Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-03-24
"Katastrofa po japo?sku"

Katastrofa po japo?sku

Tsunami w Japonii spowodowa?o wi?ksze straty ni? trz?sienie ziemi. Interesuje Ci? dlaczego?

Oto sze?? powodów:

1. Rz?d

Czy tsunami w tamtej cz??ci globu to dla kogo? niespodzianka? Raczej nie. A zbudowanie elektrowni atomowej na terenie nawiedzanym przez trz?sienia ziemi?

Rz?d japo?ski i polityczni liderzy przez ostatnie lata byli zamieszani w wiele skandali. Brak stabilizacji w polityce i zmiany na stanowiskach ministrów doprowadzi?y do tego, ?e ludzie odpowiedzialni za pa?stwo uczyli si? rz?dzenia "w biegu", bez jasnej politycznej wizji. Niedostatek do?wiadczenia w rz?dzeniu po??czony z karuzel? na wa?nych stanowiskach os?abi? rozwój kraju i jego przywódcz? si??.

Wiele us?ug publicznych zosta?o w Japonii sprywatyzowanych i te kluczowe – jak wida? – nie by?y wystarczaj?co nadzorowane. Rz?d jest ca?kowicie zale?ny – tak?e w czasie katastrofy – od decyzji i dzia?a? prywatnych firm zarz?dzaj?cych maj?tkiem publicznym. Z powodów opisanych wy?ej, to nie mo?e przynie?? zadowalaj?cych efektów.

Japo?ski styl rz?dzenia jest emanacj? kultury, norm i zachowa?, które wykreowa?y ten upiorny scenariusz.

2. Kultura

Prawie 25% Japo?czyków ma ponad 65 lat, zwi?kszaj? si? ró?nice pomi?dzy pokoleniami, historia i g??boko zakorzeniony zwyczaj ukrywania prawdy dla ochrony reputacji, brak silnego przywództwa na wszystkich szczeblach, tradycja poddawania si? zbiorowemu cierpieniu, stoicyzm w obliczu przeciwno?ci losu nie mobilizuj? instytucji rz?dowych i biznesu do planowania zarz?dzania kryzysem.

Za granic?, japo?skie firmy s? znane z braku planów zarz?dzania kryzysem i niech?ci do podejmowania szybkich decyzji. Dumny ze swej tradycji i odmienno?ci Kraj Kwitn?cej Wi?ni, który przez wiele lat prze?ywa? fantastyczny rozwój ekonomiczny, nie chcia? nic zmienia?. Dotyczy to szczególnie szefów agend rz?dowych, którzy nie wprowadzali nowych procedur i systemów zarz?dzania kryzysem, bo po prostu... nie widzieli takiej potrzeby.

Kultura kraju i regionu cz?sto kszta?tuje proces planowania antykryzysowego (ujawnia jego s?abe i silne strony, szanse i zagro?enia), ale w odniesieniu do zarz?dzania kryzysem musi by? oceniana obiektywnie, gdy? kultura zarz?dzania kryzysem i ryzykiem jest taka sama dla wszystkich, bez wzgl?du na j?zyk, po?o?enie geograficzne, klimat i dochód na mieszka?ca.

3. Przygotowanie do zarz?dzania kryzysem

Ewolucja w my?leniu o prewencji i zarz?dzaniu kryzysem ukszta?towa?a ?wiadomo??, ?e mimo nieprzewidywalno?ci wielu kryzysów, mo?na du?o zrobi?, ?eby lepiej si? do nich przygotowa? i nie nale?y biernie czeka? na najgorsze. Japo?scy liderzy tak nie my?l? – wi?kszo?? godzi si? z tym, ?e katastrofy w Japonii zawsze by?y i b?d?. To cz??? ich losu.

Mimo ?e Japonia jest cz?onkiem elitarnego klubu najbardziej rozwini?tych krajów ?wiata, wiele rejonów kraju jest zacofanych gospodarczo. Patrz?c na to z perspektywy obcokrajowca wida?, ?e j?zyk, styl podejmowania decyzji i us?ugi publiczne preferuj? japo?skich obywateli. W przypadku katastrofy, cudzoziemiec mo?e mie? k?opot z uzyskaniem pomocy.

Przywódczy styl zarz?dzania jest lepszy od tradycyjnego kierowania, ale brak zdecydowanego przywództwa w kryzysie stwarza dodatkowe zagro?enie.

4. Przywództwo

W japo?skiej kulturze korporacyjnej tylko cz?onkowie ?cis?ego kierownictwa mog? podejmowa? decyzje. Taki model sprawdza si? w przewidywalnym i stabilnym ?rodowisku, ale zawodzi w dynamicznych warunkach kryzysu lub katastrofy naturalnej. Brak komunikacji i inicjatywy oraz decyzyjna pró?nia tak?e tym razem wygenerowa?y dodatkowe szkody.

Nie mo?na nikogo wini? na wybryki natury, ale ka?dy (ofiary i osoby odpowiedzialne za bezpiecze?stwo) jest oceniany za to jak si? zachowa w ekstremalnych warunkach. Mo?emy si? wzrusza? histori? spaniela ratuj?cego drugiego psa, ale i tym razem wi?cej Japo?czyków czeka?o na pomoc ni? by?o gotowych j? nie??.

Liderzy nie s? w stanie podejmowa? decyzji bez aktualnych informacji. Mo?na dzia?a? bez chwilowego dost?pu do faktów, ale sta?e odci?cie od informacji pot?guje chaos i zwi?ksza rozmiary katastrofy.

5. Dost?p do informacji i publikacja

Japo?czyk woli zgin?? ni? przyzna? si? do b??du i przeprosi? za pomy?k?. Nie powie wszystkiego co wie o problemie i nie poprosi o pomoc. Honor i duma mu nie pozwalaj?.

Prawie wszystkie firmy i japo?skie agendy rz?dowe pilnie strzeg? swoich sekretów, szczególnie tych, których ujawnienie mog?oby je zawstydzi?. Zawstydzi? Japo?czyka to urazi? jego godno??. A godno?? w kulturze tego kraju to dobro wysoko cenione. Selekcja informacji, ukrywanie prawdy i k?amstwa maj? du?y wp?yw na komunikacj? ze spo?ecze?stwem, w tym spo?eczno?ci? mi?dzynarodow?.

Nikt nie otrzyma? dok?adnych i wiarygodnych danych o stanie uszkodzonych reaktorów j?drowych w Fukushimie. Tylko analiza wynikaj?ca z obserwacji poka?e jaka by?a intensywno?? i obszar radioaktywnego ska?enia. Ale ten kto zna japo?ski styl zarz?dzania kryzysem wie, ?e nie mog?o by? inaczej. Zginiemy, ale nie powiemy.

Wszystkie plany i dzia?ania ratownicze zale?? od systemów wspieraj?cych (komunikacja, transport, s?u?ba zdrowia, us?ugi komunalne, dostawy wody i ?ywno?ci). Skuteczne plany s? tak konstruowane, ?e kiedy zawiedzie jeden element systemu, nie zerwie si? ca?y ?a?cuch. W Japonii tak nie jest. Nie ma wi?c systemów alternatywnych.

6. Czas

Kryzysy rzadko pojawiaj? si? o wyznaczonej godzinie. W planowaniu, symulacjach i szkoleniach trzeba zawsze uwzgl?dni? "najgorszy mo?liwy scenariusz". Tym razem dodatkowy dramatyczny element do tego scenariusza dopisa?a pogoda.

Deszcz, ?nieg, grad i niska temperatura – wszystkie te czynniki razem i ka?dy z osobna zwi?kszy?y liczb? ofiar. Szacuje si?, ?e ostatecznie liczba ofiar ?miertelnych przekroczy 20 tysi?cy.

Konkluzja

Nie mo?na wini? Japonii i Japo?czyków za katastrof? naturaln?, ale kultura Kraju Wschodz?cego S?o?ca i wyj?tkowe okoliczno?ci os?abi?y skuteczno?? akcji ratowniczej i przysporzy?y cierpie?.

Mam nadziej?, ?e teraz rozumiesz jak dodatkowe czynniki, na przyk?ad, sytuacja polityczna, kultura, czas, przywództwo, styl zarz?dzania, komunikacja i infrastruktura wp?ywaj? na skuteczno?? zarz?dzania kryzysem i wiesz co poprawi? w planie zarz?dzania kryzysem w Twojej organizacji.

Kondolencje dla rodzin ofiar i wszystkich poszkodowanych w tej tragedii, ale brak planowania i przygotowania na przewidywalny i prawdopodobny kryzys nie mo?e by? ?adnym usprawiedliwieniem, bez wzgl?du na ?ród?o katastrofy.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Praktycy Twitter Pressence Google Reporter PRACOWNICY Reporterzy Firma Gazeta Dziennikarz Gapa Problem Dziennikarze Polska Klienci Tusk Informacja Prawda Relacje Agencje Szef Rzecznik Wywiad Public Relations Media Klient Kaczy?ski InternetStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Prawda pi?knie powiedziana
9. Druga szansa w mediach
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl