Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-08-12
"Public relations na kozetce"

Public relations na kozetce

W zawodzie, w którym tak du?o zale?y od wolno?ci s?owa, nie brakuje harcowników, których ambicj? jest narzucenie praktykom public relations – nawet na poziomie tworzenia ogólnej koncepcji – maksymalnej liczby nakazów i zakazów.

Od czasu do czasu wracaj? te? postulaty wprowadzenia oficjalnych certyfikatów uprawniaj?cych do wykonywania zawodu praktyka PR. Powód? Dzi? ka?dy mo?e mówi? o sobie "ekspert public relations", bo nie ma prawnego przepisu sankcjonuj?cego wymogi uprawiania tej profesji.

Nauczyciele akademiccy w swoich opracowaniach preferuj? modernistyczne podej?cie do PR z naciskiem na modele i schematy. Wystarczy wzi?? do r?ki dowolny podr?cznik dla studenta public relations, by przekona? si?, ?e s? tam te same idee, koncepcje, modele, paradygmaty, pomys?y rozwi?za?, zastrze?enia, w?tpliwo?ci i historyczne odniesienia. Przypadek?

Czy znajdziemy wi?cej "?wie?ego powietrza" w najlepszych (czytaj: nagradzanych na konkursach) kampaniach public relations? Problem w tym, ?e tak?e one s? bardzo "akademickie" (dziwne, ?e nikt nie chce mówi? o ich skuteczno?ci), gdy? poruszaj? si? tylko po terytorium uznawanym przez fachowców za "dobry" PR.

Kary i nagrody

Je?li z?amiesz profesorskie zasady – szczególnie w sytuacji kryzysowej – nie masz co liczy? na odrobin? empatii i przyzwolenia na otwarcie si? na "nowe wyzwania". W Internecie "eksperci" wyt?umacz? co nale?a?o zrobi?, a wiedz? wezm? oczywi?cie z "jedynych s?usznych" ?róde?. Kolejny etap kariery osoby, która trafi?a w oko cyklonu stulecia, to pojawienie si? na presti?owej konferencji bran?owej i przedstawienie studium kryzysowego przypadku. Nast?pny skruszony grzesznik, który zapomnia? o z?otych zasadach zarz?dzania kryzysem! A nie mówi?em!

Czy to jasny dowód, ?e polskie public relations staje si? coraz bardziej profesjonalne i poprawia standardy? A mo?e sygna?, ?e wy?ania si? "o?wiecony klub", który po prostu wie jak "robi si? PR" – w odró?nieniu od ciemnej reszty, która nie stosuje si? do tych zasad. Nie b?dziemy rozmawia? z tymi, którzy my?l? inaczej!

Czy powinni?my wini? Edwarda Bernaysa i Waltera Lippmana za pokazanie nam jak "tworzy si? obrazy w naszych g?owach"? Czy "Klub PR" to eg(z)otyczna elita przekonana, ?e tylko ona wie jak mediowa? w trójk?cie organizacja, opinia publiczna i media? A mo?e mamy czepia? si? Jamesa Gruniga za teori? dwukierunkowej symetrycznej komunikacji? My mamy czyste sumienie, szerokim ko?em omijamy manipulacje i przemilczenia, czasem – w przyp?ywie dobrego humoru – robimy co?, ?eby podnie?? kwalifikacje.

Teoria i praktyka public relations

Czy dobry PR nie polega w Polsce li tylko na dobrym planowaniu, przygotowaniu i kontrolowaniu dzia?a? komunikacyjnych, przy jednoczesnym utrzymywaniu zarz?du firmy w ?wiadomo?ci, ?e tylko my wiemy jak powi?ksza? stan stan firmowego konta w banku? PR jako supersamiec/samica, superbohater/bohaterka XXI wieku?

Mo?e to tylko prosta tajemnica ludzkiej natury, ?eby szuka? porz?dku w chaosie. Wyobra? sobie korzystanie z Internetu bez wyszukiwarki? Bez portali tematycznych? Bez specjalistycznych grup dyskusyjnych?

20 lat temu Internet by? pionierskim i dziewiczym terytorium, gdzie zmiana, oryginalno?? i eksperymenty by?y mile widziane. Dzisiaj mamy firmowe regulaminy korzystania z mediów spo?eczno?ciowych, rz?dowy apetyt na kontrol? i regulacj?, niezliczone ksi??ki i fachowe szkolenia instruuj?ce nas jak prowadzi? public relations online.

Zróbmy krok dalej... Wyobra?my sobie jak w tym nowym wspania?ym ?wiecie ?wi?ty Graal symetrycznej komunikacji pouk?ada wszystko "jak nale?y". Oczywi?cie, realny ?wiat wygl?da tymczasem zupe?nie inaczej – kakofonia wpisów na Twitterze, lajki na Facebooku, kontakty na LinkedIn, przebojowe nagrania video YouTube, denerwuj?ce wirusowe e-maile, automatyczne oznaczanie miliardów zdj??, bezcelowe googlowanie w poszukiwaniu bezu?ytecznych informacji, wyskakuj?ce okienka reklam, których autorzy ?wi?cie wierz?, ?e w?a?nie ten produkt najbardziej pasuje do Twego marketingowego profilu.

Zapomnia?em, to przecie? nie o nas – my jeste?my dobrymi bohaterami tej bajki szukaj?cymi harmonii i porozumienia pomi?dzy organizacj? i jej otoczeniem. Jeste?my "s?u?bowym" sumieniem firmy – nasz? maskotk? jest Jiminy ?wierszcz, a nie k?amczuszek Pinokio.

S?uszna droga?

Szukanie "s?usznej drogi" w my?leniu o public relations i dzia?aniu jest troch? stresuj?ce, bo prowadzi w dwóch ró?nych kierunkach. Na jednym biegunie s? optymi?ci, którzy wierz?, ?e wszystko dobrze si? u?o?y je?li tylko uchwalimy kodeksy dobrych praktyk i wprowadzimy m?dre przepisy. Na drugim biegunie s? reali?ci (cynicy?), którzy nie cofn? si? przed niczym, ?eby osi?gn?? cele klienta. Gdzie? po?rodku pa??ta si? duch public relations – ani niewinny anio?ek, ani wcielenie diab?a.

Chc? wierzy?, ?e w public relations spotykaj? si? i mieszaj? ró?ne talenty, elastyczne my?lenie i przekonanie, ?e w zmieniaj?cym si? ?wiecie nic nie jest dane na zawsze. Mo?emy czerpa? lekcje z historii, ale pod warunkiem, ?e wolno nam pope?nia? b??dy, testowa? nowe rozwi?zania i podwa?a? status quo sprawdzonych modeli dzia?ania.

1. Nie mo?emy pozwoli?, ?eby rz?dzi?y nami kodeksy i przepisy – nie mo?emy te? by? najwi?kszymi chuliganami na podwórku.

2. Potrzebujemy wielu teoretycznych modeli i edukacyjnych studiów przypadku, które nie pokazuj? uproszczonego obrazu ?wiata.

3. Musimy mie? odwag? przyzna? si? do b??dów i szuka? nowych rozwi?za? – nie tylko tych, które mo?na znale?? w akademickich podr?cznikach.

4. Powinni?my jasno mówi? co mo?na osi?gn?? dzi?ki public relations i z czego zrezygnowa? – wi?kszo?? "katastrof PR" ma ?ród?o w b??dach w zarz?dzaniu i problemach operacyjnych.

Public relations pomaga rozwi?zywa? problemy, ale sama komunikacja nie rozwi??e wszystkich firmowych k?opotów. No?yczkami mo?na ci?? papier, ale nie blach?, prawda?

Konkluzja

W rzeczy samej, trudno wyobrazi? sobie skuteczne public relations bez zdrowego rozs?dku, poczucia humoru, pragmatyzmu, zrozumienia, wiedzy, inteligencji, uczciwo?ci, wyobra?ni, kreatywno?ci, wspó?czucia, realizmu i si?y charakteru.

Za du?o chc? panie doktorze?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relations Dziennikarze Reporterzy Relacje Prawda Klient PRACOWNICY Gapa Pressence Rzecznik Kaczy?ski Media Polska Twitter Gazeta Dziennikarz Klienci Problem Public Internet Reporter Firma Komunikacja Informacja Tusk Agencje Szef Wywiad Praktycy GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl