Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-01-03
"Wyzwanie PR, czyli co si? sta?o z prawd??"

Wyzwanie PR, czyli co si? sta?o z prawd??

Prawda to esencja public relations – prawda dobrze opowiedziana.

Wychowa?em si? w latach 60. i 70. ubieg?ego wieku. Ogl?da?em jeden kana? w czarno-bia?ej telewizji. S?ucha?em jednej stacji radiowej – Woln? Europ? skutecznie zag?usza? nadajnik w Gliwicach. Czyta?em jedn? lokaln? gazet?. Nie by?o kablówki ani telewizji satelitarnej. Nie mia?em komputera (nikt nie mia?) – nie wspominaj?c o Internecie. Mój standard prawdy opiera? si? na tym co powiedzia? w sobotnim "Monitorze" Karol Ma?cu?y?ski, napisa? lokalny dziennik i poda?o regionalne radio.

Pami?tam ludzi o radykalnych pogl?dach: socjalistów, komunistów, utopistów, prawicowych opozycjonistów i dwóch anarchistów. Ka?da z tych grup mia?a swoje metody komunikacji: ulotki, plakaty, broszury, otwarte zebrania, spotkania w prywatnych domach. Anarchi?ci u?ywali te? megafonu. Tzw. wiod?ca si?a narodu mia?a dodatkowo wszystkie media.

Jedn? z pierwszych ?yciowych umiej?tno?ci by?o nauczenie si? odró?niania prawdy od k?amstwa. "To k?amstwo" by?o nie tylko stwierdzeniem faktu – by?o te? oskar?eniem. K?amcom nie podawa?o si? r?ki – byli pogardzani i karani. Wyroki by?y surowe, bo ocena k?amstwa by?a jednoznaczna.

Prawda absolutna?

Prawda absolutna nie czeka za ka?dym rogiem. Je?eli co? upuszcz?, to zwykle spadnie – z wyj?tkiem przestrzeni kosmicznej lub b?yskawicznie opadaj?cego samolotu. Koszula ma kolor groszkowy czy pistacjowy? Dzieci pochodz? od m??czyzny i kobiety – lub z probówki. Dwa plus dwa jest cztery – z wyj?tkiem pewnych reakcji chemicznych kiedy równa si? osiem lub nawet osiemset.

Internalizujemy standard prawdy, bo to u?atwia ?ycie. Nie mo?emy codziennie wszystkiego kwestionowa?, bo nie byliby?my w stanie reagowa? na zmiany i podejmowa? najprostszych decyzji. Dlatego pewne rzeczy przyjmujemy za pewniki (czasem na s?owo, czasem z lenistwa, czasem z przekory) i na nich budujemy fundamenty prywatnej filozofii, w?asny kod moralny, osobisty przewodnik po wszech?wiecie.

Wszystko to robimy nie?wiadomie – proces internalizowania prawdy nast?puje poza nasz? ?wiadomo?ci?. Fundamenty standardu prawdy opieraj? si? na przekonaniach naszych rodziców, opiniach rówie?ników, szkolnej edukacji i tym co jako "prawd?" serwuj? nam media.

Dzisiaj trudniej odnale?? prawd?

Kiedy dojrzewa?em trudno by?o znale?? w prasie wzajemnie wykluczaj?ce si? informacje i komentarze. Krajowe dzienniki, telewizja i radio mówi?y mniej wi?cej to samo. Opisywa?y i t?umaczy?y wydarzenia w sposób "s?uszny i w?a?ciwy". Mogli?my si? nie zgodzi? z mediami "g?ównego nurtu", ale wiedzieli?my, ?e b?dziemy w mniejszo?ci. ?eby to zmieni? musieli?my przekona? wi?cej ludzi do naszych racji. Nie tylko przyjmowali?my nasz? wersj? prawdy, ale jednocze?nie sprzeciwiali?my si? oficjalnej wyk?adni prawdy. Negowali?my standard i wiedzieli?my, ?e bez konkretnego dzia?ania nie ma co marzy? o zmianie tego propagandowego wzorca.

Dzisiaj mamy setki nadawców satelitarnych i kablowych. Wiele programów informacyjnych przedstawia w?asne interpretacje tego, co dzieje si? na ?wiecie. Ale to tylko pocz?tek, bo w Internecie wci?? przybywa witryn WWW, które opisuj? wydarzenia na swój sposób i przedstawiaj? swoje wersje prawdy.

Wybór w?asnej wersji prawdy nie jest tak prosty jak kiedy?. Nie ma (ja nie znam) jednego punktu odniesienia s?u??cego jak wzorzec z Sèvres do oceny co jest prawd? a co k?amstwem. Nie ma jednej osoby, z któr? mo?emy WSZYSCY zgadza? si? lub spiera?. Teraz jest Bronis?aw Komorowski, Donald Tusk, Jaros?aw Kaczy?ski, Grzegorz Napieralski, Waldemar Pawlak, Marek Belka, Leszek Balcerowicz, Tenzin Gjaco, XIV Dalajlama, W?adimir Putin i Barack Obama.

Ka?da z wymienionych osób prezentuje opinii publicznej swoj? wersj? prawdy. Zdrowy rozs?dek podpowiada wys?uchanie wszystkich wa?nych, m?drych i dobrze poinformowanych ludzi, poznanie ich motywacji i interesów, samodzieln? analiz? zebranych faktów i obiektywn? ocen? komu nale?y zaufa?. Ale kto ma tyle czasu na logiczne i krytyczne my?lenie?

Nieliczni analizuj? wszystkie fakty. To trudne zaj?cie, bo zazwyczaj mamy kontakt nie z czystymi faktami z pierwszej r?ki, ale z ich interpretacj? – selekcja te? jest interpretacj?. Czasami znajdziemy w Internecie stron? WWW lub obejrzymy program telewizyjny, który systematyzuje wiedz? na wa?ny i aktualny temat – na przyk?ad, globalne ocieplenie klimatu, reforma systemu emerytalnego w Europie, zap?odnienie in vitro – ale wi?kszo?? z nas nie ma wystarczaj?cej fachowej wiedzy, ?eby oceni? wiarygodno?? przekazanych faktów – opieramy si? wi?c na ogólnym wra?eniu. Nawet co? co powinno by? ?atwe w wyja?nieniu – na przyk?ad, czy ustawa o zap?odnieniu in vitro pomaga ludziom czy szkodzi – pokazuje jak s?owa i nieufno?? cz??ci opinii publicznej mo?e przeszkadza? w jednoznacznym (i zgodnym) odczytaniu zapisów projektów ustaw.

Prywatna prawda

"Prawda" jest zabawnym poj?ciem. Zachowujemy si? jakby istnia?a prawda absolutna – jedyna, niepodwa?alna, bezdyskusyjna – ale nasza ludzka natura korci, ?eby na szczycie tej absolutnej prawdy zbudowa? prywatn? filozofi?.

Prawda jest poj?ciem relatywnym – i wcale nie czuj? si? z tym dobrze. To, co jest prawdziwe dla mnie nie musi by? prawdziwe dla Ciebie (dzi?kuj?, ?e jeszcze mnie czytasz) – nasze reakcje i zachowania mog? ró?ni? si? z powodu odmiennych interpretacji prawdy. Na przyk?ad, nie masz pewno?ci, ?e g?osowali?my w wyborach prezydenckich na tego samego kandydata, prawda?

Kiedy dorasta?em ?atwiej by?o ustali? definicj? prawdy. Imperium z?a to by?o imperium z?a. Ale tak?e wtedy by?y jakie? rozbie?no?ci. Sowiecka wersja prawdy ró?ni?a si? od ameryka?skiej. Castro i Gorbaczow nie zawsze przyja?nie poklepywali si? po plecach. Jednak, w poszczególnych krajach wida? by?o wi?cej zgody ni? teraz. Ta spójno?? opinii wynika?a – moim zdaniem – przede wszystkim z rozdzielenia mediów g?ównego nurtu (masowych?) i nadawców niszowych.

Media masowe trac? na wp?ywie – w tym roku ten trend si? utrzyma. Miliony stron w Internecie i setki nadawców satelitarnych i kablowych powoli, acz systematycznie odbieraj? im widzów, s?uchaczy i czytelników. Dzi?ki satelitom i Internetowi ka?dy nadawca mo?e by? niszowy i masowy. Przypadek Wikileaks pokaza?, ?e nigdy nie mieli?my dost?pu do tylu ró?nych ?róde? i pogl?dów.

Taka sytuacja stawia nas przed ogromnym wyzwaniem – ka?dy musi ustali? swój standard prawdy. Nigdy w historii nie do?wiadczyli?my czego? podobnego. Nigdy w historii odbiorca informacji nie by? bombardowany propagandowymi komunikatami z tak wielu ró?nych ?róde?.

Moja wersja prawdy jest taka, ?e nie jeste?my przygotowani do stawienia czo?a temu wyzwaniu.

Prawda to esencja PR – prawda dobrze opowiedziana.

Jaka jest Twoja wersja prawdy? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Ryszard Dobrzy?ski 2011-01-03
Bardzo mi si? podoba ten artykó? i ca?y Pana Blog - pomys?, tematy,uk?ad bardzo dobry. Pozdrawiam i ?ycz? Panu wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Bogus?aw Feliszek 2011-01-04
Dzi?kuj? za mi?e s?owa :-) Wielu sukcesów w Nowym Roku!
Miros?aw Mandryga 2011-02-04
Witam, ciekawe spojrzenie na prawd?! Moim zdaniem spo?ecze?stwo nie jest przygotowane do poszukiwa? prawdy w nat?oku podawanych przez media informacji. Ludzie, prawd? przyjmuj? w zale?no?ci od rodzaju medium tzn. popierane w danej grupie spo?ecznej. I tak Radio Maryja ma wp?yw na konserwatywn? cz??? prawicy itd. Niestety w dzisiejszych czasach trudno jest doszukiwa? si? prawdy. Prawda egzystuje zazwyczaj jeden dzie? w mediach do kilku dni nast?pnie zmienia swoj? tre?? stosownie do potrzeb mediów lub do potrzeb polityka. Gdyby?my zrobili nast?puj?ce do?wiadczenie; medialnego polityka, przekazuj?cego cz?sto swoje teorie na ró?ne tematy, brutalnie ujmuj?c "odci??" od mo?liwo?ci przekazywania w mediach swojej subiektywnej opinii, swojej prawdy, natychmiast Jego "prawda" nie b?dzie egzystowa? w mediach i w spo?ecze?stwie. "Prawda" cz?sto jest kreowana lub "zabijana" przez media.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

PRACOWNICY Gapa Relacje Gazeta Agencje Internet Media Wywiad Klient Firma Dziennikarze Twitter Komunikacja Google Rzecznik Problem Reporterzy Reporter Klienci Tusk Pressence Relations Public Informacja Kaczy?ski Szef Polska Prawda Dziennikarz PraktycyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
7. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl