Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-05-12
"10 podpowiedzi jak zbada? plan public relations"

10 podpowiedzi jak zbada? plan public relations

S? tacy, którzy twierdz?, ?e nie by?o jeszcze kampanii PR, która nie wygl?da?aby dobrze na papierze. Kolorowe tabelki, fantazyjne wykresy, optymistyczne has?a, itd.

Ka?dy plan public relations – jak nowe auto wyje?d?aj?ce z salonu samochodowego – traci troch? na warto?ci w chwili przelania go na papier.

?eby utrzyma? realn? warto?? planu, trzeba go regularnie przegl?da? nie tylko pod k?tem strategicznych celów biznesowych, ale tak?e nowych okazji, wyzwa? i przeszkód.

Oto 10 pyta? pomagaj?cych sprawdzi? warto?? Twojego planu PR:

1. Jaka jest rola public relations?

Program PR musi by? jasno i czytelnie osadzony w strategicznym planie marketingowym. Cz?sto public relations s?u?y pog??bieniu i uszczegó?owieniu kluczowych przes?a? lub wzmocnieniu wiarygodno?ci hase? reklamowych. W PR rzadko idzie tylko o "pozytywny wizerunek".

2. Czy w planie s? uwzgl?dnieni pracownicy i inni wa?ni wewn?trzni interesariusze?

Wiele planów nie obejmuje grup wewn?trznych. Szkoda, bo ka?dy pracownik mo?e by? pierwszorz?dnym ambasadorem marki swej firmy. Za darmo. W programach spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu (CSR) to w?a?nie pracownicy graj? pierwsze skrzypce. Je?eli pracownicy i partnerzy handlowi nie znaj? celów i tre?ci programu public relations, nie mo?na ich wykorzysta? do promocji. Ten kto tego nie widzi, marnuje pieni?dze swojej firmy.

3. Czy jest skoordynowany z innymi elementami marketingu?

Pe?na integracja nigdy nie b?dzie mo?liwa, ale ka?da koordynacja zwi?ksza warto?? dodan? programu PR. Cz?sto atrakcyjne medialnie w?tki pojawiaj? si? w innych elementach planu marketingowego i czekaj? a? kto? je wy?owi i wykorzysta.

4. Czy jest czas na pe?ny rozwój programu?

W pogoni za szybkimi efektami czasem lekcewa?ymy rol? czasu potrzebnego do zaistnienia i pe?nego ''rozwini?cia si?'' tematu w mediach. Obecno?? w mediach to sedno prawie ka?dego programu PR – st?d potrzeba wygospodarowania czasu na szerokie i g??bokie badanie, testowanie, monitoring i korekt?. Pi?kno public relations polega m.in. na tym, ?e mo?emy zmieni? taktyk? lub zmodyfikowa? g?ówne przes?anie bez generowania dodatkowych kosztów. Ale kto chce traci? na to czas?

5. Czy jest plan rezerwowy?

W cz??ci dotycz?cej relacji z mediami, ka?dy plan powinien mie? wersj? B, szczególnie kiedy plan opiera si? na sezonowych zmianach lub skupia na jednym konkretnym wydarzeniu. Ka?dy do?wiadczony praktyk public relations potwierdzi, ?e nieprzewidziane wydarzenie (zwykle tragiczne) mo?e zniweczy? miesi?ce planowania i stara? – dlatego szukaj okazji do zaistnienia w mediach na wszystkich mo?liwych polach.

6. Czy jest elastyczny?

Ka?dy plan powinien by? otwarty na zmiany rynkowe, wolty konkurencji i doniesienia medialne. Zdecydowana wi?kszo?? planów public relations funkcjonuje w dynamicznym i agresywnym ?rodowisku medialnym – dlatego zmiana jest genetycznie wpisana w to otoczenie. Plany nale?y systematycznie aktualizowa? i poprawia? – miesi?czna korekta jest – moim zdaniem – racjonalnym rozwi?zaniem.

7. Czy obejmuje te? plan zarz?dzania komunikacj? kryzysow? i plan utrzymania ci?g?o?ci (BCP)?

Zawsze op?aca si? w spokoju i bez po?piechu pomy?le? o potencjalnie szkodliwych scenariuszach i przygotowa? dzia?ania redukuj?ce szkodliwe skutki ewentualnego kryzysu.

8. Czy realistycznie traktuje zarz?dzanie czasem?

Wielu klientów zbyt optymistycznie ocenia ilo?? czasu potrzebn? do dokumentacji, planowania i zaistnienia w mediach. Je?eli oczekujesz pierwszych efektów we wrze?niu, do pracy musisz zabra? si? ostro co najmniej trzy miesi?ce wcze?niej.

9. Czy plan uwzgl?dnia w bud?ecie narz?dzia i us?ugi pomiaru efektywno?ci?

Nowe narz?dzia u?atwiaj? pomiar efektów i daj? bardziej dok?adne wyniki, ale – jak wszystko co najlepsze – najnowsze narz?dzia maj? swoj? cen?.

10. Czy definiuje poziom sukcesu?

Wi?ksza znajomo?? marki? O ile wi?ksza? Wi?cej telefonów od klientów? Ile wi?cej? Wi?kszy ruch na stronie internetowej? O ile wi?kszy? Bez wzgl?du na poziom oczekiwanych wyników, wszystko musi jasno i konkretnie opisane. Obieca?em 10 podpowiedzi jak zbada? plan public relations? Jest 10 – wi?c mamy sukces :-)

Czy znasz aktualn? warto?? Twojego planu PR? Jak j? zmierzy?e?? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Agencje Informacja Prawda Problem Pressence Gazeta Internet Komunikacja Klienci Reporterzy Gapa PRACOWNICY Dziennikarz Rzecznik Firma Twitter Kaczy?ski Polska Dziennikarze Media Szef Tusk Klient Reporter Relations Relacje Public Wywiad GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl