Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-08-30
"Miesi?czniki, tygodniki, dzienniki, telewizja"

Miesi?czniki, tygodniki, dzienniki, telewizja

Relacje z mediami s? bardzo silnym narz?dziem public relations, ale czasem trudnym do zrozumienia dla osób, które nie znaj? specyfiki mediów i dziennikarskiej profesji.

Mordercze tempo pracy, krótkie terminy i ostra rywalizacja zmuszaj? cz?sto dziennikarzy do zmiany w?asnego stylu pracy, a nawet do chwilowej rekonstrukcji w?asnego systemu warto?ci. Aby ?ycie jeszcze bardziej skomplikowa?, ró?ne media preferuj? ró?ne style pracy i metody kontaktu.

Oto podstawowe zasady wspó?pracy z mediami, dla których czas i termin s? szefami, z którymi nigdy si? nie dyskutuje :-)

1. Miesi?czniki

W miesi?czniku data przekazania informacji nie jest tak wa?na jak w dziennikach i tygodnikach. Warto jednak pami?ta?, ?e dziennikarze pracuj? nad tematem dwa lub trzy miesi?ce naprzód. Nie interesuj? ich sensacje z ostatniej chwili, ale trendy, nowe technologie czy gor?ce tematy bran?owe. Dziennikarze s? mniej zainteresowani samym produktem czy us?ug?, ale bardziej tym jak rozwi?zuje wa?ny problem w gospodarce, ekonomii lub bran?y. Szukaj? tematów, które mog? na?wietli? z kilku stron i odwo?a? si? do ró?nych ?róde?: klientów, sprzedawców, ekspertów.

Niektórzy dziennikarze specjalizuj? si? w konkretnej tematyce (biznes, prawo, ekonomia, polityka, obyczaje, historia, kultura, sport), ale bywa, ?e wykonuj? tylko zlecone zadanie. Warto wi?c delikatnie sprawdzi? jak? wiedz? dysponuje dziennikarz, z którym masz rozmawia?. Przygotowuj?c si? do takiego wywiadu trzeba bardziej skupi? si? na sytuacji rynkowej, tendencjach i nastrojach w bran?y i konkretnych przyk?adach wspó?pracy z klientami ni? na szczegó?owej specyfikacji swego produktu.

2. Tygodniki

Dziennikarz tygodnika szuka tematów, które najlepiej streszcz? nowo?ci z tygodnia. Nie wszystkie tygodniki wychodz? tego samego dnia. Jedne ukazuj? si? w poniedzia?ek, inne w ?rod?, jeszcze inne wychodz? w pi?tek. Zrób wywiad, którego dnia tygodnia redakcja zamyka wydanie i nigdy wtedy nie dzwo? do redakcji. Dziennikarze nie odbieraj? telefonów - tylko ko?cz? artyku?y. Dowiedz si? kiedy maj? troch? luzu na spotkanie w sprawie tematu do nowego wydania.

Dziennikarze w dziennikach i tygodnikach s? bardziej wra?liwi na konkurencj?. Lubi? mie? tematy na wy??czno??, przynajmniej do ich premiery. Mo?esz wi?c zaryzykowa? i da? temat jednemu redaktorowi na wy??czno?? i tydzie? pó?niej wys?a? informacj? prasow? pozosta?ym redakcjom. Temat na wy??czno?? to jednak pewne ryzyko. Bo co je?li artyku? nie uka?e si? w druku? Ja osobi?cie wol? kiedy dziennikarze rywalizuj? jako?ci? tekstu, a nie jako?ci? tematu.

Poniewa? tygodniki i dzienniki pracuj? w szybkim tempie, spotkanie z dziennikarzem potrwa nie d?u?ej ni? pó? godziny. Poprowad? rozmow? tak, aby znale?? czas na przedstawienie wszystkich najwa?niejszych informacji i argumentów.

Pami?taj, ?e gazeta nie jest z gumy i istnieje mnóstwo niezale?nych od Ciebie czynników, które zadecyduj? czy artyku? b?dzie wydrukowany. Je?eli w ostatniej chwili wydarzy si? co? bulwersuj?cego, Twój temat mo?e "spa??" z wydania.

3. Dzienniki

Reporterzy dzienników codziennie pracuj? pod presj? czasu i krótkiego terminu publikacji dlatego lubi? wiedzie? zawczasu co b?dzie si? dzia?o konkretnego dnia. Zadzwoni? do Ciebie z pro?b? o dostarczenie brakuj?cych informacji jeszcze tego samego dnia.

Najlepszym wyj?ciem jest zapytanie dziennikarza o godzin? oddania artyku?u do druku i jak najszybsze spe?nienie jego pro?by. Je?li oka?esz si? s?owny i przydatny, mo?esz liczy? na udany kontakt tak?e nast?pnym razem.

Reporterzy dzienników i tygodników nie maj? tak pog??bionej wiedzy jak dziennikarze pracuj?cy w miesi?cznikach i bardziej interesuje ich warto?? tego, co robisz dla klientów ni? Twoja pozycja i rola w bran?y. Zapytaj dziennikarza ile i jakich dodatkowych informacji potrzebuje i wyja?nij dlaczego temat, który proponujesz zaciekawi czytelników.

4. Telewizja

Telewizja jest najbardziej ze wszystkich mediów wra?liwa na up?yw czasu. W newsroomach ?yje si? z dnia na dzie? i planowanie czegokolwiek z wyprzedzeniem ponad dwóch dni przypomina wró?enie z fusów. Na odprawie porannej oko?o 9-tej podejmowane s? wst?pne decyzje o realizowanych tematach, które nast?pnie s? weryfikowane na bie??co w ci?gu dnia. Bywa, ?e temat "spada", bo okazuje si? nieciekawy lub zast?puje go nowe wydarzenie.

Redaktor telewizyjnego dziennika lubi informacje krótkie i podane "na s?odko". Co to znaczy? Nie wysy?aj informacji prasowej. Podaj tylko kluczowe dane (kto, gdzie i kiedy) i szczegó?owe obja?nienia co b?dzie mo?na sfilmowa? (na przyk?ad, "dzieci bawi? si? w wyremontowanym przedszkolu", "burmistrz wskakuje w garniturze do nowego basenu", "radny wysypuje w biurze prezydenta worek ze skargami od mieszka?ców"). Telewizja ?yje obrazem i bez "?adnych obrazków" nie ma tematu.

To czy ekipa filmowa przyjedzie zale?y od tego czy w pobli?u b?dzie w czasie wydarzenia wolna kamera. Nawet kiedy kierownik produkcji solennie zapewnia, ?e ekipa jest ju? w drodze, to w?a?nie "po drodze" mo?e wydarzy? co?, co sprawi, ?e zostanie skierowana do innego zadania.

Kiedy chcesz by? zaproszony do telewizyjnego studia na wywiad, przedstaw w punktach kilka argumentów dlaczego temat zaciekawi widzów oraz dlaczego masz kwalifikacje, aby o tym mówi?. B?d? przygotowany na zaproszenie do nagrania o ka?dej porze - niektóre programy s? nagrywane ju? od samego rana, natomiast ich emisja odbywa si? przez ca?y dzie?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

PRACOWNICY Tusk Reporter Agencje Twitter Gazeta Szef Reporterzy Kaczy?ski Gapa Klient Pressence Wywiad Komunikacja Internet Public Rzecznik Firma Dziennikarz Prawda Google Problem Klienci Praktycy Polska Dziennikarze Informacja Media Relacje RelationsStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
4. Reporter chce do domu
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl