Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-01-23
"Jak wybra? eksperta zarz?dzania kryzysem"

Jak wybra? konsultanta zarz?dzania kryzysem

Wybór eksperta zarz?dzania sytuacj? kryzysow? jest bardziej skomplikowany od wskazania dostawcy papieru do kserokopiarki, gdy? koszt pomy?ki jest nieporównywalnie wy?szy. Pochopne i bezkrytyczne zatrudnianie doradców mo?e prowadzi? do zawy?ania kosztów i zbytniego uzale?nienia od konsultantów.

Aby dokona? w?a?ciwego wyboru, zastanów si? dlaczego szukasz pomocy u konsultanta i czego od niego oczekujesz. Jaki masz problem? Jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz? Jakiego spodziewasz si? rezultatu?

Zlecenie wykonania projektu zewn?trznemu zespo?owi i nadzór nad nim zasadniczo ró?ni si? od wspó?pracy z niezale?nym konsultantem doradzaj?cym jak rozwi?za? problem.

Zewn?trzny zespó? wnosi do projektu swoich ludzi, w?asn? metodologi? i styl pracy oraz procedur? wdro?enia. Jest te? bardzo prawdopodobne, ?e metodologia ("know how") nie b?dzie dopasowana do Twego ?rodowiska, bo - jak si? domy?lam - interesuje Ciebie tylko efekt ko?cowy, a nie metoda jego osi?gni?cia.

Dla odmiany, zatrudniaj?c konsultanta-doradc? oczekujesz, ?e dopasuje si? do Twego stylu i tempa pracy, uwzgl?dni umiej?tno?ci zespo?u, zadba o pomy?lne zako?czenie projektu w terminie i podpowie optymalne zastosowanie nowego rozwi?zania w ca?ej organizacji. Ale nie b?dzie zajmowa? si? wdro?eniem tego rozwi?zania, jego testowaniem i prowadzeniem dokumentacji. Innymi s?owy - doradca wyst?puje w roli wynaj?tego kierownika podczas gdy pracownicy wykonuj? swoje rutynowe obowi?zki korzystaj?c z porad konsultanta.

Czego potrzebujesz?

Wiesz czego potrzebujesz? Warto?ciowej i trudno osi?galnej porady czy wykonania konkretnego zadania?

Jak sprawdzi? jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz? Zadaj sobie i najbli?szym wspó?pracownikom trzy pytania:

1. Szukamy pomocy u zewn?trznego konsultanta, aby:

A. zaj?? si? rozwi?zaniem konkretnego problemu? czy,

B. pokaza? jak rozwi?zuje si? takie problemy?

2. Szukamy pomocy u zewn?trznego konsultanta, aby:

A. poda? gotowe rozwi?zanie (komputerowy program zarz?dzania kryzysem, plan komunikacji kryzysowej, szablon informacji prasowej)? czy,

B. pomóg? w zaspokojeniu wyj?tkowej potrzeby?

3. Szukamy pomocy u zewn?trznego konsultanta, aby:

A. uzupe?ni? nasze chwilowe braki kadrowe lub niedostatek fachowej wiedzy? czy,

B. pomóg? nam zwi?kszy? warto?? kapita?u komunikacyjnego organizacji?

Je?eli zaznaczy?e? trzy razy odpowied? "A", wybierz konsultanta, któremu chcesz zleci? ca?o?ciowe wykonanie konkretnego zadania (na przyk?ad, przygotowanie kryzysowej witryny WWW).

Je?li trzykrotnie zaznaczy?e? odpowied? "B", zdecyduj si? na eksperta, który b?dzie przede wszystkim Twoim doradc?. W tym przypadku sam b?dziesz musia? wykona? cz??? zadania. Na przyk?ad, audyt medialny z wnioskami i rekomendacjami. Twoja cz??? pracy to wykonanie zalece? po audycie.

W zale?no?ci od potrzeb mo?esz zdecydowa? si? na konsultanta z ogólnym lub specjalistycznym do?wiadczeniem. Mo?e to by? na przyk?ad osoba z g??bok? wiedz? o zarz?dzaniu ryzykiem w firmach ubezpieczeniowych albo kto? kto ma w przys?owiowym "ma?ym palcu" wszystko co dotyczy kontaktów z mediami w kryzysie. Mo?esz zdecydowa? si? na eksperta znaj?cego na wylot konkretn? bran?? albo stratega, który pomo?e podj?? najwa?niejsze decyzje w pierwszym - najbardziej gor?cym - okresie kryzysu.

Jak pracuj? konsultanci

Konsultanci maj? dwa style pracy. Pierwszy opiera si? na wiedzy, drugi - na ludziach.

Przy wyborze konsultanta nale?y kierowa? si? stylem pracy, który w konkretnej sytuacji da najlepsze rezultaty. Je?eli nie jeste?my zadowoleni z wyników pracy konsultanta, mo?e to wynika? z zatrudnienia osoby, której styl pracy - nie kwalifikacje, do?wiadczenie czy wiedza - zosta? niefortunnie dobrany do potrzeb.

1. Styl oparty na wiedzy

Konsultant pracuje dla Ciebie, nie z Tob?. Wynajmujesz osob? do rozwi?zania konkretnego problemu w mo?liwe krótkim czasie. Taki styl sprawdza si? w typowych zadaniach problemowych takich jak przygotowanie bazy danych kontaktów medialnych, poprowadzenie konferencji prasowej lub przeprowadzenie podstawowego szkolenia medialnego.

2. Styl oparty na ludziach

Konsultant pracuje z Tob?, nie tylko dla Ciebie. Organizacje coraz ch?tniej wspó?pracuj? z t? grup? konsultantów. Powód? Takie podej?cie powoduje, ?e nie tylko konkretny problem znajduje rozwi?zanie, ale sama organizacja uczy si? jak rozwi?zywa? podobne problemy w przysz?o?ci. Takie podej?cie wymaga wi?cej czasu i jest bardziej kosztowne, ale tworzy rozwi?zanie, którego autorem jest grupa ludzi, a nie tylko genialny ekspert.

Styl oparty na wiedzy sprawdza si? w rozwi?zaniach typowo "technicznych" o ograniczonym zasi?gu. Styl oparty na ludziach daje najlepsze rezultaty kiedy wprowadzone rozwi?zanie zmienia ca?? organizacj? lub jej znacz?c? cz???.

Korzy?ci z konsultanta

Stosunkowo prostym sposobem oceny przydatno?ci zewn?trznego konsultanta jest ocena efektów wspó?pracy z obecnymi i by?ymi konsultantami. Takie do?wiadczenie uczy jak doskonali? metody wyboru w?a?ciwych ludzi.

Ocen? warto?ci dotychczasowych kontaktów z konsultantami mo?na przeprowadzi? na sze?ciu poziomach:

1. Jaki jest poziom ogólnej satysfakcji?

2. Jaki jest poziom nowej wiedzy i umiej?tno?ci?

3. W jakim zakresie skorzystano z porad konsultanta i jakie to wywo?a?o zmiany?

4. Jakie korzy?ci osi?gni?to ze wspó?pracy z konsultantem?

5. W jakim czasie zwróci?y si? zainwestowane ?rodki?

6. Jakie s? dodatkowe niematerialne korzy?ci ze wspó?pracy z konsultantem?

Odpowiedzi na te pytania pomog? oceni? w jakim stopniu zewn?trzni konsultanci s?u?? interesom organizacji. By? mo?e punkt 5 wymaga dodatkowego komentarza. Czasem trudno jest obliczy? dok?adnie czas zwrotu zainwestowanych pieni?dzy, ale sama próba odpowiedzi na to pytanie mo?e okaza? si? niezwykle cenna.

Wyniki, wyniki

S? klienci, których interesuj? tylko wyniki pracy konsultanta. S? te? tacy, którzy zwracaj? uwag? na jego umiej?tno?? dostosowania si? do wspó?pracy z konkretnymi lud?mi w konkretnych warunkach. Sektor us?ug ró?ni si? od przemys?u. Organizacje prywatne funkcjonuj? inaczej ni? pa?stwowe.

Kryzysowy doradca musi umie? dopasowa? si? do organizacji. Potrzeba Ci przecie? kogo? kto chce pozna? Twoj? organizacj?, jej specyfik? i problemy oraz dostosowa? to, co wie i umie do Twego stylu prowadzenia interesów. Có? Ci po nawet najlepszych poradach je?eli trafiaj? one na mur niech?ci w samej organizacji?

Dla konsultanta to zawsze delikatna kwestia znalezienia równowagi pomi?dzy tym co nale?y wykona? i co organizacja chce zrobi?. Ka?da agencja PR dba o satysfakcj? klienta, ale kompromisy maj? granice. Je?eli klient nie przyjmuje do wiadomo?ci, ?e bezpiecze?stwo ludzi, usuni?cie problemu i naprawienie szkód s? wa?niejsze od zorganizowania konferencji prasowej czy uspokojenia jego firmy ubezpieczeniowej, to znaczy, ?e nie potrzebuje... ?adnej porady.

O skuteczno?ci konsultanta decyduj? trzy czynniki (od najwa?niejszego do najmniej istotnego):

1. Dopasowanie do klienta

W tej kategorii mieszcz? si? atuty konsultanta, orientacja na cel, motywacja i wiara, ?e klient mo?e dokona? zmiany. To w?a?nie klienci, nie konsultanci (nie pomniejszaj?c wcale wk?adu tych drugich) s? ?ród?em zmian zako?czonych powodzeniem.

2. Relacje

Nie ma efektywnej wspó?pracy bez pozytywnych relacji pomi?dzy konsultantem i jego klientem. Dobra chemia po obydwu stronach sprawia, ?e wspó?praca przyspiesza osi?gni?cie sukcesu.

3. Metody pracy

Ta kategoria obejmuje system pracy konsultanta, jego narz?dzia diagnostyczne, kwestionariusze i procedury. Metody pracy i ?rodki nie mog? by? wa?niejsze od celu dzia?ania. Ka?da metoda musi by? dopasowana do sytuacji i zmieniona je?li klient tego sobie ?yczy.

Krótko mówi?c, we wspó?pracy konsultanta z klientem licz? si? dwa elementy: 1. orientacja na cel, 2. orientacja na klienta.

Orientacj? na cel nale?y rozumie? jako uznanie przez konsultanta osi?gni?cia zaplanowanego rezultatu za priorytet jego pracy. Orientacja na klienta to z kolei zaakceptowanie decyduj?cej roli klienta w rozstrzyganiu wszystkich kluczowych kwestii.

Dlaczego mamy zaufa? konsultantowi

Kiedy ju? wiesz na pewno, ?e potrzebujesz pomocy zewn?trznego konsultanta i wiesz w jakiej dziedzinie, musisz zada? sobie i kandydatom kilka trudnych pyta?. "Dlaczego mamy jemu/jej zaufa??", "Dlaczego mamy pana/pani? zatrudni??"

Tre??, sposób i styl odpowiedzi du?o mówi o konsultancie. Oczekujesz odpowiedzi szybkich, konkretnych i na temat, czego? co jest zaprzeczeniem dwuznacznych deklaracji typowych dla polityków. W wojsku ka?dy ?o?nierz ma obowi?zek przedstawi? dok?adny opis sytuacji i poda? rozwi?zanie problemu. Tego samego ??daj od konsultanta.

Konsultant, którego wybierzesz powinien mie? do?wiadczenie w zarz?dzaniu kryzysem w Twojej bran?y i tych konkretnych obszarach, które uznajesz za kluczowe w swoim planie zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow?. Sprawd?, który mo?e poda? list? poprzednich klientów lub stowarzysze? zawodowych, gotowych rekomendowa? jego kwalifikacje i osi?gni?cia. Jeszcze lepiej kiedy sam sprawdzisz wszystkie referencje.

Podczas z rozmów z kandydatami przestrzegaj nast?puj?cych zasad:

1. Zadawaj te same pytania w identycznej kolejno?ci.

2. Opisz problem u?ywaj?c tych samych s?ów.

3. Dowiedz si? jak d?ugo zajmuje si? doradztwem w zarz?dzaniu kryzysem.

4. Zapytaj jakich ma/mia? mistrzów/mentorów.

5. Pytaj szczegó?owo czego nauczy?y go pora?ki.

6. Delikatnie wysonduj jak bardzo ob?o?ony jest obecnie prac?.

7. S?uchaj uwa?nie jakie pytania zadaje konsultant. To poka?e jego zaanga?owanie i styl my?lenia o problemie.

8. Z rezerw? odno? si? do ekspertów, którzy uwa?aj?, ?e najlepsze rozwi?zania s? zawsze najdro?sze.

Niektórzy klienci uwa?aj?, ?e potrzebuj? tylko planu zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow?. Potem widz? ile jeszcze trzeba zmieni?, ?eby wszystko zacz??o poprawnie funkcjonowa?. To kosztuje. Tak. Ale do?wiadczony konsultant zarz?dzania ryzykiem i kryzysem potrafi oceni? jak maksymalnie zminimalizowa? ryzyko przy dost?pnym bud?ecie.

Po zako?czeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na konsultanta mo?na oceni? jego potencjaln? warto?? za pomoc? krótkiego formularza:

1. Czy spotkanie by?o po?yteczne? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

2. Czy konwersacja by?a konstruktywna i przyjemna? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

3. Czy konsultant przedstawi? kilka opcji omówienia problemu? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

4. Czy konsultant jasno i zdecydowanie zaakceptowa? Twoje pogl?dy i cele? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

5. Czy przedstawienie w?asnych oczekiwa? i potrzeb przez obydwie strony i dopasowanie si? do nich przebiega?o sprawnie i g?adko? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

6. Czy wiesz dok?adnie co konsultant mo?e zrobi? dla Ciebie i czy to jest zgodne z Twoimi potrzebami? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

7. Czy osi?gni?to porozumienie co do ko?cowego efektu projektu? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

8. Czy konsultant jasno zadeklarowa? gotowo?? dopasowania swego podej?cia i stylu pracy do Twoich potrzeb i celów? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

9. Czy konsultant jest gotowy zmieni? swoje podej?cie i styl pracy je?eli w trakcie realizacji projektu pojawi si? taka potrzeba? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

10. Czy konsultant jasno zadeklarowa? zamiar mierzenia efektów cz?stkowych swojej pracy? Tak _____ Nie _____ Nie wiem _____

Ka?de "Tak" to plus dla kandydata. Je?eli najcz??ciej wybiera?e? "Tak" i kilka razy "Nie" lub "Nie wiem", mo?e warto jeszcze raz dok?adniej omówi? w?tpliwo?ci z konsultantem. Je?li najcz??ciej wybra?e? "Nie", nie wró?? tej wspó?pracy sukcesu.

Zanim powiesz TAK

Przed ostateczn? decyzj? pami?taj, ?e dobry konsultant zarz?dzania kryzysem:

1. zadaje du?o pyta? na pierwszym spotkaniu i przed podj?ciem pracy,

2. jasno t?umaczy ile kosztuj? jego us?ugi i co w zamian oferuje,

3. nale?y do organizacji gospodarczej lub stowarzyszenia bran?owego, na przyk?ad, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations,

4. my?li analitycznie i nie ma na wszystko gotowych rozwi?za?,

5. jest otwarty na alternatywne rozwi?zania,

6. troszczy si? o Twoje wydatki,

7. anga?uje do realizacji zadania/projektu kompetentne osoby,

8. przyznaje kiedy nie zna odpowiedzi na trudne pytanie i albo szuka odpowiedzi albo pyta czy nadal jeste? zainteresowany wspó?prac?,

9. dobrze radzi sobie w kontaktach z lud?mi o ró?nych pogl?dach i do?wiadczeniu zawodowym i osobistym,

10. korzysta z nowoczesnych technologii i metod zarz?dzania kryzysem,

11. regularnie informuje o post?pie prac,

12. nie domaga si? p?atno?ci ca?ego honorarium z góry,

13. cieszy si? dobr? reputacj?,

14. mo?e przedstawi? referencje,

15. ma do?wiadczenie w zarz?dzaniu kryzysem w Twojej bran?y i mo?e liczy? na pomoc innych ekspertów.

Trzeba te? pami?ta?, ?e wybieramy osob?, której b?dziemy potrzebowa? i której musimy zaufa? w trudnym okresie. Zatrudniamy konsultanta zarz?dzania kryzysem, bo uwa?amy, ?e zagro?ona jest (lub b?dzie) nasza reputacja, pozycja rynkowa, strategiczna przewaga, wielko?? sprzeda?y, produkt, us?uga, itp. Czujemy presj? odpowiedzialno?ci przed udzia?owcami, inwestorami i pracownikami. Potrzebujemy kogo? kto b?dzie z nami 24 godziny na dob? przez 7 dni w tygodniu. Kogo? kogo dobrze rozumiemy i kto równie dobrze rozumie nas. W takich okoliczno?ci nie ma miejsca na b??dy.

Konkluzja

Prac? konsultanta zarz?dzania oceniasz codziennie po efektach. O tym czym wybra?e? w?a?ciwego konsultanta "kryzysowego" zazwyczaj dowiadujesz si? post factum. Je?li zawiedzie, dotkliwie odczujesz wszystkie jego s?abo?ci i u?omno?ci. Ale wtedy b?dzie ju? za pó?no. Dlatego dobrego konsultanta zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow? lepiej poszukaj ju? teraz.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarz Szef Kaczy?ski Tusk Reporterzy Relacje Agencje Dziennikarze Relations Pressence Polska Informacja Rzecznik PRACOWNICY Wywiad Klienci Klient Google Praktycy Gazeta Media Internet Public Gapa Twitter Firma Komunikacja Problem Reporter PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Co mówi u?cisk d?oni
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl