Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-11-18
"Nowa komunikacja w samorz?dzie"

Nowa komunikacja w samorz?dzie

Lokalne samorz?dy od 1989 roku przesz?y ogromne zmiany. Sta?y si? bardziej samodzielne. Zmieni?y metody wy?aniania w?adz. Unowocze?ni?y procedury podejmowania decyzji. Nauczy?y si? lepiej zarz?dza? zmianami w otoczeniu w ogromnym tempie (no dobrze, mo?e nie wszystkie), ale systemy komunikacji z lokaln? spo?eczno?ci? zmieni?y si? niewiele lub wcale. (BIP to nie zmiana komunikacji. Nowa witryna WWW tak?e.)

Komunikacja lokalnego samorz?du musi by? bardziej efektywna, g??biej zapada? w pami?? i cieszy? si? lepsz? reputacj? ni? Orlen, ZUS i s?u?by specjalne. O ile wymienione organizacje zajmuj? si? sprzeda?? paliwa, zarz?dzaniem ?rodkami publicznymi i dbaniem o bezpieczny sen obywateli, o tyle komunikacja w?adz samorz?dowych z wyborcami jest cz??ci? pe?nionego spo?ecznego mandatu.

W samorz?dach dominuje niestety tradycyjne podej?cie – kilka komunikatów prasowych w tygodniu wys?anych do zaprzyja?nionych dziennikarzy z informacjami o decyzjach zarz?du napisanych urz?dowym ?argonem, "doprawionych" s?odkim cytatem prezydenta, burmistrza lub wójta i du?o wiary, ?e gazeta znajdzie odrobin? miejsca na publikacj?.

Koniec anonimowej komunikacji

Nie widz? specjalnego sensu w doskonaleniu demokratycznych struktur i podnoszeniu standardu komunalnych us?ug bez jednoczesnego informowania o tych zmianach wyborców. Nie wiem dlaczego radni s?dz?, ?e z samego faktu odbywania co miesi?c posiedze? rady miasta i pe?nienia dy?urów, mieszka?cy maj? wystarczaj?c? wiedz? o tym kim s? i co robi?.

90% wyborców nie zna nazwiska radnego z ich okr?gu wyborczego. Je?li w lokalnej gazecie przeczytaj? artyku? z powo?aniem si? na wypowied? anonimowego "informatora" z ratusza, ?e co? nie uda?o si? zrealizowa? zgodnie z planem lub ambicjami, my?l?, ?e ?le pracuje ca?y ratusz i wszyscy radni. Taki jest w?a?nie skutek anonimowej komunikacji.

Tak jak "ka?da polityka jest lokalna" tak "ka?da informacja jest lokalna". Rzecznicy prasowi w pierwszej kolejno?ci powinni polowa? na lokalne tematy, którymi mo?e zainteresowa? si? ca?y kraj. Kolejna rzecz do szybkie komentarze do tego jak tematy poruszaj?ce krajow? opini? publiczn? odnosz? si? do lokalnej spo?eczno?ci.

Wyborcy powinni czu?, ?e to, co robi? ich w?adze mo?e zainteresowa? ca?y kraj. W pierwszej kolejno?ci na celowniku rzecznika prasowego powinny by? "Wiadomo?ci", "Fakty" i "Wydarzenia", a dopiero na ko?cu lokalny dziennik informacyjny.

Rada miasta powinna by? rozpoznawalna, mie? swoj? osobowo?? i "g?os". Kiedy telewizyjne "Wiadomo?ci" potrzebuj? komentarza o reformie s?u?by zdrowia, przed kamer? wypowiada si? minister zdrowia, nie jego rzecznik prasowy. A to znaczy, ?e radni potrzebuj? szkolenia medialnego i musz? by? stale do dyspozycji dziennikarzy.

Nowa komunikacja rzecznika prasowego

Min??y czasy kiedy w biurach rzeczników prasowych siedzieli smutni, zgorzkniali i sfrustrowani niepowodzeniami urz?dnicy. Dzi? skuteczni rzecznicy szukaj? nietypowych okazji do zaistnienia w mediach, pisz? artyku?y w imieniu radnych, t?umacz? ze swobod? i u?miechem skomplikowane kwestie finansowe, kontaktuj? si? z dziennikarzami pism specjalistycznych. Rzecznicy prasowi musz? mie? kwalifikacje i do?wiadczenie porównywalne z tym jakie maj? dziennikarze, z którymi wspó?pracuj? na co dzie?.

Informacje zawsze dotycz? ludzi, nie decyzji rady miasta czy posiedze? zarz?du. Przewodnicz?cy rady miasta mo?e s?dzi?, ?e dziennikarze z wypiekami na twarzy oczekuj? komunikatu po zako?czeniu sesji, ale prawda jest taka, ?e wi?kszo?? sesji jest nudna nawet dla samych... radnych. Gdyby by?o inaczej wyborcy zamiast siedzie? w domu przed telewizorem lub w pubie przyszliby na posiedzenia miejskiej rady, prawda?

Efekty pracy lokalnego samorz?du musz? by? wyja?niane poprzez wp?yw konkretnych decyzji na jako?? ?ycia mieszka?ców. Wielomilionowy bud?et na budow? osiedla mieszka? komunalnych jest trudny do wyobra?enia, ale wej?cie dla niepe?nosprawnych w biurze pomocy spo?ecznej to co? co mo?na pokaza? w telewizji. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej" to ?argon, ale nowa pracownia komputerowa ma sens zrozumia?y dla ka?dego. Lokalny samorz?d ma s?u?y? ludziom i jego komunikacja musi o tej s?u?bie opowiada?.

Komunikacja z wyobra?ni?

Komunikacja samorz?du musi by? prowadzona z wyobra?ni?. Poranna prasówka rzecznika prasowego to nie tylko przegl?d lokalnej prasy, ale te? zapoznanie si? z internetowymi listami dyskusyjnymi, blogami, serwisami w radiu i telewizji, pras? gminn? i magazynami studenckimi. Ile samorz?dów reklamuje swoje numery kontaktowe w kioskach z pras?? Koszt znikomy w porównaniu z bud?etami wydawanymi na b?yszcz?ce foldery.

Ka?de k?amstwo lub pó?prawda musz? by? natychmiast sprostowane. ?aden rzecznik prasowy nie mo?e sobie pozwoli? na to, ?eby k?amstwo zd??y?o obiec pó? miasta zanim sko?czy pisa? sprostowanie. Szybko?? to priorytet. Kto szybszy, ten lepszy.

W mediach licz? si? tylko biura prasowe, które dotrzymuj? s?owa danego dziennikarzom i nie przekraczaj? terminów. Poznaj dziennikarzy. Zapro? ich do swego biura. Zno? bariery.

Proaktywna polityka informacyjna to mantra ka?dego skutecznego rzecznika. Niektórzy rzecznicy s? szcz??liwi kiedy ich telefon milczy, bo wierz?, ?e wtedy nie dzieje si? nic z?ego. Nic bardziej z?udnego! Rzecznicy prasowi powinni stale polowa? na ciekawe informacje, powinni by? ich g?odni jeszcze bardziej ni? sami dziennikarze.

Konkluzja

Ludzie odpowiedzialni za usprawnienie pracy samorz?dów walcz? ze stereotypem, ?e to, czym zajmuje si? samorz?d jest mniej wa?ne od tego, co robi rz?d krajowy. To tak?e dotyczy lokalnej komunikacji.

Uwa?am, ?e ca?a komunikacja zaczyna si? lokalnie – ka?da informacja na pocz?tku zawsze jest lokalna i skuteczna polityka ma przede wszystkim lokalne korzenie. I je?li cokolwiek ma si? zmieni? na lepsze, to zmiany musz? zacz?? si? od do?u, czyli lokalnie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Kaczy?ski Informacja Gapa Dziennikarze Problem Internet Public Komunikacja Reporterzy Agencje Reporter Twitter Google Klient Wywiad Klienci Szef Prawda Polska Media Gazeta Firma Dziennikarz Pressence PRACOWNICY Praktycy Relacje Rzecznik Relations TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
5. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl