Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-01-20
"Zaskakuj?ce korzy?ci z PR, czyli dlaczego w?a?nie Ty"

Zaskakuj?ce korzy?ci z PR, czyli dlaczego w?a?nie Ty

Na polskim rynku dzia?a ponad 200 agencji PR. Wi?kszo?? to ma?e firmy zatrudniaj?ce kilka osób, czyli takie jak Twoja.

Wyró?nienie si? w tym t?umie to stosunkowo proste zadanie. Wystarczy oryginalny i odwa?ny pomys?.

Du?o trudniejsze jest przekonanie klienta DLACZEGO powinien wspó?pracowa? z Tob?. Dlaczego ma wybra? w?a?nie Ciebie z setki innych równie dobrych agencji?

Dla mnie odpowied? oznacza?a nauczenie si? mówienia o sobie samym, co? czego nie umia?em robi? dobrze.

Mog? ca?? noc opowiada? o najnowszym sukcesie mojego klienta, ale kiedy chodzi o mnie to czasem zaczyna mi brakowa? s?ów.

Funkcje i korzy?ci

Jednym z najistotniejszych rozró?nie? w marketingu i public relations jest oddzielenie cech/funkcji od korzy?ci.

Funkcje odnosz? si? do cech produktu lub us?ugi. Na przyk?ad, jedn? z funkcji PR s? relacje z mediami dla na przyk?ad, biur podró?y. Korzy?? to efekt jaki uzyskuje klient dzi?ki tej funkcji.

Korzy?ci? mo?e by? artyku? w czasopi?mie bran?owym o najmodniejszych kierunkach turystycznych eskapad w tym sezonie. To prowadzi do wi?kszego zainteresowania klientów wyjazdami w tym kierunku. To z kolei zwi?ksza sprzeda? i zyski. To nast?pnie wzmacnia kondycj? finansow?, poprawia reputacj? w banku i umo?liwia zaci?gni?cie kredytu na bogaty projekt PR.

Pomy?lnie zrealizowany projekt prowadzi do ekspansji na nowe rynki. I tak dalej.

Dwa pytania klienta

Przede wszystkim - trzeba my?le? jak klient, który w g?owie ma tylko dwa pytania: 1. Co ja b?d? z tego mia?? 2. Kiedy?

Wi?kszo?? agencji PR opisuje swoje us?ugi w podobny sposób: specjalizacja, ceny, do?wiadczenie, lokalizacja, itd. Trudno tak wyró?ni? si? w t?umie. Najcenniejsze korzy?ci, które mo?e odnie?? klient nie musz? by? tymi najbardziej oczywistymi. Korzy?ci? oczywist? jest na pewno artyku? w prasie, ale efektem najwa?niejszym mo?e okaza? si? zdobycie nowego rynku. Dla projektanta mody wi?cej czasu na twórcze projekty, dla kierowcy rajdowego wi?cej czasu na treningi, dla gwiazdy filmowej wi?cej wolnego czasu dla rodziny.

Klienci inaczej patrz? na problem i inaczej go rozumiej?. To, co robisz nie jest istotne. Licz? si? tylko korzy?ci jakie mog? odnie??. Dlatego niezb?dne jest dok?adne przedstawienie listy tych korzy?ci, od tych najbardziej oczywistych do najbardziej zaskakuj?cych. Taka lista odpowie na zasadnicze pytanie: "Dlaczego w?a?nie Ty".

Gdzie s? te korzy?ci

Rozpocznij od funkcji. Opisz je w punktach: funkcja 1, funkcja 2, funkcja 3, itd. Te funkcje prowadz? do korzy?ci, które daj? kolejne korzy?ci, które nast?pnie tworz? wi?cej korzy?ci, by na koniec doprowadzi? do najbardziej zaskakuj?cej korzy?ci.

Przechodzenie od jednej korzy?ci do nast?pnej umo?liwia dok?adne przemy?lenie efektów Twojej pracy na wielu poziomach i co niezmiernie wa?ne u?wiadomi Ci, ?e bezpo?rednie korzy?ci nie s? by? mo?e tymi, na których najbardziej zale?y klientowi.

Na koniec otrzymujesz list? najbardziej zaskakuj?cych korzy?ci. Na przyk?ad, dzi?ki wynaj?ciu zewn?trznej agencji public relations klient mo?e zrezygnowa? z wewn?trznego dzia?u PR. Dzi?ki przej?ciu komunikacji oszcz?dzasz komu? czas w organizacji klienta - czas to pieni?dz.

Jaka jest jednak prawdziwa korzy?? z oszcz?dno?ci czasu i pieni?dzy? Oszcz?dzanie pieni?dzy to jeszcze nie najwa?niejsza korzy??. Klient mo?e wyda? te pieni?dze na kupno czego? co jest mu niezb?dne lub dostarczy wi?cej rado?ci z ?ycia i pracy.

Wi?cej wolnego czasu oznacza wi?cej weekendów z rodzin? i przyjació?mi, wi?cej czasu na prac? nad sob? i na rozwój firmy. Tak wi?c te najbardziej zaskakuj?ce korzy?ci s? "zaskakuj?co" zbie?ne z list? potrzeb Mas?owa - kontakt spo?eczny, szacunek, status, samorealizacja, mi?o??, rodzina, itd.

Konkluzja

Po?wi?cenie troch? czasu na dok?adniejsze przemy?lenie oferowanych korzy?ci pomo?e Ci nie tylko bardziej przekonuj?co je opisa?, ale tak?e bardziej precyzyjnie pozycjonowa? Twoj? agencj? na rynku, co z kolei u?atwi przedstawienie us?ug PR klientom, którzy ich naprawd? potrzebuj?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Gazeta Internet Relacje Problem Relations Google Agencje Rzecznik Informacja Komunikacja Klient Dziennikarz Kaczy?ski Reporter Klienci Praktycy Prawda Public Firma Twitter Tusk Gapa Pressence Szef PRACOWNICY Wywiad Dziennikarze Reporterzy PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl