Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-02-24
"8 cech idealnego szefa kampanii wyborczej"

8 cech idealnego szefa kampanii wyborczej

Jakie s? cechy idealnego szefa kampanii wyborczej? Powiedzia?em: idealnego szefa, nie: szefa idealnej kampanii. Jaka ró?nica?

Nie ma idealnych kampanii wyborczych; s? tylko kampanie wygrane lub przegrane. Idealni szefowie kampanii zwi?kszaj? szans? zwyci?stwa i zmniejszaj? jego koszty.

Co charakteryzuje idealnego szefa kampanii wyborczej?

Oto 8 wyró?ników:

1. Zrozumienie

Na zrozumienie mo?na patrze? w trzech wymiarach:

A. Kampania wyborcza sama w sobie jest wystarczaj?co stresuj?ca. Krótkie terminy, szybkie decyzje, agresywna konkurencja, codzienne kontakty z mediami. Idealny szef potrafi doceni? indywidualny wk?ad pracowników sztabu i rozumie, ?e ka?dy ma troch? inny styl pracy. Idealny szef rozumie ró?ne ambicje, motywacje i interakcje w sztabie wyborczym.

B. Idealny szef wie jakie jest miejsce partii lub kandydata na rynku politycznym i do jakiego aspiruje, odró?nia strategi? od taktyki i wie jak z nich korzysta?. Idealny szef zna swoje silne i s?abe strony; potrafi maskowa? s?abo?ci i eksponowa? atuty.

C. Idealny szef rozdziela zadania wed?ug umiej?tno?ci, do?wiadczenia i ambicji – tylko w takiej kolejno?ci. Idealny szef te? kiedy? roznosi? ulotki, pisa? informacje i organizowa? konferencje prasowe.

2. Elastyczno??

Najgorsi szefowie kampanii wyborczych przypominaj? tanie zabawki na baterie: plastikowe samochody, które je?d?? tylko w jednym kierunku i nie potrafi? jecha? dalej kiedy trafi? na przeszkod?. Z takim szefami trudno si? wspó?pracuje. Nie s? otwarci na nowe propozycje i rozwi?zania – wymuszaj? na zespole absolutne pos?usze?stwo, bo wszystko musi by? robione pod ich dyktando.

Idealny szef kampanii wie, ?e do sukcesu prowadzi wiele dróg – wyznacza cele i terminy, a pracownicy maj? swobod? w doborze metod pracy. Ch?tnie pomaga, ale nigdy nie wymusza w?asnych metod osi?gni?cia celów.

Elastyczno?? dotyczy tak?e cech osobistych. Elastyczni szefowie wiedz?, ?e zadanie przede wszystkim musi by? wykonane. Plakaty maj? by? wydrukowane, spotkania z wyborcami zorganizowane, dziennikarze maj? przyj?? na briefing. Rozumiej?, ?e sprawy osobiste czasem uniemo?liwiaj? punktualne przyj?cie na porann? odpraw? lub zmuszaj? do wcze?niejszego wyj?cia z pi?tkowej narady w sztabie, bo wiedz?, ?e odpowiedzialni pracownicy sami zadbaj? o zast?pstwo.

3. Izolator

Idealny szef kampanii wyborczej potrafi "absorbowa? ryzyko i niepewno??" – dzia?a jak izolator pomi?dzy parti? polityczn? lub kandydatem i cz?onkami sztabu wyborczego. Kiedy zleceniodawca (szef partii politycznej lub kandydat) wydaje sprzeczne polecenia lub co gorsza, wpada w panik?, szef kampanii chroni pracowników przed zamieszaniem i nieporozumieniami, podtrzymuje kierunek i tempo kampanii do chwili kiedy sytuacja si? wyklaruje. Na tej samej zasadzie, szef kampanii absorbuje w?tpliwo?ci w zespole, rozwi?zuje konflikty i dba o konstruktywn? atmosfer?.

4. Przewodnik

W odró?nieniu od wi?kszo?ci urz?dze? elektrycznych, idealny szef kampanii wyborczej dzia?a jak przewodnik i izolator. Przewodnik zajmuje si? transmisj? (przewodzeniem) informacji, wiedzy z góry w dó? i odwrotnie. Idealny (a mo?e nawet genialny) szef kampanii wie kiedy dzia?a? jak izolator i kiedy jak przewodnik. Potrafi zwi??le podsumowa? skomplikowane informacje i wyci?ga? wnioski. W decyzjach kieruje si? zdrowym rozs?dkiem, wyobra?ni? i kiedy nie ma alternatywy, tak?e intuicj?.

Idealny szef kampanii wyborczej jest tak?e przewodnikiem w sensie... turystycznym i muzealnym – pokazuje kierunek i wie co wydarzy?o si? czasie poprzednich kampanii. Jest te? jak dyrygent – kieruje "wyborcz? orkiestr?" i wydobywa z zespo?u to, co w nim najlepsze. Trudno to osi?gn?? bez znajomo?ci indywidualnych talentów poszczególnych cz?onków i dopasowania ich do konkretnych funkcji i zada?.

5. Jasne cele

Obserwowa?em kiedy? prac? sztabu, w którym "ka?dy by? sobie szefem" – nikt nie mia? przydzielonych konkretnych zada?, wszyscy robili wszystko. Ludzie nie dzielili si? informacjami i nikt nie przejmowa? si? kalendarzem wyborczym. Kandydat wygra?, bo konkurent... wycofa? si? w ostatniej chwili z rywalizacji.

Idealni szefowie wiedz? czego oczekuj?: od siebie i wspó?pracowników. Uczciwie rozmawiaj? o tym co jest mo?liwe i czego nie da si? osi?gn?? – przynajmniej nie od razu :-)

6. Priorytety

Kiedy kampania wyborcza nienaturalnie przy?piesza, idealny szef nie udaje, ?e tego nie widzi i nie mówi: "Najwy?ej nie b?dziecie spa?." Pokazuje natomiast priorytety, mówi co mo?e poczeka? i nie generuje niepotrzebnego stresu.

7. S?uchanie

S?uchanie nie polega tylko na wys?uchaniu, ale zrozumieniu przekazu i jego kontekstu, dzieleniu (lub nie) punktu widzenia rozmówcy i rzeczowej odpowiedzi (cz?sto decyzji) odnosz?cej si? do meritum sprawy.

8. Przysz?o??

Idealny szef musi wiedzie? co b?dzie dzia?o po zako?czeniu kampanii wyborczej z: parti?, kandydatem, cz?onkami sztabu i podpowiedzie? jak na fali zwyci?stwa przej?? do etapu po kampanii. Na przyk?ad, podzi?kowa? konkurencji, rozliczy? finanse, oceni? efektywno?? kampanii (wnioski na przysz?o??).

Ryzykowny idea?

Zarz?dzanie kampani? wyborcz? w polskich warunkach to ryzykowne zaj?cie; przegrani trac? zaufanie, prac? i przyjació?. Politycy si? obra?aj?. Znajomi przestaj? k?ania? si? na ulicy. Idealny szef kampanii musi by? na to przygotowany.

Jak unikn?? pora?ki?

Nale?y wyznaczy? cz?stkowe pomiary poziomu sukcesu i regularnie mierzy? post?py w czasie kampanii w trzech wymiarach:

1. Jak mnie/nas ocenia zleceniodawca (partia lub kandydat)?

2. Jak mnie/nas ocenia rynek (wyborcy, konkurencja, media)?

3. Jak oceniam sam siebie?

??czna ocena i porównanie wyników daj? obiektywny obraz kampanii w wybranym momencie.

Nie spotka?em idealnego szefa kampanii wyborczej, ale znam kilku bliskich temu idea?owi.

Je?li ju? wybra?e? szefa swej kampanii wyborczej, jak go oceniasz wed?ug moich 8 kryteriów?

Gdyby? by? szefem swej kampanii wyborczej, czego (oprócz zwyci?stwa) oczekiwa?by? od siebie najbardziej? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Google Gapa Dziennikarze Twitter Kaczy?ski Rzecznik Agencje Relations Szef Problem Relacje Reporterzy Internet Klient Wywiad Polska Firma Informacja Gazeta Tusk Praktycy Reporter PRACOWNICY Media Klienci Dziennikarz Public Prawda PressenceStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl