Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-10-07
"Czytanie z oczu"

Czytanie z oczu

Czy z obserwacji ruchu oczu mo?na odczyta?, ?e kto? k?amie? W pewnym stopniu tak. Ale nie jest to wiedza bezdyskusyjna.

Czasem w kinie mo?na zobaczy? policjanta, który przes?uchuj?c podejrzanego uwa?nie ?ledzi ruchy ga?ek ocznych. Oczy w lewo - k?amie; w prawo - mówi prawd?.

W prawdziwym ?yciu bardzo nierozwa?ne by?oby os?dzanie zachowania ludzi jedynie po tym, gdzie kieruj? wzrok. Ka?dy k?amie troch? inaczej i w przypadku ka?dej osoby symptomy k?amstwa mog? si? ró?ni?.

K?amstwu zwykle towarzyszy zmiana zachowania. Problem w tym, ?e ka?dy zachowuje si? inaczej. ?eby dobrze kogo? odczyta? albo wykry? jego k?amstwo, nale?y ustali?, co jest jego typowym zachowaniem, dzi?ki czemu mo?na odnotowa? zmiany. Dlatego najtrudniej jest oszuka? bliskich - oni natychmiast wychwytuj? wszelkie odst?pstwa od normy.

Pomaga wst?pna obserwacja rozmówcy, nazywana te? kalibracj?. Zadaj?c rozmówcy pytania, na które odpowiedzi znamy, obserwujemy reakcje oczu. W ten sposób kalibrujemy (dopasowujemy) narz?dzie badawcze i uczymy si? jego "normalnych" zachowa?. Po poznaniu typowych reakcji ?atwiej dostrzec te odbiegaj?ce od normy. Wa?ne, ?eby nie skupia? si? na czym? jednostkowym, ale odkryciu zespo?ów cech wyst?puj?cych grupowo.

Oczy pami?ci

Pierwszy raz o systemie zale?no?ci mi?dzy u?o?eniem i ruchami oczu oraz pami?ci? i wyobra?ni? pisali - wed?ug mojej wiedzy - w 1979 roku Richard Bandler i John Grinder w ksi??ce "Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming (NLP)".

Bandler i Grinder twierdz?, ?e nasza pami?? jest rodzajem hurtowni z danymi, rozmieszczonymi w ró?nych jej cz??ciach. Po jaki rodzaj informacji si?gamy mo?emy wyczyta? z ruchu ga?ek ocznych w sze?ciu ró?nych kierunkach.

Po us?yszeniu pytania "normalnie zorganizowana" prawor?czna osoba patrzy (tak jak Ty j? widzisz):

1. Do góry w lewo → obrazy kreowane. 

2. Do góry w prawo → obrazy ejdetyczne (bez zniekszta?ce?), zapami?tane; nieruchome lub nieostre spojrzenie równie? sygnalizuje "dostrajanie wizualne".

3. W lewo → kreowane d?wi?ki lub s?owa.

4. W prawo → przypominane d?wi?ki lub s?owa.

5. W dó? w lewo → odczucia kinestetyczne, w tym smak i zapach.

6. W dó? w prawo → bod?ce s?uchowe lub s?owa (dialog wewn?trzny).

U osób lewor?cznych ten schemat mo?e by? odwrócony.

Pami?? i wyobra?nia

Kiedy przypominamy sobie co? prawdziwego si?gamy po informacje z innej cz??ci mózgu ni? przy wyobra?eniu fikcyjnym. Dlatego osoba mówi?ca prawd? b?dzie patrze? do góry w prawo - w przypadku k?amstwa w lewo.

Prosty przyk?ad. Przypomnij sobie twarz reportera, któremu ostatnio udziela?e? wywiadu. Oczy posz?y do góry w Twoje lewo. A teraz wyobra? sobie tego dziennikarza w zielonej sukience w ?ó?te kropki. Oczy posz?y do góry w prawo. Pami?tasz hejna? mariacki? Oczy w lewo. Wyobra? sobie jak zabrzmia?by, gdyby za?piewa?o go tysi?c tenorów. Oczy w Twoje prawo. Dzia?a?

Je?li w czasie wywiadu oczy dziennikarza kr??? w ró?nych kierunkach, to znak, ?e analizuje s?owa porównuj?c je z tym co wie i co us?ysza? wcze?niej. Je?li natomiast patrzy spokojnie, to znaczy, ?e do Twojej wypowiedzi jest nastawiony krytycznie, bo do niczego jej nie odnosi. Mo?liwe tak?e, ?e nie rozumie, co mówisz.

Wzrokowe wskazówki systemów reprezentacji

Zró?nicowanie ruchów ga?ek ocznych zwi?zane jest z u?ywaniem ró?nych cz??ci mózgu w procesie my?lenia. W programowaniu neurolingwistycznym (NLP) znane jest pod nazw? wzrokowych wskazówek systemu reprezentacji.

1. Obrazy kreowane → wizualizacja rzeczy, które s? nieznane, np. czerwonego ?ó?wia lub wydarzenia, które nie mia?o miejsca.

Pytania sprawdzaj?ce:

 1. Jak wygl?da?by Twój komputer z zielonymi c?tkami na obudowie? 
 2. Jak wygl?da?by ?aglówka skrzy?owana z ?odzi? podwodn??
 3. Wyobra? sobie bia?? pi?k? na fioletowej szachownicy.

2. Obrazy przypominane → dost?p do wspomnie? zapisanych jako obrazy.

Pytania sprawdzaj?ce:

 1. Jakiego koloru s? ?ciany na korytarzu w Twoim biurze?
 2. Co widzisz kiedy wychodzisz z domu?
 3. Jakiego koloru jest Twoja szczoteczka do z?bów?

3. D?wi?ki kreowane → kreacja w g?owie nieznanych d?wi?ków.

Pytania sprawdzaj?ce:

 1. Jak brzmia?by Bono z U2 na szczycie Everestu?
 2. Jaki d?wi?k wydawa?by pies zamieniony w kota?
 3. Jak brzmia?by doping polskich kibiców na meczu Polski z Brazyli? w finale mistrzostw ?wiata?

4. D?wi?ki przypominane → powrót do wspomnie? d?wi?kowych.

Pytania sprawdzaj?ce:

 1. Jaki d?wi?k wydaj? drzwi Twego auta?
 2. Jaki masz dzwonek w telefonie?
 3. Jak brzmi g?os najlepszego przyjaciela?

5. Odczucia kinestetyczne → powrót do danych zwi?zanych z emocjami lub odczuciami zewn?trznymi, np. niewygodny fotel w telewizyjnym studio.

Pytanie sprawdzaj?ce:

 1. Jakie odczucia wywo?uje trzymanie w d?oni dyktafonu?
 2. Jak to jest wej?? do redakcji wype?nionej dymem tytoniowym?
 3. Co czujesz gdy odbierasz z wydawnictwa ?wie?o wydrukowane ulotki ?

6. Dialog wewn?trzny → odtwarzanie swojej lub cudzej wypowiedzi w formie dialogu wewn?trznego.

Pytania sprawdzaj?ce:

 1. Powiedz do siebie w my?lach co? co zmobilizuje Ci? do pracy w sobot? wieczorem.
 2. Jakim tonem g?osu mówisz do siebie przed snem?
 3. Czy rozmawiaj?c ze sob? u?ywasz wulgarnego j?zyka?

Uwagi ko?cowe

Ka?dy ma w?asny sposób przywo?ywania wspomnie? nazywamy systemem wprowadzaj?cym, gdy? za pomoc? wybranego zmys?u wewn?trznego wprowadza do ?wiadomo?ci zapisane w pami?ci informacje.

System wprowadzaj?cy nie musi pokrywa? si? z systemem reprezentacji, u?ywanym w ?wiadomym procesie my?lenia. Mo?esz na przyk?ad by? wra?liwy na bod?ce wzrokowe i zapami?ta? ostatni? wizyt? w redakcji za pomoc? obrazów. Mimo to przywo?uj?c wspomnienia mo?esz najpierw pos?u?y? si? s?owami i g?osami, które najmocniej utkwi?y Ci w pami?ci i dopiero potem wróci? do obrazów.

Ka?dy ma preferowany system reprezentacji i system wprowadzaj?cy, które mog?, lecz nie musz? by? identyczne. Wa?ne, ?e konsekwentnie stosujemy jeden schemat my?lenia i nasze oczy poruszaj? si? wed?ug tego schematu jak po sznurku.

Konkluzja

Metoda oceniania prawdomówno?ci z ruchu ga?ek ocznych ma wielu krytyków. Nie jestem jej zagorza?ym obro?c?, ale moje do?wiadczenia s? raczej pozytywne.

Najlepiej wypróbowa? j? samodzielnie. Przygotuj w?asne pytania na wzór podanych wy?ej i przetestuj je na znajomych i rodzinie, nie mówi?c im wcze?niej, ?e bior? udzia? w eksperymencie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.88 MediaGapa - ocena artykułu: 3.88

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Problem Reporter Google Gazeta Twitter Tusk PRACOWNICY Media Informacja Gapa Rzecznik Reporterzy Praktycy Szef Dziennikarze Kaczy?ski Polska Relations Relacje Dziennikarz Wywiad Public Firma Klient Klienci Internet Prawda Pressence KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
7. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl