Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-01-14
"W krzy?owym ogniu pyta?"

W krzy?owym ogniu pyta?

Na spotkaniu op?atkowym twórców kultury podszed? do mnie rozpromieniony znajomy. Z?o?yli?my sobie ?yczenia i po krótkiej pogaw?dce wyzna?: "Wiesz... dzwoni? do mnie wczoraj dziennikarz" "No i...?" "No i nic, bo rzecznik prasowy jest na szkoleniu w Niemczech. Nikt nie chcia? z nim rozmawia?, bo szef jest na nartach we Francji."

Nie jeste? rzecznikiem prasowym, ale czasem odbierasz telefony i zdarza si?, ?e s?yszysz w s?uchawce g?os dziennikarza. Jak zareagowa??

1. Sondowanie rozmówcy.

Pierwsza rzecz to ustalenie czy reporter na pewno wie do kogo si? dodzwoni?. To proste. Zapytaj kto dzwoni (nawet je?li wcze?niej rutynowo si? przedstawi?) i z jakiej dzwoni redakcji. Nast?pnie po??cz go z kompetentn? osob?. Wiesz z kim po??czy?, bo organizacyjne procedury komunikacyjne jasno okre?laj? kto mo?e wypowiada? si? publicznie na konkretne tematy. Je?eli takich procedur nie ma, nale?y ten brak szybko uzupe?ni?.

2. Kierowanie rozmowy do rzecznika prasowego.

Dowiedz si? kto jest rzecznikiem prasowym lub pe?ni jego funkcj?. Ka?da organizacja powinna desygnowa? jedn? osob? jako ?ród?o pierwotnego kontaktu z mediami. Ona udziela wi?kszo?ci wywiadów i prosi o pomoc innych pracowników (na przyk?ad, ekspertów), gdy pytanie przekracza jej wiedz?.

Je?eli organizacja nie ma rzecznika prasowego, skazuje osob?, która odbierze telefon - recepcjonistk?, sekretark?, go?ca, pracownika biurowego - na podj?cie wa?nej decyzji - z kim po??czy? dziennikarza.

Takie podej?cie do kontaktów z mediami naje?one jest wieloma niebezpiecze?stwami. Reporter mo?e odmówi? odpowiedzi na pytanie w jakiej dzwoni sprawie. Mo?e te? po prostu ?wiadomie wprowadzi? Ciebie w b??d podaj?c jako pretekst do rozmowy niewinny temat. W pierwszym przypadku, temat b?dzie ?le przedstawiony jeszcze przed rozpocz?ciem wywiadu. W drugim - mo?esz skontaktowa? dziennikarza z niew?a?ciw? osob?.

Zazwyczaj jednak dzwoni?cy reporter przedstawi si? i redakcj? i poprosi o po??czenie z osob?, która mo?e wypowiedzie? si? na interesuj?cy go temat. W takim wypadku najlepiej powiedzie?: "Najwi?cej na ten temat mo?e powiedzie? ... Ju? pana ??cz?."

Reporter mo?e sobie zastrzec, ?e nie chce rozmawia? z nikim z dzia?u public relations, tylko z osob?, która najlepiej "zna si? na rzeczy". Nie traktuj osobi?cie tego, co mówi dziennikarz i jak to robi. Serdecznym i profesjonalnym tonem odpowiedz: "Na pewno pan [imi? i nazwisko] odpowie na wszystkie pytania. Mog? po??czy? teraz lub, je?li zechce pan poda? swój numer telefonu, pan [nazwisko] natychmiast oddzwoni."

Powiedzmy, ?e reporter jednak chce rozmawia? z kim? wa?niejszym lub - jego zdaniem - lepiej poinformowanym. Na przyk?ad, dziennikarz mo?e ?yczy? sobie po??czenia z Dyrektorem Personalnym. ?aden k?opot. Prze??cz rozmow? lub podaj numer bezpo?redni. W ko?cu nazwisko dyrektora i jego numer telefonu s? ogólnie dost?pne.

Nast?pnie powiedz dyrektorowi, ?e ??czysz go z reporterem i przedstaw zwi?z?e streszczenie rozmowy. Poinformuj te? rzecznika prasowego o kontakcie z dziennikarzem.

Co zrobi?, gdy to Ty jeste? Dyrektorem Personalnym lub jego asystentem?

Asystent powinien odpowiedzie?, ?e dyrektor jest zaj?ty (na przyk?ad, "Pan dyrektor niestety nie mo?e teraz rozmawia?, gdy? jest na wa?nym spotkaniu, ale skontaktuje si? z panem jak tylko to b?dzie mo?liwe.") Je?eli dyrektor ma upowa?nienie do kontaktu z mediami (a tak zwykle jest), wtedy jego obowi?zkiem jest oddzwonienie, ale dopiero po przygotowaniu si? do tematu rozmowy. Je?eli jest inaczej, z dziennikarzem skontaktuje si? rzecznik prasowy.

Je?eli to Ty jeste? szefem dzia?u kadr i w?a?nie odebra?e? telefon powiedz mu, ?e niestety w tej chwili nie mo?esz rozmawia?, ale oddzwonisz za pó? godziny (lub pó?niej, gdy potrzebujesz wi?cej czasu na przygotowanie). Je?eli nie jeste? upowa?niony do rozmowy z mediami powiedz: "Osob?, z któr? mo?e pan porozmawia? na ten temat jest pan [imi? i nazwisko] Pozwoli pan, ?e zaraz z nim po??cz?."

W sytuacji, gdy reporter poczuje, ?e nikt w organizacji nie chce z nim rozmawia?, mo?e by? lekko poirytowany. "Jest pan kolejn? osob?, która udaje, ?e nic nie wie. Wydawa?o mi si?, ?e rozmawiam z dyrektorem. Nie mo?e pan odpowiedzie? na kilka prostych pyta? dlaczego wyrzucacie na bruk tylu ludzi." "Oczywi?cie. Z przyjemno?ci? panu pomog?. Co pana interesuje?" Zanotuj pytania reportera i powiedz, ?e oddzwonisz do niego z odpowiedziami. Nast?pnie skontaktuj si? z rzecznikiem prasowym, który przeka?e odpowiedzi dziennikarzowi.

Gdy reporter si? zdenerwuje, nie strofuj go. To tylko zaogni sytuacj?. Pozwól dziennikarzowi wykrzycze? swoj? frustracj? i nast?pnie po??cz go z kompetentn? osob?.

Na szcz??cie kontakty z mediami rzadko osi?gaj? tak? temperatur?. Wystarczy kontrolowa? swoje emocje i szanowa? prawo dziennikarza do informacji. Rzecznik prasowy powinien podobnie traktowa? swoje obowi?zki i szybko oddzwania? do redakcji.

3. Reakcja na natarczywe pytania.

Czasem reporter rozpoczyna zadawanie pyta? z marszu. Na przyk?ad, reporterzy radiowi nagrywaj? ca?? rozmow? telefoniczn? bez Twojej wiedzy, by na koniec zada? niewinne pytanie: "Poniewa? pan wie, ?e dzwoni? z radia czy nie ma pan nic przeciwko wykorzystaniu fragmentu na naszej antenie?" (sic!) Mo?esz unikn?? tej pu?apki kontroluj?c od pocz?tku rozmowy wszystko, co powiesz.

Praktyczna wskazówka brzmi: Mów tylko i wy??cznie to, co powiedzia?by? ka?dej innej osobie kontaktuj?cej si? z organizacj?. W praktyce oznacza to podanie nazwisk najwa?niejszych pracowników organizacji, ich asystentów i numery telefonów.

Je?eli reporter zadaje wi?cej konkretnych pyta? (Ile osób pracuje w firmie? Jakie by?y przychody w pierwszym kwartale? Który produkt najlepiej si? sprzedaje?), po prostu po??cz go z rzecznikiem prasowym mówi?c: "Aby uzyska? pe?n? i dok?adn? informacj?, najlepiej b?dzie, je?li skontaktuje si? pan z rzecznikiem prasowym" lub "Osobi?cie zadbam, aby kompetentna osoba skontaktowa?a si? z panem niezw?ocznie i odpowiedzia?a na wszystkie pytania" - w zale?no?ci jak ocenisz sytuacj?.

W?cibski reporter mo?e prowokowa?, gra? na Twojej ambicji i szuka? odpowiedzi w taki sposób: "Bez ?artów! Nie wie pan ile osób pracuje w firmie? Przecie? to wie nawet sprz?taczka!" Bro? Bo?e, nie t?umacz, ?e nie odpowiadasz w firmie za czysto??.

Nie daj si? sprowokowa?. Skup si? na rzeczowej odpowiedzi na konkretne pytanie: "Najlepiej b?dzie, gdy porozmawia pan z ..." lub "Mog? pana zapewni?, ?e na pewno si? z panem skontaktujemy ..."

Oczywi?cie, wszystkie te porady s? funta k?aków warte, je?eli organizacja nie ma rzecznika prasowego lub - jeszcze gorzej - ma go, ale ... nikt go nie zna.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 2.40 MediaGapa - ocena artykułu: 2.40

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Kaczy?ski Pressence Public Gazeta Dziennikarze PRACOWNICY Reporterzy Firma Media Twitter Prawda Informacja Internet Relations Klient Problem Komunikacja Polska Relacje Rzecznik Dziennikarz Szef Reporter Tusk Google Wywiad Praktycy Agencje Klienci GapaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl