Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-07-02
"6:0, czyli sze?? mitów kampanii prezydenckiej"

6:0, czyli sze?? mitów kampanii prezydenckiej

Jaros?aw Kaczy?ski mia? ciekawsz? kampani?, ale prezydentem raczej nie zostanie, bo nie przekona? do siebie wystarczaj?cej liczby wyborców i siebie samego do tego urz?du.

Naiwne jest twierdzenie, ?e wystarczy wygra? kampani?, ?eby zwyci??y? w wyborach. To pierwszy mit.

Oryginalna kampania pomaga w osi?gni?ciu celu, ale go nie gwarantuje. Potrzebne jest jeszcze zyskanie poparcia elektoratu wi?kszego od konkurencji. Na przyk?ad, Janusz Korwin-Mikke mo?e mie? najciekawsz? kampani? od Mieszka I, ale nigdy nie zostanie prezydentem, bo jego elektorat jest za ma?y.

Nieprawd? jest te? stwierdzenie, ?e zwyci?zcy maj? ciekawsze kampanie. Nie zawsze jest przecie? tak, ?e ciekawe i oryginalne kampanie s? skuteczne. Powiem wi?cej: kampanie skuteczne s? zazwyczaj wtórne; wystarczy, ?e zach?c? do g?osowania wi?kszo?? wyborców.

Oto kolejne mity tej kampanii prezydenckiej:

1. Kampania by?a za krótka i wyborcy nie poznali szczegó?owo programów kandydatów.

Nie ma kampanii za krótkich; s? tylko kampanie ?le roz?o?one w czasie.

Czasem padaj? zarzuty, ?e wyborcy nie mieli czasu na poznanie programów kandydatów. Brzmi nie?le, ale dotyczy to tylko sytuacji kiedy pojawia si? kandydat znik?d. Bronis?aw Komorowski i Jaros?aw Kaczy?ski "funkcjonuj?" w polskiej polityce od lat i s? doskonale znani.

Kandydaci nigdy nie omawiaj? szczegó?owo swoich programów. Kto to wytrzyma? Jaros?aw Kaczy?ski przypomina o podziale Polski na cz??? bardziej i mniej rozwini?t? gospodarczo (Polska A i B). Bronis?aw Komorowski – chyba tylko dlatego, ?eby odró?ni? si? od konkurenta – mówi, ?e "Polska jest jedna". Wystarczy przejrze? rocznik statystyczny, ?eby sprawdzi? kto trzyma si? faktów.

Geograficznie Polska jest jedna, ale w rozwoju ekonomicznym bardzo si? ró?ni. Podzia? na Polsk? A i B te? jest uproszczeniem, ale w przekazie politycznym liczy si? to, ?e "bogatsi powinni pomaga? s?abszym". Ale do takiego komunikatu liderowi sonda?y trudniej si? odnie??, wi?c wybiera wariant "geograficzny". Mniejsza o szczegó?y, bo one w kampanii si? nie licz?.

2. Przekazy medialne by?y obiektywne.

Kandydaci maj? swoje pogl?dy, wi?c programy informacyjne wiernie je przedstawia?y, prawda? Nic z tego. Media – gazety, radio, telewizja – skupi?y si? na "wy?cigu szczurów."

Programy informacyjne szuka?y nowo?ci, bo tylko one mog? przyci?gn?? i utrzyma? czytelników, s?uchaczy i widzów. Dlatego wyniki najnowszych sonda?y zawsze by?y (i s?) ciekawym (i ?atwym do zdobycia) tematem. Wyborcy wiedzieli wi?cej o wynikach nowych sonda?y ni? o aktualnych pogl?dach kandydatów na kluczowe sprawy. Wy?cig szczurów wzbogaca? kampani? o element quasi sportowej rywalizacji i do ostatniej chwili – ze wzgl?du na wyrównane szanse obydwu kandydatów – tak?e o element niepewno?ci.

W mediach wi?cej by?o dyskusji o tym kto wygra wybory ni? jakie pogl?dy maj? poszczególni kandydaci i czy maj? odpowiednie kwalifikacje do piastowania urz?du, o który si? ubiegaj?. W typowej telewizyjnej dyskusji w czasie tej kampanii prezydenckiej (nie mówi? o debatach kandydatów) ?rednio 70% czasu antenowego zajmowa?y rozwa?ania o aktualnych szansach kandydatów (przebieg kampanii, analiza sonda?y, prognoza wyniku wyborów) i 30% opinie o cechach charakteru (17%) i pogl?dach (13%) kandydatów.

3. W kampanii by?o du?o agresji.

Autorami wi?kszo?ci negatywnych przes?a? byli nie sami kandydaci, ale politycy z ich otoczenia. To oni zasilali media agresywnymi przekazami na swoich blogach, w wywiadach i telewizyjnych panelach (Janusz Palikot ma medal z ziemniaka za "sadyzmologi?"*).

Relacje w mediach by?y bardziej krytyczne wobec kandydatów ni? oni sami wobec siebie. Dziennikarze lubi? prowokowa?, podgrzewa? atmosfer? i kreowa? sensacje. Ciekawe, ?e w TVN s?owo "sensacja" pojawia?o si? cz??ciej ni? w TVP.

Kiedy analizowa?em relacje medialne w tej kampanii zauwa?y?em, ?e przewa?a?y wiadomo?ci negatywne (60% negatywne, 40% pozytywne). Natomiast w?asne przekazy kandydatów by?y w wi?kszo?ci pozytywne (60% pozytywne, 40% negatywne); podobne proporcje utrzyma?y si? w telewizyjnych debatach prezydenckich.

Prze?wiadczenie, ?e kampania mia?a charakter negatywny bierze si? zatem z tre?ci i stylu relacji w mediach informacyjnych i w pewnym stopniu agresywnych wypowiedzi polityków z otoczenia kandydatów.

4. Programy informacyjne by?y tendencyjne (liberalne lub prawicowe).

TVN i Gazeta Wyborcza sprzyjaj? Komorowskiemu, TVP i Rzeczpospolita pomagaj? Kaczy?skiemu. Te? to s?ysza?em w kolejce po czere?nie.

Niektóre media informacyjne (ta gazeta, ta stacja telewizyjna, ten portal internetowy) maj? nastawienie liberalne; inne media (tamta gazeta, tamta stacja telewizyjna, tamten portal internetowy) nie ukrywaj? prawicowych upodoba?. Trudno autorytarnie (i przekonuj?co) stwierdzi?, ?e wszystkie media zmierzaj? w JEDNYM politycznym kierunku.

Nie ma oczywi?cie wyborcy, który czyta wszystkie gazety lub ?ledzi wszystkie stacje telewizyjne. St?d czasem wra?enie politycznego zaanga?owania poszczególnych mediów i dziennikarzy. Jednak?e bior?c pod uwag? wszystkich g?osuj?cych (i wszystkich nadawców) tendencyjne skrzywienie w jedn? stron? jest równowa?one skrzywieniem w drugim kierunku.

5. Wyborcom nie podoba?o si? wzajemne atakowanie si? kandydatów.

Przechodnie wyst?puj?cy w ulicznych sondach gremialnie pot?piaj? wzajemne obrzucanie si? b?otem przez kandydatów. Fuj! Oczywi?cie, chamskie zaczepki i nieuzasadnione oskar?enia s? godne pot?pienia. Kiedy jednak wejdziemy g??biej w natur? kampanijnych potyczek zauwa?ymy, ?e atakowanie polityki i pogl?dów przeciwnika jest powszechnie nie tylko akceptowane, ale tak?e popierane. Mam na my?li ataki na polityk?, program i pogl?dy, nie na charakter kandydata.

?aden ekspert marketingu politycznego nie da g?owy, ?e krytyka programu zawsze przyniesie sukces i osobisty atak nie zwi?kszy poparcia dla agresora, ale powodzenie zale?y przede wszystkim od doboru tematu krytyki (na przyk?ad, miejsce Polski w Unii Europejskiej, rozwój gospodarczy, podatki, militarne misje zagraniczne, bezpiecze?stwo energetyczne, komercjalizacja ochrony zdrowia, przywileje socjalne).

Do?wiadczenie tak?e tych wyborów pokazuje, ?e krytykowanie pogl?dów jest bardziej skuteczne od atakowania cech osobowo?ci rywala. Statystyka wyborów prezydenckich po 1989 roku jest nieub?agana: zwyci?zcy krytykowali program rywala, przegrani skupiali si? na cechach charakteru oponenta. St?d brak rozstrzygni?cia tych wyborów ju? w pierwszej turze.

Konkluzja

4 lipca wybierzemy prezydenta. Zostanie nim prawdopodobnie kandydat PO, Bronis?aw Komorowski. Od skali zwyci?stwa zale?y si?a pierwszych dni jego prezydentury. Dzie? pó?niej by?y marsza?ek Sejmu przekona si?, ?e przeprowadzka do pa?acu prezydenckiego z poparciem premiera to stosunkowo proste zadanie (nawet je?li nie jest si? samcem alfa) w porównaniu z tym co znaczy samodzielnie pe?ni? urz?d prezydenta. Je?eli udowodni, ?e jest politykiem silnym i niezale?nym mo?e liczy? na reelekcj?.

Jaros?aw Kaczy?ski nigdy nie marzy? o prezydenturze. Pierwszym Obywatelem mia? by? jego brat, Lech. Kiedy zgin?? próbowa? go zast?pi?. Dzi?ki tej kampanii poszerzy? elektorat przed wyborami samorz?dowymi i parlamentarnymi, umocni? pozycj? lidera opozycji i pokaza? ?e mimo braku fascynacji futbolem gra do ostatniego gwizdka i nie przegrywa do zera.

* czerpanie prostackiej przyjemno?ci z dr?czenia politycznego przeciwnika

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Relations Rzecznik Komunikacja Praktycy Kaczy?ski Tusk Internet Pressence Klienci Media Public Reporter Informacja Firma Dziennikarz Wywiad PRACOWNICY Szef Reporterzy Dziennikarze Klient Problem Google Twitter Agencje Gazeta Relacje Gapa PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl