? puste pude?ko opakowane w b?yszcz?cy papier.

9. Kto jest dla Ciebie pozytywnym lub negatywnym bohaterem polskiego public relations?

Pozytywnym bohaterem jest Szymon Sikorski z agencji Publicon. Imponuje mi swoj? niespo?yt? energi? i fontann? pomys?ów. Sam prowadzi z sukcesami swoj? agencj? we Wroc?awiu i Warszawie, a równocze?nie dzia?a w Polskim Stowarzyszeniu Public Relations, szefuje klubowi sportowemu, wyk?ada na uniwersytecie i prowadzi badania naukowe. I wszystko robi ?wietnie – nie po ?ebkach. Ceni? równie? Piotra Czarnowskiego – za spokój, opanowanie i do?wiadczenie.

10. Co sobie najbardziej cenisz w zawodowych kontaktach z innymi praktykami public relations?

Takie kontakty miewam tylko wtedy, gdy moja firma wynajmuje agencj? PR do pomocy lub doradzania. Je?li mam na to wp?yw, to przy wyborze doradców kieruj? si? ich do?wiadczeniem, konkretno?ci? proponowanych rozwi?za? i zaanga?owaniem, bo w?a?nie te cechy najbardziej ceni? w zawodowych kontaktach z praktykami PR.

Rzadko natomiast wychodz? usatysfakcjonowany z ró?nego rodzaju bran?owych konferencji. Prezenterzy wyst?puj?cy na tego typu spotkaniach najcz??ciej dziel? si? ze s?uchaczami tylko ogólnikami, albo ograniczaj? si? do autopromocji w?asnych pomys?ów. Rzadko kiedy zdarza si?, aby kto? podzieli? si? tajnikami warsztatu, nowymi inspiruj?cymi pomys?ami, albo ciekawym spostrze?eniem ze swojej praktyki. Bardzo mi tego brakuje, bo chcia?bym si? stale rozwija? i podnosi? swoje umiej?tno?ci.

11. Jaka kampania public relations najbardziej Ci? poruszy?a?

Ogromne wra?enie wywiera na mnie ca?a strategia komunikacyjna Red Bulla. Konsekwencja i pomys?owo?? w budowaniu wizerunku tej marki poprzez dzia?ania niereklamowe s? absolutnie perfekcyjne. A organizacja skoku Felixa Baumgartnera i zaj?cie tym tematem uwagi mediów na ca?ym ?wiecie na kilka tygodni, to by?o prawdziwe mistrzostwo.

12. W jakich dziedzinach ?ycia public relations przydaje si? najbardziej?

Ca?e nasze ?ycie opiera si? na komunikacji z innymi lud?mi, wi?c faktycznie ka?dy z nas stale uprawia public relations :-). Dobre relacje potrzebne s? nam z rodzicami, z ma??onkiem, z dzie?mi, z przyjació?mi, z s?siadami, z kolegami i szefami w pracy, z klientami itp. – umiej?tno?? komunikowania si? i utrzymywania dobrych relacji przydaje si? dos?ownie ka?dego dnia. Ka?dy powinien mie? t? ?wiadomo??.

13. Kto - Twoim zdaniem - cieszy si? znakomitym public relations?

?wietn? robot? bez dwóch zda? wykonuje Dzia? PR grupy TVN, który zajmuje si? promocj? i budowaniem wizerunku wszystkich swoich gwiazd. Jak ju? kto? staje si? twarz? g?ównej stacji to natychmiast zyskuje publicity równie? we wszystkich kana?ach grupy i doskonale prowadzon? promocj? w mediach pozatelewizyjnych. Wida? tu dobry pomys? na budowanie wizerunku stacji telewizyjnej jako "stajni gwiazd" poprzez odpowiedni dobór osób, a nast?pnie ich odpowiednie "sformatowanie".

14. Jaka osoba lub marka powinna zmieni? swój wizerunek i poprawi? reputacj??

Fenomenem, który z uwag? obserwuj? jest linia lotnicza Ryanair. To w?a?ciwie antymarka, która za nic ma opinie klientów na temat niskiej jako?ci swoich us?ug, ale konsekwentnie podkre?la wizerunek najta?szego przewo?nika lotniczego na rynku. Wizerunek ten do niedawna podkre?lany by? agresywnymi i wr?cz chamskimi wypowiedziami prezesa firmy Michaela O'Leary, które nie mia?y nic wspólnego z poprawno?ci? polityczn? ani z podr?cznikowymi zasadami komunikacji publicznej (np. Lotnisko Chopina, na które Ryanair zmuszony by? przenie?? swoje operacje po zamkni?ciu lotniska w Modlinie, pan O'leary nazwa? okre?leniem "shocking airport" nawi?zuj?c do angielskiego okre?lenia "Chopin Airport", tylko dlatego, ?e nie chcieli?my si? zgodzi? na narzucane przez Ryanaira terminy p?atno?ci faktur).

Ostatnio jednak ta strategia si? zmienia – wyrazisty prezes zosta? nieco schowany i ju? nie bryluje tak cz?sto w mediach, a Ryanair stara si? poprawia? tak?e standard swoich us?ug. Jestem niezwykle ciekawy z czego wynika ta zmiana. Czy?by oferta najni?szych cen przesta?a kusi? pasa?erów i udzia?owcy doszli do wniosku, ?e firma musi si? poprawi? równie? na innych polach...?

15. Jaka jest Twoja najlepsza do tej pory decyzja zawodowa w public relations?

Ciesz? si?, ?e da?em si? wci?gn?? w media spo?eczno?ciowe. Jest to ten rodzaj mediów, który ma przed sob? przysz?o??. My?l?, ?e dzi? jeszcze nie potrafimy sobie dobrze uzmys?owi? jaka mo?e by? rola serwisów w rodzaju Facebooka czy Twittera dla komunikacji marek, ale nie mam w?tpliwo?ci, ?e to ?rodowisko jest przysz?o?ci? mediów i komunikacji w ogóle.

16. Co masz zamiar robi? pod koniec kariery w public relations?

W?a?nie dobiegam czterdziestki i tak si? zastanawiam, czy praca rzecznika prasowego mo?e by? wyzwaniem na ca?e ?ycie. Pewnie za jaki? czas nie b?d? mnie ju? cieszy? opublikowane informacje prasowe czy umówione wywiady w telewizji. Ale budowanie strategii i systemów komunikowania si? ca?ych organizacji to mo?e by? ciekawe.

17. Czego musz? nauczy? si? liderzy public relations?

Ka?dy szef powinien wiedzie? jaki cel chce osi?gn?? w pracy i w jaki sposób to zrobi?. Tylko wtedy jest w stanie poci?gn?? za sob? zespó? i odpowiednio zmotywowa? ludzi do kreatywnej i wydajnej pracy. Je?li pracownicy nie wierz? w cel, albo w ogóle go nie widz? – ich praca nigdy nie przyniesie dobrych efektów. Dotyczy to w?a?ciwie wszystkich dziedzin aktywno?ci zawodowej jakie znam i jestem przekonany, ?e takie umiej?tno?ci bardzo przyda?yby si? równie? szefom agencji PR, czy dyrektorom odpowiadaj?cym za komunikacj? w firmach. Niestety obecnie nie jest to powszechna wiedza.

18. Jakie jest Twoje zawodowe credo w public relations?

"Szczegó? ma znaczenie."

PS. Pierwszy na zestaw pyta? opisuj?cych osobowo?? odpowiedzia? francuski pisarz Marcel Proust - st?d nazwa Kwestionariusz Prousta.

Kwestionariusz by? popularn? zabaw? towarzysk? w?ród bywalców europejskich salonów na prze?omie XIX i XX w. Nasza wersja kwestionariusza adresowana jest do praktyków public relations i rzeczników prasowych.

Zobacz te? Kwestionariusze PRousta: Arkadiusz Szczepa?ski, Anna Miotk i Monika Kaczmarek-?liwi?ska.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.60 MediaGapa - ocena artykułu: 3.60

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relations Prawda Praktycy Internet Polska Rzecznik Klient PRACOWNICY Twitter Problem Pressence Dziennikarz Google Tusk Firma Wywiad Klienci Agencje Gazeta Dziennikarze Reporterzy Informacja Szef Reporter Relacje Kaczy?ski Gapa Komunikacja Media PublicStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl