Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-12-20
"Krótki kurs rozwoju"

Krótki kurs rozwoju

Jeszcze kilka lat temu wydawa?o mi si?, ?e Pressence Public Relations powinna by? ma?? agencj? PR rozrastaj?c? si? do pewnego okre?lonego (idealnego?) rozmiaru i formatu. To naiwne my?lenie prysn??o jak ba?ka mydlana, kiedy zda?em sobie spraw? z oczywistej dzi? dla mnie prawdy. Je?li firma stale si? nie rozwija, skazana jest na ?mier? – nawet je?li jej pozycja na rynku stwarza wra?enie, ?e wszystko funkcjonuje normalnie.

Nie mo?na si? rozwija? tylko przez powtarzanie sprawdzonych w przesz?o?ci zachowa?. Dobrzy i do?wiadczeni liderzy wiedz?, ?e na zmiennym i dynamicznym rynku PR ca?y czas musz? od pocz?tku uk?ada? z tysi?ca elementów mozaik?, która poka?e jasn? i przekonuj?c? wizj? przysz?o?ci firmy. Musz? by? tak blisko swoich klientów i kaprysów rynku, aby w ka?dej chwili dokonywa? dostosowa? i poprawek. A przede wszystkim musz? si? rozwija? i szuka? nowych pomys?ów.

Moim zdaniem, organizacje ukierunkowane na rozwój maj? trzy wspólne cechy: 1. zaanga?owane kierownictwo z wizj?, 2. zdolno?? ci?g?ej innowacji i 3. niezachwiany optymizm.

Recesja potrafi podkopa? podstawy nawet najstabilniejszej organizacji, ale nale?y te? pami?ta?, ?e ka?da recesja staje si? w pewnym momencie trampolin? dla nowych sukcesów. Jak? odporno?ci? zatem musz? wykaza? si? organizacje, których pocz?tki si?gaj? czasu gospodarczego zastoju!

Jedn? z najsprytniejszych metod przechytrzenia s?abej gospodarki jest ROZWÓJ. Dlatego, kiedy ludzie pytaj? mnie dlaczego Pressence Public Relations koncentruje si? na rozwoju odpowiadam: "Bo to nasz imperatyw!"

Chcesz pozna? nasz sekret?

Sekret umo?liwiaj?cy sta?y rozwój (bez wzgl?du na koniunktur?) polega na zwi?kszaniu przychodów, zysków poprzez skupianie si? na rozwi?zywaniu problemów zwi?zanych z produktami, zamiast na doskonaleniu samych produktów.

Sukces zwykle zaczyna si? od okre?lenia nowej potrzeby klienta wynikaj?cej z u?ytkowania produktu. Zaspokojenie tej potrzeby tworzy platform? do rozwoju.

Do nowych pomys?ów mo?na zaliczy?:

1. pomoc klientom w redukcji ogólnych kosztów dzia?alno?ci,

2. pomoc w uproszczeniu procedur,

3. pomoc w szybszym podejmowaniu trafnych decyzji,

4. pomoc w szybszym opracowaniu ofert rynkowych,

5. pomoc w zwi?kszaniu przychodów (i zysków).

Czy masz to, czego potrzeba do rozwoju?

W ksi??ce How To Grow When Markets Don't Adrian Slywotzky i Richard Wise t?umacz?, ?e od czystej ch?ci rozwoju do pierwszych efektów jest d?uga droga. Przed przyst?pieniem do jakichkolwiek dzia?a? s?u??cych rozwojowych proponuj? odpowiedzenie sobie na kilka pyta?. Brak pozytywnej odpowiedzi na chocia?by jedno pytanie to czerwone ?wiat?o dla jakiegokolwiek przedsi?wzi?cia:

1. Czy na czele zespo?u odpowiedzialnego za nowy projekt stoi utalentowany i nowocze?nie my?l?cy lider?

2. Czy cz?onkowie zarz?du s? gotowi po?wi?ci? nowemu projektowi czas, ?rodki i wys?ucha? krytyki?

3. Czy w zespole s? warto?ciowi ludzie, którzy zajm? si? obs?ug? nowego projektu?

4. Czy jeste? organizacyjnie przygotowany wydzieli? w firmie jednostki b?d?ce na w?asnym rozrachunku?

5. Czy jeste? gotowy przydzieli? stosowny bud?et i przekaza? upowa?nienia do zarz?dzania nim po zaakceptowaniu wst?pnego projektu nowej inicjatywy?

6. Czy jeste? gotowy zastosowa? indywidualny system pomiaru efektów odmienny od u?ywanego w podstawowej dzia?alno?ci organizacji?

Rozwój wczoraj i dzisiaj

Tradycyjne spojrzenie na rozwój organizacji to:

1. patrzenie na firm? przez pryzmat produktu,

2. generowanie wzrostu w oparciu o tradycyjne narz?dzia (produkty, fabryki, pracownicy),

3. kojarzenie wielko?ci firmy z zagro?eniem dla jej rozwoju,

4. obawa, ?e za marginalny wzrost organizacja zap?aci zniszczeniem podstaw swojej egzystencji,

5. przekonanie, ?e tylko wielkie idee (produkty lub us?ugi) mog? zrewolucjonizowa? rynek,

6. rozdrapywanie och?apów, które pozosta?y na zat?oczonym lokalnym rynku.

Prowadzenie rozwijaj?cej si? firmy oznacza przestawienie si? ze staromodnych modeli strategii ekspansji na nowe idee o klientach i innowacji. Oto kilka z pozytywnych zmian opisanych w ksi??ce How To Grow When Markets Don't:

1. analiza klientów przez pryzmat ekonomii,

2. generowanie wzrostu w oparciu o ukryte aktywa (relacje, pozycja rynkowa, informacja),

3. kojarzenie wielko?ci firmy z nowymi mo?liwo?ciami,

4. tworzenie projektów rozwojowych, które wzmocni? podstawy firmy,

5. wprowadzanie stopniowych zmian wywodz?cych si? z przemy?lanej kreatywno?ci i operacyjnej dyscypliny,

6. rozszerzanie horyzontów marketingowych na tereny pi?? lub nawet dziesi?? razy wi?ksze od obecnego rynku.

A wyniki?

Czy Twoja organizacja jest zorientowana na wyniki? Je?li NIE, nie masz szans na rozwój.

Jak wygl?da taka organizacja?

1. Rynek jest si?? nap?dow? dla Twojej organizacji. Wszystko kr?ci si? wokó? klienta.

2. Najwy?sza jako?? jest widoczna we wszystkim co robisz.

3. Podstawowym miernikiem sukcesu jest dla Ciebie satysfakcja klienta.

4. Bez wzgl?du na rozmiar organizacji wszystko co robisz jest przenikni?te duchem przedsi?biorczo?ci i wi?kszej wydajno?ci.

5. Zawsze pami?tasz o strategicznej wizji. Cechuje Ciebie du?a ?wiadomo?? celowo?ci dzia?a?, poczucie misji bez wzgl?du na zadanie.

6. My?lisz i dzia?asz ze ?wiadomo?ci? szybko up?ywaj?cego czasu. Wiesz, ?e szybko czasem jest wa?niejsze ni? wnikliwie.

7. Wiesz, ?e wszystko to mo?e si? zi?ci? tylko dzi?ki wspania?ym i oddanym pracownikom, których potrafisz motywowa? i zach?ca? do zespo?owego wysi?ku.

8. Jeste? wra?liwy na potrzeby pracowników i lokalnej spo?eczno?ci.

Organizacje, które odnosz? sukcesy przepe?nione s? oryginalnymi pomys?ami, rygorystycznym podej?ciem do finansów i niespotykan? trosk? o szczegó?y. Czy taka jest Twoja organizacja? Czy taka mo?e by??

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Internet Dziennikarze Polska Komunikacja Problem Gazeta Media Prawda Kaczy?ski Reporterzy Gapa Wywiad Agencje Firma Reporter Relacje Informacja Praktycy Klienci Rzecznik Tusk Szef Dziennikarz Klient PRACOWNICY Google Relations Pressence TwitterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. Reporter chce do domu
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl