Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-08-05
"10 najwi?kszych b??dów w planie kryzysowym"

10 najwi?kszych b??dów w planie kryzysowym

Krótkie pytanie. Co gorsze: brak planu kryzysowego czy posiadanie planu trudnego w u?yciu?

Oczywi?cie druga opcja jest bardziej niebezpieczna.

?lepa wiara w plan bez sprawdzenia jego przydatno?ci wystawia organizacj? na du?e ryzyko – plan, który jest tylko planem to fatalny plan. Plan nieprzetestowany w praktyce to zapowied? katastrofy.

Oto dziesi?? najwi?kszych b??dów w planie kryzysowym:

1. Rozbudowany i wielowarstwowy spis tre?ci.

Na pierwszej stronie planu chcesz znale?? wszystkie potrzebne informacje. Czy jest to mo?liwe kiedy widzisz tam g?st? list? tytu?ów rozdzia?ów, podrozdzia?ów i za??czników?

Plan zarz?dzania kryzysem nie jest prac? habilitacyjn?. Na pierwszej stronie powinny by? krótkie i proste instrukcje "Jak korzysta? z tego planu".

2. Kilkustronicowe wprowadzenie.

Zbyt wiele planów, które widzia?em, zaczyna si? od przyd?ugich wprowadze?, podzi?kowa? i zastrze?e? prawnych chroni?cych interesy autorów. Je?eli wprowadzenie przekracza kilka zda?, to znak, ?e autor planu i organizacja, której ma s?u?y? powinni jeszcze raz porozmawia? o tym czego od siebie wzajemnie oczekuj? i co mog? sobie zaoferowa?.

Bogaty s?ownik fachowych wyra?e? na ko?cu planu pokazuje, ?e w tek?cie jest za du?o fachowego ?argonu.

3. Nieznane role, funkcje i tytu?y.

Nie ma nic z?ego w rozpisaniu ról i przydzieleniu zada?: szef, zast?pca, prawnik, rzecznik prasowy, psycholog, informatyk, ksi?gowy, kierownik ochrony, analityk, kierownik dzia?u, w którym wybuch? kryzys, itd. Ale bez przesady. Niektóre plany zbyt sztywno opisuj? role i funkcje a opisy tytu?ów jako ?ywo przypominaj? gr? "Lochy i Smoki" (Dungeons & Dragons). Nie w tym rzecz.

Plan ma opisywa? CO zrobi? i KIEDY. O tym kto to zrobi decyduj? cz?onkowie sztabu stosownie do potrzeb i okoliczno?ci; oni te? bior? odpowiedzialno?? za wykonania zadania w terminie.

4. Dzia?ania opisane d?ugimi zdaniami.

Plan zarz?dzania kryzysem to przede wszystkim plan dzia?ania – to nie jest "Krótka historia zarz?dzania kryzysem po II wojnie ?wiatowej". Tak, tak... Niektóre plany przypominaj? opisy przyrody z "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Dlatego:

  • Zast?p d?ugie z?o?one zdania w stronie biernej krótkimi poleceniami.
  • Wi?cej informacji przedstawiaj w punktach.

5. Schematyczne podej?cie do wszystkich problemów.

Kryzysy jak chmury burzowe maj? wyj?tkowe kszta?ty, ró?ni? si? wielko?ci? i kolorem; ich si?? mo?emy oceni? dopiero kiedy min?. Ka?dy kryzys potrzebuje indywidualnego podej?cia, strategicznej wizji i taktycznych ?rodków. Niestety wiele planów sztywno opisuje styl dzia?ania w odniesieniu do konkretnego kryzysu: 1. Atak na witryn? WWW – wersja A1, 2. Oskar?enie pracownika – wersja C3, 3. Wypadek w pracy – wersja F2.

Zarz?dzaj?c sytuacj? kryzysow? prawdopodobnie nie b?dziesz potrzebowa? wyposa?enia Centrum Symulacji Taktyczno Operacyjnych NATO i porad dwunastu Mistrzów Najwy?szej Rady Jedi. Plan powinien mie? struktur? modu?ow? umo?liwiaj?c? elastyczne dodawanie lub odejmowanie poszczególnych elementów zgodnie z potrzebami.

6. Drobiazgowe listy zada?.

Pe?n? dokumentacj? maj? tylko bezu?yteczne plany kryzysowe. Niektóre plany cierpi? na perfekcjonizm – dok?adne wytyczne po pojawieniu si? okre?lonego zjawiska. Jest to naiwne i szkodliwe podej?cie, bo zwalnia realizatora planu z my?lenia. Po??dane natomiast jest przedstawienie alternatywnych przedsi?wzi?? uwzgl?dniaj?cych nieprzewidywalne (i nieuniknione) zmiany biegu wypadków.

7. D?ugi rozdzia? Pyta? i Odpowiedzi.

Przewidywanie pyta?, które b?d? zadane w kryzysie i opracowanie krótkich odpowiedzi to niezapomniane ?wiczenie umys?owe. Zgoda. Dzia? prawny te? je lubi, bo mo?e prze?wietli? ka?de s?owo pod k?tem skutków prawnych. Prawda, ?e skorzysta? z tego mog? pracownicy recepcji i obs?ugi klienta, którzy trafi? na trudnego klienta.

Ale... nie znam rzecznika prasowego, który perfekcyjnie opanowa? odpowiedzi na wszystkie pytania. Lepiej opracowa? zestaw trudnych problemów i kluczowe komunikaty oraz prze?wiczy? rzecznika w ??czeniu konkretnego problemu z odpowiednim przes?aniem.

8. Niedopracowane szablony.

Gotowy szablon, do którego wpisujesz brakuj?ce dane. Iluzja podobna do poprzedniego punktu: niemo?liwe jest przewidzenie ka?dego niuansu kryzysowej sytuacji. Wi?kszo?? szablonów ulega w kryzysie tak g??bokim zmianom, ?e powstaje w?a?ciwie nowy dokument.

Lepiej przygotowa? tylko podstawow? struktur? kluczowych przes?a? i schemat szablonu komunikatu, informacji prasowej, zaproszenia na konferencje prasow?, itd.

9. D?ugie listy kontaktów.

Ka?dy cz?onek zespo?u kryzysowego musi dysponowa? aktualn? list? kontaktów. Ta lista jest bardziej przydatna kiedy znajduje si? blisko planu, ale poza nim. To bardzo odchudza plan.

Lepsze rozwi?zanie: przygotuj list? kontaktów jako za??cznik do planu w formie elektronicznej. Optymalne rozwi?zanie: dodaj list? kontaktów do systemu elektronicznego powiadamiania (notyfikacji) i zaplanuj jej regularne aktualizacje.

10. Rdza i kurz.

Teraz dwie wiadomo?ci: z?a i dobra. Z?a jest taka, ?e plan komunikacji kryzysowej zaczyna starze? si? zaraz po publikacji. Coroczne aktualizacje mog? nie wystarczy?, ?eby zapewni? jego pe?n? funkcjonalno??. Teraz dobra.

Je?eli plan ma budow? modu?ow? (jak ten tekst), wystarczy kilka minut w miesi?cu, ?eby sprawdzi? i ewentualnie poprawi? jego zawarto??. Wyznacz osob? odpowiedzialn? za systematyczne aktualizacje poszczególnych modu?ów.

Uwaga na koniec

Na koniec uwaga nie o planie, ale sposobie jego dystrybucji i upowszechnienia w?ród cz?onków zespo?u kryzysowego i dzia?ów ich wspieraj?cych.

Plan kryzysowy to nie Biblia Tysi?clecia czy uchwa?a PKW o wyniku wyborów prezydenckich.

Zach?caj pracowników do wymiany opinii i konstruktywnej krytyki. Takie podej?cie pozwoli wszystkim lepiej go zrozumie? i poprawi? s?abe strony. Twórcze my?lenie w zespole zarz?dzania kryzysem o praktycznym zastosowaniu planu jeszcze bardziej zwi?kszy odporno?? organizacji na przykre zdarzenia.

A co Tobie nie podoba si? w planach kryzysowych? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Polska Gazeta Komunikacja Reporterzy Internet Public Media Problem Google Informacja Dziennikarze Wywiad Twitter Tusk Dziennikarz Agencje Reporter Klient Relacje Praktycy Firma Rzecznik Relations Prawda Klienci Szef Kaczy?ski Pressence PRACOWNICY GapaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl