Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-02-18
"PRopaganda i PR"

PRopaganda i PR

"Media s? pe?nie instrukcji jak atakowa? moj? parti?," skar?y si? w radiu polityk opozycji. Jego zdaniem media powinny zajmowa? si? prac? obecnego rz?du, a nie rozliczeniami poprzedników. Dzia?ania mediów porównuje do metod stosowanych w Trzeciej Rzeszy.

Propaganda to za S?ownikiem Wyrazów Obcych "szerzenie, wyja?nianie, rozpowszechnianie pewnych pogl?dów, idei, hase? w celu pozyskania zwolenników, wywo?ania u nich odpowiednich d??e? lub sk?onienia ich do okre?lonego post?powania". Propagandysta to osoba zajmuj?ca si? propagand?.

Propaganda to próba przekonania do pewnych pogl?dów, idei, hase? w celu pozyskania zwolenników i wywo?ania zmiany w nastawieniu lub zachowaniu. Z ?aciny propagandus - przeznaczony do rozpowszechniania. Có? w tym z?ego?

Public relations naturalnie te? MO?E by? tak? prób? przekonania do swojego punktu widzenia ... tak, tak :-)

Propaganda czy edukacja?

Teoretycznie, przeciwie?stwem propagandy jest edukacja, która stara jest przedstawia? wszystkie istotne opinie na temat kontrowersyjnych tematów i zach?ca odbiorców do samodzielnego wyrabiania sobie opinii. Propaganda przedstawia tylko jeden punkt widzenia i stara si? wp?yn?? na odbiorców. Propagandy?ci cz?sto przedstawiaj? swoje dzia?ania jako "edukacj?".

Propaganda mo?e by? tak nachalna jak swastyka lub subtelna jak ?art. Jej techniki perswazyjne s? wykorzystywane przez polityków, reklamodawców, dziennikarzy, gwiazdy mediów i inne osoby zainteresowane wp?ywem na opini? publiczn?. Przekazy propagandowe s?u?? osi?gni?ciu pozytywnych zmian w spo?ecze?stwie (na przyk?ad, ograniczenie liczby palaczy tytoniu lub zmniejszenie liczby osób prowadz?cych pojazdy pod wp?ywem alkoholu), ale tak?e wygraniu wyborów i promocji procesu globalizacji.

Propagandy?ci uwielbiaj? skróty my?lowe - szczególnie te skróty, które zwalniaj? z racjonalnego my?lenia. Robi? to poprzez wyzwalanie emocji, wykorzystywanie niepewno?ci, zabaw? j?zykiem i naci?ganie praw logiki. Historia i praktyka tera?niejszo?ci pokazuj?, ?e odnosz? du?e sukcesy.

Gdzie jest granica pomi?dzy public relations, a propagand??

Samo pytanie zak?ada, ?e taka granica istnieje. Naprawd??

Je?eli zale?y Ci na ró?nicy funkcjonalnej, to oczywi?cie mo?na powiedzie?, ?e public relations jest tym co my (tzn. mili i sympatyczni praktycy PR) robimy, aby komunikowa? si? z otoczeniem; propaganda to z kolei to co robi? inni (tzn. konkurencja, masoni, itp.). Taki podzia? jest oczywi?cie bez sensu.

Podobie?stwa i ró?nice

W XX-tym stuleciu termin "propaganda" zapracowa? na swoj? z?? s?aw?. Je?eli nawet popatrzymy na najczarniejsze karty historii propagandy (Joseph Goebbels i jego teoria "wielkiego k?amstwa"), techniki wtedy stosowane nie ró?ni? si? od g?ównego nurtu public relations.

Idea public relations - w najlepszym rozumieniu tego wyra?enia - podlega ci?g?ej zmianie. Przekaz ewoluuje zgodnie z reakcj? otoczenia, do którego jest kierowany. Public relations absorbuje do?wiadczenia i przekonania otoczenia i wykorzystuje je w procesie budowania i rozpowszechniania w?asnego przekazu. S?owem - PR jest komunikacj? dwukierunkow? (o ile jest komunikacja jednokierunkowa) - bardziej skuteczn? i spo?ecznie akceptowan?.

Zarówno public relations jak i propaganda s? dzia?aniami celowymi. Tym celem jest zmiana my?lenia lub zachowania grupy docelowej. Zwykle praktyk public relations jest tylko po?rednikiem pomi?dzy odbiorc?, a nadawc?. To czy bierze si? pod uwag? reakcj? otoczenia jest tylko kwesti? doboru techniki. Jednak?e, wybór bardziej wyszukanej metody korygowania przekazu w oparciu o reakcj? otoczenia nie zmienia natury, celów komunikacji, jej spo?ecznego lub politycznego charakteru.

Dla mnie kontekst procesu komunikacji jest wa?niejszy od sposobu i technik komunikacji. Dlatego sk?aniam si? ku postrzeganiu public relations jako "komunikacji konkurencyjnej" praktykowanej w spo?eczno?ciach ho?duj?cym zasadom wolno?ci s?owa, niezale?nych mediów, daj?cej w efekcie spo?eczno?ci mo?liwo?? swobodnego artyku?owania pogl?dów. Dla kontrastu, propaganda jest form? komunikacji stosowan? w spo?eczno?ciach, w których dominuje jeden punkt widzenia, a wolno?? s?owa nie istnieje lub jest pustym frazesem.

Uwa?am tak?e, ?e nie ma dzi? kraju na ?wiecie, w którym jest absolutna wolno?? s?owa, ani takiego, którego obywatele maj? kontakt tylko z jednym ca?kowicie kontrolowanym ?ród?em/kana?em informacji. W rezultacie oboj?tnie czy mieszkasz w Polsce, USA lub Iraku jeste? skazany na hybryd? public relations i propagandy - oczywi?cie w ró?nych dawkach.

PR w demokracji

Widz? cztery zasady, na których opieraj? si? spo?eczne i etyczne fundamenty public relations:

1. ?yjemy w spo?ecze?stwie, które szanuje "wolno?? prasy", co w praktyce oznacza, ?e jedynymi kontrolerami tego, co mówi? media s? ich w?a?ciciele, ci, którzy zatrudniaj? reporterów i ci, którzy w??czaj? i wy??czaj? drukarskie maszyny.

2. Reporterzy pracuj? zgodnie z ogólnie przyj?tymi regu?ami i standardami, które - mówi?c ogólnie - kszta?tuj? i okre?laj? wiadomo?ci drukowane i nadawane przez media.

3. Poprzez nauk? i do?wiadczenie ka?dy mo?e posi??? umiej?tno?ci niezb?dne do wykonywania pracy dziennikarza. Wykorzystuj?c t? praktyczn? wiedz? mo?na w miar? skutecznie wp?ywa? na proces przekazywania informacji. Tym w?a?nie zajmuj? si? praktycy public relations.

4. Spo?ecze?stwo daje ka?demu prawo wp?ywania - lub co najmniej próby - na proces budowania i przekazywania informacji zgodnie z w?asnym interesem w ramach obowi?zuj?cego prawa. Ka?dy mo?e te? zleci? wykonywanie tych czynno?ci - za pomoc? na przyk?ad, finansowej zach?ty - osobom lub firmom, które dysponuj? specjalistyczn? wiedz? PR.

Tak rozumiany proces public relations jest nieroz??cznie powi?zany z ide? wolno?ci s?owa i prasy oraz prawem ka?dego obywatela do dbania o swoje interesy w kontaktach z mediami. Tam gdzie nie ma wolnej prasy specjali?ci PR nie s? potrzebni. Tak przez wiele lat by?o te? w Polsce. Totalitarne re?imy zatrudniaj? w ich miejsce propagandzistów, którzy rozpowszechniaj? informacje za pomoc? kontrolowanych mediów.

PRawdziwa promocja

Twierdz? zatem, ?e "dobro publiczne", na rzecz którego pracuj? praktycy PR le?y w ich mo?liwo?ci promowania legalnych interesów tych, dla których pracuj?. Dlatego zasadnicze decyzje etyczne podejmowane przez praktyków PR nie dotycz? problemów taktycznych, ale tego czy zgadzaj? si? z interesami klienta, którego maj? reprezentowa?. Nieetyczne jest natomiast takie zachowanie, które celowo os?abia mo?liwo?? realizacji przez klienta swoich dobrze rozumianych interesów. S?owem - jest z?amaniem podpisanej umowy.

W pewnych sytuacjach w najlepszym interesie klienta le?y ca?kowita otwarto??, prze?roczysto?? i pe?nia informacja. Wtedy jako ich reprezentanci PR mamy wszelkie dane, aby by? szczerym, otwartym i pomocnym. Mo?emy nawet wynaj?? orkiestr? d?t? i balony na gor?ce powietrze.

W wielu przypadkach jednak w interesie klienta jest troska o to, aby pewne fakty nie ujrza?y ?wiat?a dziennego. Je?eli to si? nie uda naszym zadaniem jest ograniczanie strat. Ka?dy z praktyków PR wie, ?e w?a?nie za to otrzymujemy lwi? cz??? naszego wynagrodzenia. I w?a?nie te umiej?tno?ci klienci doceniaj? najbardziej.

W ka?dej sytuacji skuteczne public relations - ze wzgl?dów praktycznych i prawnych - oznacza mówienie prawdy i unikanie szkalowania. Kiedy postrzegana lub prawdziwa wina jest du?a, zarz?dzanie kryzysem wymaga, aby praktycy PR zachowali tylko dla siebie fakty, które mog? zaszkodzi? klientowi. Nawet, je?li s? to fakty, które pozwol? lepiej pozna? prawd?. To w?a?nie wtedy o butelce w po?owie pustej mówimy, "pe?na do po?owy".

W wolnym spo?ecze?stwie z woln? pras?, public relations i prawo opinii publicznej do informacji wygl?daj? mniej wi?cej tak. Obowi?zkiem organizacji lub jej agenta PR jest prezentacja tych faktów i pogl?dów, które chc? przekaza? opinii publicznej. Reporterzy z kolei maj? obowi?zek przekazywa? WSZYSTKIE fakty i pogl?dy, które uda im si? zebra? i które uznaj? za istotne do pe?nego i wywa?onego ogl?du opisywanej sprawy. Wiedza opinii publicznej to ko?cowy efekt tego dynamicznego procesu.

W praktyce ten proces jest daleki od idea?u. Zbli?amy si? do niego kiedy obydwie strony - media i public relations - dobrze wykonuj? swoj? prac?. Najgorsze efekty widzimy kiedy dziennikarze wchodz? w rol? specjalistów PR, a praktycy public relations zachowuj? si? jak dziennikarze.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.25 MediaGapa - ocena artykułu: 4.25

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
karacik 2014-01-02
doskonale i trafnie
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Firma Relacje Pressence Media Relations Kaczy?ski Reporter Twitter Dziennikarze Dziennikarz Polska Gazeta PRACOWNICY Wywiad Informacja Rzecznik Prawda Tusk Szef Praktycy Gapa Public Internet Klienci Reporterzy Problem Klient Agencje GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl