Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-01-10
"Cel, mierz, pal!"

Cel, mierz, pal!

Ile milionów organizacje wyda?y w zesz?ym roku na dotarcie do swoich grup docelowych? Ile z tych ?rodków da?o efekt ?lepych nabojów? Du?o ognia, dymu i ha?asu. Nikogo nie sk?oni?y do zmiany opinii, nastawienia i zachowania. Nikogo nie pobudzi?y do dzia?ania.

Przesadzam? To pomówmy tylko o pieni?dzach wydanych na PR. Pytania te same. Ile milionów wydano na komunikacj? marketingow?, oczywi?cie zintegrowan? komunikacj? - bez efektu, bez wyniku, bez rezultatu?

Zanim zdecydujesz, ?eby wszystkim z?otówkom przeznaczonym na marketing i PR przyjrze? si? raz jeszcze, popatrz na te dwie dziedziny jak na inwestycje. Zapytaj siebie:

1. Jakich zysków oczekujesz z inwestycji w komunikacj? i marketing?

2. Czy s? to oczekiwania realistyczne?

3. Jak zmierzysz efekty?

4. Czy inwestujesz wystarczaj?c? ilo?? ?rodków, aby osi?gn?? maksymalny efekt?

5. Czy korzystasz z kontrolowanych i niekontrolowanych technik komunikacji (reklama i public relations)?

6. Czy wysy?asz komunikaty, które sk?oni? klientów do zakupu Twoich produktów i/lub us?ug?

7. Czy korzystasz z odpowiednich mediów do prowadzenia sprzeda?y?

8. Czy Twój wizerunek jest zgodny z komunikatem marketingowym?

9. Czy przetestowa?e? Twoje pomys?y komunikacyjne i marketingowe na wiarygodnej grupie próbnej?

Oko za oko, z?b za z?b

Skuteczni politycy wiedz? jak *sprzedawa?* swoje komunikaty. Je?li nie lubisz polityków, mo?esz nazwa? t? umiej?tno?? *manipulacj?*.

Obserwuj zachowanie lidera jednej z opozycyjnych partii w parlamencie, Jaros?awa Kaczy?skiego. S?uchaj jego replik na argumenty padaj?ce z lewej strony sali. Oko za oko, wet za wet, s?owo za s?owo. Sejm to poligon skutecznych przekazów - w tym miejscu prze?yj? tylko ci, którzy stawiaj? na perswazyjn? komunikacj?.

10 dnia ka?dego miesi?ca po katastrofie smole?skiej kwiaty i znicze przed Pa?acem Prezydenckim. "Chcemy prawdy. Dosy? k?amstwa. ??damy komisji mi?dzynarodowej." Lider PiS wie jakie komunikaty spotkaj? si? z oczekiwanym przez niego odzewem.

Ale ilu polityków zna swój rynek? Ile organizacji wie jak sprzedawa? na swoim rynku? Sprawdzianem tej wiedzy jest wielko?? sprzeda?y. Czy uda?o Ci si? osi?gn?? planowany poziom *sprzeda?y*? To pytanie powinni zadawa? wyborcy wszystkim rz?dom - lokalnym, regionalnym i krajowym.

Je?eli rz?dz?cy zamierzaj? *sprzeda?* cokolwiek wyborcom za TWOJE podatki (na przyk?ad, dodatkowa odp?atno?? za ?wiadczenia medyczne), powinni najpierw ustali?:

1. Jaki jest rynek/grupa docelowa?

2. Jakie dzia?ania doprowadz? do planowanych zmian?

3. Dlaczego ten program ma by? przeprowadzony?

4. Dlaczego ma by? przeprowadzony teraz?

5. Jak program b?dzie zrealizowany?

6. Kto b?dzie kierowa? programem?

7. Jakie s? oczekiwane rezultaty (albo poziom sukcesu lub pora?ki), bezpo?rednie i po?rednie, krótkofalowe i d?ugofalowe?

8. Kiedy b?d? znane rezultaty i jak b?d? przekazane?

9. Jak przetestowano program na wybranej grupie docelowej?

10. Czy s? ludzie, procedury i infrastruktura niezb?dne do skutecznej realizacji programu marketingowego?

Te same pytania mo?esz zada? firmom, których jeste? akcjonariuszem. Je?li nie znajdziesz odpowiedzi w raporcie rocznym, zadzwo? do prezesa firmy.

Strza? w dziesi?tk?

Je?li rz?d prowadzi program zach?caj?cy do lokowania inwestycji w tej, a nie innej cz??ci kraju, jak przekonuje inwestorów, ?e wie, co robi? Jakie s? metody dotarcia do inwestorów, sk?onienia do zainwestowania kapita?u i oceny powodzenia tego programu?

Je?eli firma, której jeste? akcjonariuszem wydaje rocznie 10% rocznych przychodów na komunikacj? z otoczeniem, sk?d wiesz, ?e s? to ?rodki dobrze wydane?

Kiedy przygotowujesz program komunikacji marketingowej, jak przekonasz do niego zarz?d, akcjonariuszy, wspó?udzia?owców i inne grupy, ?e warto go zrealizowa? i wyda? na niego cho?by z?otówk??

Wszystko sprowadza si? do okre?lenia grupy docelowej - czy to chodzi o przekonanie o w?asnej wiarygodno?ci, zmian? wysoko?ci podatków czy now? polityk? importow?. Dlatego zawsze nim zmierzysz si? do strza?u, wybierz cel, czyli grup? docelow?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Polska Problem Komunikacja Public Dziennikarz Firma Pressence Internet Dziennikarze Relations Gazeta Szef Twitter Google Wywiad Agencje Relacje Reporter Praktycy Gapa Klient Prawda Rzecznik Klienci Informacja Tusk Media Reporterzy PRACOWNICY Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl