Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-03-25
"Trzy punkty krytyczne w planie zarz?dzania sytuacj? kryzysow?"

Trzy punkty krytyczne w planie zarz?dzania sytuacj? kryzysow?

By?by? rozczarowany gdyby Twój plan zarz?dzania sytuacj? i komunikacj? kryzysow?, którego przygotowanie zaj??o tyle czasu i kosztowa?o tyle pieni?dzy, nie sprawdzi? si? w chwili próby?

G?upie pytanie. Wiem.

Oto trzy m?drzejsze pytania sprawdzaj?ce czy w sytuacji kryzysowej Twój plan jeszcze bardziej Ci? pogr??y czy pomo?e wykaraska? si? z k?opotów.

1. PUNKT KRYTYCZNY

W jaki sposób przekazywane s? wewn?trz firmy informacje o kryzysowym incydencie?

W wi?kszo?ci firm:

1. Pracownik nie ma obowi?zku informowania o wyst?pieniu kryzysowego – lub potencjalnie gro?nego – incydentu.

2. Nie ma specjalnego numeru telefonu gdzie mo?na zadzwoni? z informacj? o kryzysie.

3. Brakuje definicji jasno opisuj?cej istot? kryzysowego wydarzenia.

Kryzys to ka?de zdarzenie, które mo?e negatywnie wp?yn?? na finanse lub reputacj? organizacji. Mam na my?li ewidentne sytuacje, na przyk?ad po?ar lub wybuch oraz mniej rzucaj?ce si? w oczy wydarzenia, na przyk?ad molestowanie lub mobbing. To tak?e wszystkie okoliczno?ci, które mog? doprowadzi? do wyst?pienia kryzysu, na przyk?ad nag?e za?amanie pogody, niebezpieczne warunki lub z?a organizacja pracy.

Nie chodzi o semantyk? – co nazwiemy kryzysem, wydarzeniem czy wypadkiem. Stwórz list? konkretnych sytuacji i powiedz co jest kryzysem a co potencjalnym zagro?eniem.

Pracownicy powinni by? zach?cani do informowania prze?o?onych o kryzysowych incydentach. Ci z kolei powinni wiedzie? komu przekaza? t? informacj?. Jeszcze lepiej kiedy w firmie dzia?a specjalny telefon, gdzie mo?na zg?asza? wszystkie niepokoj?ce wydarzenia.

Najs?abszym ogniwem tego systemu jest komunikacja. Pracownicy cz?sto boj? si? g?o?no mówi? o problemach – nie chc? kojarzy? si? z tymi, którzy przynosz? przykre wiadomo?ci.

2. PUNKT KRYTYCZNY

Spontaniczno?? i zostawianie wszystkiego przypadkowi nie pomagaj? rozwi?zywa? kryzysowych problemów. Ka?dy musi wiedzie? o co pyta? i komu przekazywa? informacje. Po stworzeniu systemu raportowania (na przyk?ad dy?urny telefon alarmowy), trzeba ustali? co robi? kiedy kto? dzwoni z informacj? o zagro?eniu.

1. Jakie pytania zada? informatorowi?

2. Jakie informacje nale?y zebra??

K?opot polega na tym, ?e w wi?kszo?ci firm dy?urny odbieraj?cy telefon nie wie o co pyta?, dzwoni?cy nie wie co mówi? – brakuje szablonu, który poka?e o co pyta? i jakie informacje trzeba przekaza?.

Ekspert zarz?dzania sytuacj? kryzysow? lub cz?onkowie zespo?u kryzysowego powinni na etapie przygotowa? do zarz?dzania kryzysem ustali? list? pyta? jakie ma zada? osoba obs?uguj?ca dy?urny telefon alarmowy.

Szablon z takimi pytaniami powinny mie? pod r?k? osoby na najwa?niejszych stanowiskach w firmie. To one potrafi? najszybciej wychwyci? nowe potencjalne zagro?enia.

W firmach, które nie maj? pieni?dzy na uruchomienie dy?urnego telefonu czynnego ca?? dob? mo?na wyznaczy? w ka?dym tygodniu konkretnego pracownika, który b?dzie mia? obowi?zek nosi? ze sob? ten telefon, odbiera? zg?oszenia i przekazywa? informacje do sztabu kryzysowego.

3. PUNKT KRYTYCZNY

Wi?kszo?? organizacji nie potrafi stworzy? dobrego zespo?u zarz?dzania sytuacj? kryzysow?. Wiele firm w ogóle nie ma takiego zespo?u. W sytuacji zagro?enia zbiera si? ad hoc grupa wystraszonych ludzi, którzy nigdy nie wspó?pracowali w takim sk?adzie.

Ka?da firma powinna mie? trzy plany: 1. plan zarz?dzania wypadkiem, 2. plan zarz?dzania sytuacj? i komunikacj? kryzysow? oraz 3. plan ci?g?o?ci dzia?ania. Rzadko która firma ma trzy plany. Wiele nie ma ?adnego.

Szef ka?dego zespo?u powinien wchodzi? w sk?ad sztabu zarz?dzania kryzysem. Plus prezes firmy. Grupa dowodz?ca prac? zespo?u nie powinno by? wi?ksza od pi?ciu osób. Ka?da powinna mie? do dyspozycji w?asnych wspó?pracowników i ekspertów do??czanych do zespo?u zgodnie z potrzebami.

Zespó? zarz?dzania kryzysem otrzymuje informacje od osoby obs?uguj?cej telefon alarmowy i decyduje czy i jak zareagowa?.

Szef zespo?u przekazuje komunikaty u?ywaj?c sprawdzonych narz?dzi i kana?ów. Na przyk?ad:

1. briefing z reporterami, którzy s? na miejscu kryzysowego wydarzenia.

2. publikacja komunikatu na firmowej witrynie WWW.

3. jednoczesna wysy?ka e-maili do mediów i pracowników z tekstem i linkiem do strony WWW.

4. komunikacja e-mail z kluczowymi interesariuszami, na przyk?ad konsumentami, kontrahentami, politykami, itd.

5. publikacja video z o?wiadczeniem na YouTube.

6. wykorzystanie firmowych profili na Twitterze i Facebooku do zwi?kszenia liczby odwiedzin na stronie WWW z o?wiadczeniem i YouTube.

Skuteczno?? komunikacji kryzysowej z wykorzystaniem tych narz?dzi i kana?ów zale?y od do?wiadczenia i umiej?tno?ci eksperta lub zespo?u PR. Je?li musisz wszystko robi? sam, u?ywaj kana?ów w kolejno?ci podanej wy?ej.

Konkluzja

Sukces w komunikacji kryzysowej zale?y od planowania i przygotowania. Dlatego mówimy o planie kryzysowym.

Nie zostawiaj losu firmy i jej pracowników przypadkowi. Je?li nie chcesz przegra? na samym pocz?tku, przygotuj si? do kryzysu ju? dzisiaj.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Internet Informacja Google Public Reporterzy Wywiad Gapa Dziennikarz Relacje PRACOWNICY Problem Agencje Tusk Dziennikarze Media Prawda Firma Gazeta Kaczy?ski Relations Reporter Klient Klienci Rzecznik Pressence Komunikacja Polska Szef Twitter PraktycyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. Czytanie z oczu
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Trzy punkty krytyczne w planie zarz?dzania sytuacj? kryzysow?
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl