Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-08-26
"Zarz?dzanie i przywództwo w public relations"

Zarz?dzanie i przywództwo w public relations

Zarz?dzanie i przywództwo to w public relations dwie ró?ne dziedziny. Obydwie s? niezb?dne do pomy?lnego rozwoju organizacji i wzajemnie si? uzupe?niaj? - ogólnie i w szczegó?ach. Ale w codziennej krz?taninie cz?sto zapomina si? o ró?nicach.

Zarz?dzanie to ci??ka praca, której celem jest zapewnienie funkcjonowania organizacji wed?ug przyj?tych standardów. Mog? one dotyczy? finansów (bud?et czy planowane przychody), czasu (wykonanie zadania w okre?lonym terminie), jako?ci (tolerancja wobec defektów), produkcji (wyprodukowanie towaru zgodnie z zamówieniem) lub transportu (logistyka i dystrybucja produktów).

Dla kontrastu, przywództwo jest bli?ej wszystkiego co wi??e si? ze zmian? - kulturow?, operacyjn?, strukturaln? - i zale?y od dobrowolnej, acz niezb?dnej wspó?pracy ludzi, którzy wybieraj? nie tylko tempo, ale tak?e kierunek przemian.

Inna energia

Zarz?dzanie i przywództwo potrzebuj? w?asnej energii. Ale ta energia pochodzi z ró?nych ?róde?.

Zarz?dzanie czerpie energi? z si?y organizacyjnej hierarchii i opiera si? na odpowiedzialno?ci. Osoby na decyzyjnych stanowiskach maj? obowi?zek i ?rodki do wyegzekwowania oczekiwanego standardu zachowania.

Styl komunikacji w zarz?dzaniu jest nakazowy, apodyktyczny, nawet momentami nieprzyjemny, gdy? wywodzi si? z poczucia odpowiedzialno?ci.

Przywództwo, z drugiej strony, wyró?nia si? szlachetno?ci?, realizacj? wy?szych celów oraz empati? i wspó?prac? z lud?mi.

Autentyczni liderzy wy?aniaj? si? z pozornych ciemno?ci lub organizacyjnych nizin, nie z najbardziej ekskluzywnych gabinetów. Urodzeni przywódcy nie podlizuj? si? ludziom, ale pomagaj? zmienia? si? na lepsze.

Styl komunikacji w przywództwie jest wznios?y, inspiruj?cy i rozwa?ny. Uznaje de facto demokratyczn? natur? zmian i szanuje potrzeb? wzajemnej komunikacji pomi?dzy liderem i jego otoczeniem. Ko?em zamachowym tego stylu jest potrzeba poprawy tego, co jest dzisiaj i co by?o wczoraj.

Firmowe priorytety

Wi?kszo?? organizacji skupia si? na doskonaleniu funkcji zarz?dzania. Nic w tym dziwnego, skoro kadra kierownicza jest wyszkolona, dobrana i nagradzana pod k?tem umiej?tno?ci egzekwowania i kontrolowania wyników. Szkoda, ?e nie korzysta z potencja?u twórczego tkwi?cego w otwarciu na pozytywn? zmian? i prawdziwe przywództwo.

Zadaj sobie siedem pyta?:

1. Czy w Twojej organizacji zarz?dzanie ceni si? wy?ej od przywództwa?

2. Czy dostrzega si? ró?nice pomi?dzy zarz?dzaniem i przywództwem? I nie chodzi o ró?nice w organizacyjnej strukturze, ale o to jak one dzia?aj?.

3. Czy uwzgl?dnia si? to, ?e funkcja zarz?dzania i funkcja przywództwa ?ywi? si? innymi formami energii?

4. Czy szanuje si? fakt, ?e zarz?dzanie i przywództwo wymagaj? odmiennych form komunikacji?

5. Co uda si? osi?gn?? dzi?ki wi?kszej uwadze po?wi?conej przywództwu?

6. Co nale?y zmieni? w pierwszej kolejno?ci?

7. Jak przeprowadzi? te zmiany, aby w??czy? kultur? przywództwa do wszystkich procesów poprawiaj?cych funkcjonowanie organizacji?

No wi?c na co stawia Twoja firma – na zarz?dzanie czy na przywództwo?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Pressence Praktycy Media Reporter PRACOWNICY Informacja Klient Gapa Dziennikarze Tusk Dziennikarz Prawda Wywiad Gazeta Public Agencje Firma Rzecznik Twitter Google Relations Reporterzy Internet Szef Klienci Polska Kaczy?ski Relacje ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
10. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl