Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-02-03
"Zamiast Smole?ska, czyli ziarno prawdy"

Kto mówi prawd? o katastrofie prezydenckiego tupolewa pod Smole?skiem: Polacy czy Rosjanie? Edward Klich czy Tatiana Anodina? Antoni Maciarewicz czy Bogdan Klich?

Niedawno pisa?em jak trudno oceni? co jest dzisiaj prawd?, a co k?amstwem ("Wyzwanie PR 2011, czyli co sta?o si? z prawd??"). Sprzeczne informacje z ró?nych (tak?e opiniotwórczych) mediów i ?róde? w Internecie (tak?e tych uwa?anych za wiarygodne) nie u?atwiaj? zadania.

Oto 10 wskazówek jak oddzieli? ziarno od plew:

1. Z dystansem podchod? do wszelkich wst?pnych za?o?e? co jest lub mo?e by? prawd?. Wi?kszo?? z nas bardzo g??boko zakopuje w pod?wiadomo?ci to w co naprawd? wierzymy – tak g??boko, ?e cz?sto nie u?wiadamiamy sobie jakimi kierujemy si? nastawieniami, uprzedzeniami i stereotypami. Przyjmujemy co? za prawd?, bo tak uwa?aj? ludzie, do których mamy zaufanie, lub tak po prostu zostali?my "uformowani". Ale to wcale nie znaczy, ?e znamy prawd?. To mo?e by? prawda, ale nie musi.

2. Pogód? si? z faktem, ?e ró?ni ludzie maj? ró?ne pogl?dy na ró?ne tematy. Opinie niezgodne z Twoimi nie s? ani dobre ani z?e – s? tylko inne. Ka?dy ma prawo do w?asnego zdania, nawet je?eli si? z Tob? nie zgadza. S?uchaj co mówi? inni i staraj si? zrozumie? dlaczego tak my?l?.

3. Nie faworyzuj przedwcze?nie jednego punktu widzenia. Nie ma nic zdro?nego w analizie problemu z wielu perspektyw i próbie zrozumienia dlaczego nie wszyscy chc? my?le? tak samo. Jak napisa? F. Scott Fitzgerald: "Oznak? inteligencji najwy?szej klasy jest zdolno?? do uznawania dwóch przeciwstawnych idei jednocze?nie."

4. ?eby zrozumie? odmienny punkt widzenia, staraj si? skupi? na podobie?stwach ni? na ró?nicach. W jakich sprawach si? zgadzacie? Jakie macie wspólne wst?pne za?o?enia? Czy macie wspólne cele, ale ró?ni? was metody ich osi?gni?cia? Je?li zgadzacie si? co do metod, mo?e inaczej widzicie rol? poszczególnych czynników w podejmowaniu decyzji? Ustalenie punktów wspólnych i rozbie?no?ci rozja?nia pole sporu – nadal si? nie zgadzasz, ale wiesz teraz jakie jest sedno debaty.

5. Pami?taj, ?e ?ród?em niezgody cz?sto jest j?zyk i roz?o?enie akcentów. Do opisania problemu mo?na u?y? ró?nych s?ów lub tym samym s?owom da? nieco inne znaczenie. Kiedy wyja?nicie sobie co tak naprawd? chcieli?cie powiedzie?, mo?e oka?e si?, ?e mówicie o tym samym.

6. W najwa?niejszych kwestiach zadaj sobie osiem pyta? dotycz?cych pogl?dów polityka, ekonomisty, lobbysty, dziennikarza:

1. Czy to ma sens? Czy jest prawdopodobne? Im mniej prawdopodobne, tym bardziej sceptycznie to oceniaj. Ludzie wypowiadaj? ró?ne g?upoty, ?eby zwróci? na siebie uwag? i zaistnie? w mediach. Ekstrawaganckie komentarze s? cz??ciej powtarzane w prywatnych rozmowach (niestety te? przez dziennikarzy) – bez sprawdzenia prawdy.

2. Czy to komu? szkodzi? Je?eli tak, to Twoim obowi?zkiem wobec tych ludzi – nawet je?eli ich nie znasz osobi?cie – jest sprawdzenie prawdziwo?ci tej opinii je?eli chcesz si? na ni? powo?a?.

3. Czy stwierdzenie jest oparte na faktach? Sk?d wiesz, ?e to prawdziwe fakty? Fakty czy domniemane fakty? Czy ich ?ród?o jest wiarygodne? ?ród?o pierwotne czy wtórne? Je?eli wtórne, dotrzyj do ?ród?a pierwotnego.

4. Je?eli opinia nie jest oparta na faktach, dlaczego masz da? jej wiar??Jaka jest podstawa tej wiary? Czy jest jaki? powód, dla którego kto? mo?e próbowa? wprowadzi? Ci? w b??d? Jaki ma w tym interes? Ile na tym zyska? Ile Ty stracisz?

5. Uwaga na tendencyjne wyra?enia (na przyk?ad, rasista, faszysta, terrorysta, szanta?, gwa?t, itd.), które wywo?uj? jednoznaczne (cz?sto negatywne) emocje. Wyrzu? emocje z przekazu i oce? czy nadal ma sens.

6. Przyjrzyj si? wyolbrzymieniom zniekszta?caj?cym obraz rzeczywisto?ci (na przyk?ad, "Najnowsze badanie pokazuje, ?e po?owa ludzi na ?wiecie jest poni?ej ?redniej.")

7. Nie daj si? omami? statystykom. Nieprawdy poparte liczbami nie przestaj? by? k?amstwami, szczególnie kiedy sonda?e s? zamawiane "pod wyniki". Sprawdzaj wiarygodno?? badania, metodologi? sonda?u (tendencyjne pytanie to najcz?stsze nadu?ycie) i wielko?? próby badawczej.

8. Przyjrzyj si? czy relacji "przyczyna i skutek" nie pomylono ze "zbiegiem okoliczno?ci". Przypadkowe po??czenie dwóch czynników (na przyk?ad, bieda i oty?o??) nie znaczy, ?e jeden wp?ywa na drugi. Obydwa zjawiska mog? by? wywo?ane przez inne czynniki. Jednak?e, adwokaci jednego punktu widzenia mog? wykorzysta? statystyk? do wykazania, ?e taki bezpo?redni zwi?zek istnieje i trzeba o "tym" mówi?.

7. Zbuduj baz? wiarygodnych i niezale?nych ?róde?. W przypadku ?róde? politycznych, religijnych i mediów sprawd? jak s? one oceniane przez innych. Je?eli wiele osób krytykuje Twoje ?ród?o za radykalizm lub stronniczo??, zastanów si? czy warto je utrzymywa? w swojej bazie.

8. Wykorzystuj "prywatn? baz? danych" jako punkt odniesienia dla innych ?róde?. Ka?da informacja ra??co odbiegaj?ca od tego, co mówi Twoje podstawowe ?ród?o powinna by? poddana dodatkowemu dok?adnemu sprawdzeniu.

9. Nie ?piesz si? ze zmian? opinii. Ostro?nie traktuj wszelkie rewelacje zmuszaj?ce do nag?ej zmiany nastawienia (na przyk?ad, nowy spisek masonów). Analizuj problem systematycznie, krok po kroku, powoli zmieniaj opini?, tylko po sprawdzeniu wszystkich nowych informacji. Nie dzia?aj pochopnie.

10. Radyka?owie nie maj? lekko. Je?eli Twoj? prywatn? podstawow? baz? informacji zdominuj? ?ród?a radykalne, nie dziw si?, ?e b?dziesz uwa?any za radyka?a i dziwaka. Ekstremalne pogl?dy odbiegaj? od tzw. g?ównego nurtu my?lenia i przez wielu uwa?ane s? za niestosowne lub nawet nie do dyskusji. Mo?e warto si?gn?? te? do bardziej umiarkowanych ?róde?, ?eby lepiej zrozumie? pogl?dy wi?kszo?ci.

Konkluzja

Ka?dy ma jakie? pogl?dy. Ró?nice opinii nie uprawniaj? nikogo do dzielenia ludzi na m?drych i g?upich, lepszych i gorszych. Odmienno?? sprzyja rozwojowi.

Je?eli nikt nie zmusza Ci? do zmiany opinii, nie wtr?ca do Twego ?ycia i odmienne przekonania nie prowadz? do ?amania prawa i porz?dku publicznego, nie ma o co robi? wielkiego halo – niech sobie wierzy w co chce. Szanuj cudze pogl?dy i by? mo?e kto? uszanuje Twoje.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Problem Informacja PRACOWNICY Google Gazeta Relacje Relations Klient Gapa Klienci Dziennikarze Kaczy?ski Dziennikarz Pressence Reporter Rzecznik Praktycy Internet Agencje Reporterzy Szef Prawda Polska Tusk Wywiad Public Komunikacja Twitter FirmaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Redaktor czy reporter?
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl