Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-01-27
"10 b??dów w komunikacji spo?ecznej z epilogiem"

10 b??dów w komunikacji spo?ecznej z epilogiem

Na pocz?tek trzy pytania:

1. Jak kosztem kilkuset tysi?cy z?otych wprowadzasz z powodzeniem gruntown? zmian? w polityce spo?ecznej, która ma ponad 50-letni? tradycj??

2. Jak budujesz sojusze, przemieniasz emocje w logik? i wznosisz si? ponad swoje niezbywalne prawa?

3. Jak zdobywasz powszechne zainteresowanie opinii publicznej w t?tni?cym zmianami ?wiecie, w którym ludzie cierpi? na niedobór czasu i przesyt informacji?

W b??dach pope?nionych przez innych mo?emy znale?? cenne wskazówki dla nas samych. Lista przykrych b??dów bywa bardziej pouczaj?ca od zestawu ?yczliwych porad.

To studium przypadku opisuje projekt zmiany polityki spo?ecznej w lokalnej spo?eczno?ci, gdzie zarz?d miasta planowa? wprowadzenie nowego systemu ?wiadczenia us?ugi komunalnej. Nie podam ?adnych nazw i nazwisk, aby ochroni? niewinnych, których niestety nie ma w?ród lokalnych decydentów.

Decydenci odpowiedzialni za nowe rozwi?zanie wiedzieli, ?e ich propozycja spotka si? z du?ym oporem. Stare rozwi?zanie mia?o d?ug? histori?. Grupy interesu okopa?y si? na swoich pozycjach. Biznes zainwestowa? w utrzymanie status quo du?e ?rodki. Pojawi?o si? co? co mo?na nazwa? wol? polityczn?, ale brakowa?o politycznego przywództwa do wprowadzenia planowanej zmiany.

1. Brak przywództwa.

Ka?dy odczuwa? i potwierdza? potrzeb? zmiany. Logika prowadzi?a do oczywistych wniosków. Ale zabrak?o odrobiny *magicznej_inspiracji*, któr? obdarzony jest kto? z autorytetem i charyzm?.

Z drugiej strony, w lokalnych spo?eczno?ciach dzia?ali ambitni i do?wiadczeni liderzy, którzy byli nawet sk?onni pomóc we wprowadzeniu zmian, ale zbytnio zwi?zali si? interesami ze status quo. Opozycja by?a pot??na i przewidywalna.

Co wi?c zrobili decydenci? Opisali ogólne zasady proponowanego rozwi?zania i przedstawili model ko?cowy. Zabrak?o planu jak zmiana b?dzie przeprowadzona. A w?a?nie te szczegó?y bezpo?rednio dotyczy?y grup interesu.

2. Diabelskie szczegó?y.

Za?o?enie, ?e kto? zaakceptuje ogólne zasady zmiany nie wiedz?c jak zmiana b?dzie wprowadzona jest naiwne. Co wi?cej, model ko?cowy zosta? przedstawiony jako bezdyskusyjny - nie pozostawiono ?adnej szansy korekty.

Gdzie dokonano odlewu tego modelu z br?zu? Gdzie powsta? ten *model_z_Sèvres*? Za zamkni?tymi drzwiami, bez konsultacji, bez dyskusji z mieszka?cami?

3. Transparentno??.

Nie zadbano o przejrzysto?? prac nad nowym rozwi?zaniem i stworzenie atmosfery zaufania. Nie zaproszono do wspó?pracy ?adnego z liderów grup interesu. Prosta informacja nad przebiegiem prac mog?aby otworzy? nowe kana?y informacji zwrotnej i zainicjowa? korzystn? wspó?prac?.

4. Sztywny model.

Nowy model zosta? ukszta?towany zanim ktokolwiek z otoczenia móg? si? na ten temat wypowiedzie?. Nikt nie mia? szansy oceni? czy zmiana jest potrzebna i jaki powinien by? jej charakter, g??boko?? i zakres. Zanim przedstawisz projekt zmiany wyt?umacz dlaczego co? musi by? zmienione.

Decydenci zdecydowali za zamkni?tymi drzwiami przeprowadzi? kontrowersyjne zmiany wiedz?c jaka b?dzie reakcja wp?ywowego otoczenia bez próby zbadania nastrojów, oceny si?y i uporu grup interesu i/lub poszukiwania sojuszników.

5. Wywiad.

Decydenci nie dysponowali rzetelnymi i aktualnymi informacjami o silnych i s?abych stronach swoich adwersarzy.

6. Poparcie.

Decydenci nie mieli zielonego poj?cia ile osób poprze ich projekt i jaki to przyniesie efekt.

Zainteresowane grupy interesu (w tym radni) poznali pierwszy raz jakiekolwiek szczegó?y tego projektu uj?te w 50-stronicowym raporcie na 24 godziny przed posiedzeniem sesji miasta.

Mieszka?cy miasta zostali oczywi?cie poproszeni o udzia? w sesji i przedstawienie swoich racji przed ko?cow? decyzj?.

7. Szacunek.

Jak? masz szans? na zdobycie przyjació? i uzyskanie wp?ywu na przeciwników je?eli traktujesz ich z takim lekcewa?eniem? Na tym etapie ka?de zaproszenie do dyskusji by?o traktowane jak kpina i przyjmowane z szyderstwem. Kolejne próby nawi?zania kontaktu pozbawione by?yby szczero?ci.

8. Organizacja.

Na zegarku 14:00. Kiedy nadesz?a godzina sesji okaza?o si?, ?e decydenci nie s? jeszcze gotowi i musz? w ostatniej chwili dokona? niezb?dnych poprawek.

Mieszka?cy - cz??? z nich zwolni?a si? wcze?niej z pracy - dowiedzieli si?, ?e potrwa to tylko kwadransik, potem pó? godziny, jeszcze 15 minut.

Decydenci zapomnieli o b??dzie nr 7. Nie widzieli - lub nie chcieli widzie? - jak ten b??d wzburzy i zjednoczy ludzi przeciw projektowi. Nikt nie okaza? odrobiny zdrowego rozs?dku, ?eby skróci? oczekiwanie mieszka?ców. Zamiast tego, decydenci pozwolili dysydentom budowa? front odmowy.

Pó?torej godziny pó?niej decydenci usiedli naprzeciw radnych i mieszka?ców. Sala by?a pe?na. Dzie? by? upalny. Duszno. Ludzie byli niecierpliwi i nerwowi. Za drzwiami pokrzykiwali ci, dla których zabrak?o miejsca. Organizatorzy zorientowali si?, ?e sala by?a za ma?a, ?eby pomie?ci? wszystkich ch?tnych. Kolejne 10 minut zmarnowano na przeniesienie spotkania do wi?kszego pomieszczenia.

Teraz adwokaci nowego rozwi?zania - ci sami, którzy ju? wcze?niej o wszystkim zadecydowali - sami sobie przyznali pó? godziny na prezentacj? swoich planów. Ich b??d polega? na poinformowaniu zebranych dlaczego nowe rozwi?zanie MUSI by? przyj?te w takiej i tylko takiej formie przed rozpocz?ciem dyskusji.

9. Taktyka.

Jeden z decydentów na pocz?tku spotkania czuj?c niech?? i sceptycyzm zebranych zada? retoryczne pytanie dlaczego ludzie z natury nie lubi? zmian. To wzbudzi?o ogóln? weso?o?? sali, ale wcale nie roz?adowa?o napi?cia.

Zamiast skupia? si? na pozytywnym charakterze proponowanych rozwi?za? naiwny decydent rzuci? si? w otch?a? w?tpliwo?ci okupuj?cych umys?y zebranych. "Na pocz?tek - zanim cokolwiek powiem - chc? zapyta? kto jest przeciw," pad?o z jego ust pytanie. Przez chwil? by?o weso?o, ale jedyna korzy?? to skierowanie uwagi w niew?a?ciwym kierunku, czyli ku sprzeciwowi.

10. Gra na czas.

Spotkanie zako?czy?o si?, bo min?? czas na nie przeznaczony, bez ?adnej obietnicy zmiany sposobu konsultacji. Opozycja otrzyma?a w prezencie zach?t? do przegrupowania szyków i zaplanowania nowych kontrataków. Bo tylko tak mo?na interpretowa? od?o?enie konsultacji na inny termin.

Te dziesi?? b??dów to tylko te najbardziej oczywiste. Jeden wywo?ywa? drugi na zasadzie domina. Taka uk?adanka musia?a si? rozsypa?.

Dlaczego pope?niono a? tyle b??dów? Brak zrozumienia dla ludzkich obaw, brak szacunku dla tego, co ludzie mogli wnie?? do nowego rozwi?zania, z?a ocena inicjatyw, które mog?y zredukowa? obawy.

Te dziesi?? b??dów to lekcja potrzeby s?uchania, rozumienia i szanowania ?ycze?, potrzeb i oczekiwa? ludzi podczas pracy nad rozwi?zaniami, które ich dotycz?.

Epilog

Po tym katastrofalnym do?wiadczeniu decydenci wrócili do swoich gabinetów, zmienili zespó? i podj?li now? prób? zmiany z wi?kszym i szczerym oddaniem si? spo?ecznym konsultacjom, w tym szczegó?owym planem, który pokazywa? dobr? wol? i otwarto??.

Konsultacje w?a?nie si? rozpocz??y.

PS. Dedykowane autorom zmian w OFE.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Google Media Gazeta Praktycy Kaczy?ski Agencje Komunikacja Klient Klienci Internet Dziennikarze Relacje Tusk Public Szef Firma Reporter Rzecznik Wywiad Gapa Polska Prawda Problem Dziennikarz Pressence Twitter Relations PRACOWNICY InformacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl