Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-06-22
"7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym"

7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym

Przygotowujesz si? do wa?nej politycznej debaty. Chcesz dobrze wypa??. Zgad?em?

O walorach przygotowania si? do wyst?pie? publicznych wi?cej si? mówi ni? robi; szkoda, bo powinno by? na odwrót.

Ludzie t?umacz? unikanie prób na wiele sposobów. Mówi? na przyk?ad, "Dam rad?." To zwykle ko?czy si? katastrof?: zaleta (swoboda i naturalno??) zamienia si? w wad? (s?owotok i chaos). Czasem s?ysz?, "Chc? zachowa? spontaniczno?? i naturalno??," tak jakby próby temu przeszkadza?y. Inni wykr?caj? si?, "Powiem co przyjdzie mi do g?owy," tak jakby o to w?a?nie chodzi?o.

Prawda jest taka, ?e komunikacja obejmuje dwa rodzaje konwersacji: werbaln? i niewerbaln?. Drugi rodzaj rozmowy jest równie znacz?cy jak pierwszy i w pewnym sensie nawet wa?niejszy, bo j?zyk cia?a rzadko k?amie. Co istotne, nie mo?na si? o tym przekona? "na sucho" ani prze?wiczy? "w g?owie". Nie mo?na. I tyle.

Jak cz?sto nale?y ?wiczy?? Tak cz?sto jak to mo?liwe.

Oto siedem podstawowych ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym:

1. Próba z tekstem

Aktorzy nazywaj? to prób? czytan?. Za pierwszym razem przeczytaj tekst wyst?pienia na g?os. Bez ?adnego - jak to mówi? w teatrze "markowania" (symulowania gry aktorskiej). Oce? co nale?y zmieni?, skróci?, przestawi?; czy przechodzenie z jednej my?li do drugiej jest logiczne, p?ynne i naturalne.

2. Próba formy

Publiczno?? oczekuje od mówców czego? wi?cej ni? sprawnej prezentacji: chce konwersacji.

Dobry mówca ma w g?owie u?o?one najwa?niejsze punkty swego wyst?pienia - nie trzyma si? kurczowo tekstu. Wie jak rozpocznie i jak prawdopodobnie zako?czy prezentacj?; reszta zale?y od rozmowy z publiczno?ci?.

To te? trzeba przetestowa?. Spisz kluczowe my?li w punktach i prze?wicz. Pierwszy raz przedstaw tylko te najwa?niejsze; za drugim razem dodaj przyk?ady, za trzecim dorzu? smaczn? anegdot?. Systematycznie dodawaj nowe elementy.

Taki trening pomo?e Ci opanowa? tre?? prezentacji nie przez uczenie si? jej na pami??, ale przez rozwijanie kluczowych punktów: od ciekawego pocz?tku do m?drego zako?czenia.

?wiczenie 1: Gaworzenie.

Jednym z najbardziej przydatnych ?wicze? doskonal?cych komunikacj? niewerbaln? jest na?ladowanie gaworzenia niemowlaka. Jak to wygl?da? Sta? przed dwoma przyjació?mi i wyg?o? przemówienie pos?uguj?c si? niezrozumia?ymi wyrazami.

O dziwo, niektórzy maj? trudno?ci z wymy?leniem na poczekaniu sztucznych s?ów. Te osoby mog? powtarza? "ble, ble, ble..." na ró?ne sposoby.

3. Próba niewerbalna

Trzecia próba dotyczy "konwersacji" niewerbalnej. Kiedy masz ju? u?o?on? w g?owie tre?? wyst?pienia zastanów si? jak i gdzie b?dziesz sta? oraz jak i kiedy b?dziesz chodzi?. Nie przejmuj si? na tym etapie perfekcyjnym przekazem s?ownym, ale postaraj si? "pokaza?" s?owa ruchami i gestami. Idealnie by?oby nagra? ten etap przygotowa? na video.

Wiele osób uwa?a, ?e nie musi prze?wiczy? CA?EJ prezentacji. "Tak tylko szybko przelec? wszystkie punkty w g?owie." Ja zawsze odgadn? czy mówca dok?adnie prze?wiczy? swoje wyst?pienie. Jak? Ci, którzy ?wiczyli tylko "w g?owie" wcze?niej czy pó?niej maj? na twarzy "grymas ?osia w ?wietle reflektorów" ("O Bo?e, co teraz b?dzie? Co mam zrobi?? Co powiedzie??")

Spróbuj gaworzenia. Zapami?taj energi? jak? daje to ?wiczenie. Odtwórz j? podczas przemówienia. Gwarantuj?, ?e publiczno?? dostrze?e u Ciebie wi?cej charyzmy.

4. Próba emocjonalna

Czwarta próba s?u?y nauce wykorzystania emocji. Dobre wyst?pienie jest dla publiczno?ci nie tylko prze?yciem intelektualnym, ale tak?e emocjonalnym. Zrób list? emocji jakie chcesz wywo?a?. Przygotuj ich map? tak jak wcze?niej zrobi?e? to z przekazem niewerbalnym. Jakie emocje planujesz rozbudzi?? Jak i kiedy przechodzi? z jednej emocjonalnej reakcji do drugiej? Wi?kszo?? mówców boi si? okazywa? uczucia. Efekt? S? sztuczni, nudni i nieprzekonuj?cy.

Emocje porywaj? publiczno??. Uwielbiamy ogl?da? emocje w telewizji (st?d mo?e popularno?? reality TV), nawet je?eli mamy poczucie, ?e nie wszystko jest do ko?ca szczere. Stawiamy na piedestale aktorów za umiej?tno?? wyra?ania (udawania?) uczu?. Kupujemy p?yty piosenkarki, która nie umie ?piewa?, ale potrafi prowokowa?, szokowa? i bawi?. Emocje s? w cenie.

?wiczenie 2: S?odko-kwa?ny.

S?odko-kwa?ne ?wiczenie s?u?y doskonaleniu wykorzystania emocji. Rozpoczynasz wyst?pienie od wykrzesania z siebie maksimum pozytywnych emocji: jeste? wzorem optymistycznego mówcy. Nie chodzi oczywi?cie o s?owa, ale przekaz niewerbalny (ton g?osu, mimika, gestykulacja).

?wiczysz przed grup? zaufanych przyjació?, którzy nie nagraj? potajemnie Twego wyst?pienia, by potem umie?ci? je na YouTube. Kiedy s?uchacze stwierdz?, ?e widz? u Ciebie autentyczne szcz??cie, rzucaj? has?o: "SMUTEK!". Twoim zadaniem je kontynuowanie prezentacji, ale w nastroju smutku, zmartwienia i przygn?bienia. Tak?e tym razem chodzi o ton g?osu, wyraz twarzy i gesty.

Kiedy przekonasz publiczno?? o swym smutku czas na has?o "RADO??!" i powrót to entuzjastycznego przekazu.

?wiczenie nale?y wykona? z przesad?: smutek powinien by? nienaturalnie g??boki, rado?? nadmiernie eksponowana. Takie nastawienie pomaga "otworzy? si? psychicznie" i lepiej przygotowa? do w?a?ciwego wyst?pienia.

5. Próba kamerowa

Przed chwil? mówi?em o "grymasie ?osia w ?wietle reflektorów". Tak wygl?da twarz cz?owieka, który ma do czynienia z zaskakuj?cym wydarzeniem, traci rezon i patrzy w oczy zbli?aj?cej si? katastrofie my?l?c: "Gdzie ucieka??"

Wcale nie musi tak by?. Przed wa?nym wyst?pieniem nalegaj na przeprowadzenie PE?NEJ próby technicznej. Dzie? przed imprez? o godzinie maksymalnie zbli?onej do czasu Twego wyst?pienia prze?wicz z ekip? wszystkie kluczowe elementy.

Jakie to uczucie mówi? przez mikrofon? Czy s?ycha? Ci? dobrze w ka?dej cz??ci sali? Jaki jest optymalny poziom d?wi?ku? Jak du?y jest pog?os (opó?nienie d?wi?ku)?

Jakie jest o?wietlenie? Czy reflektory mocno o?lepiaj?? Patrz na publiczno?? poni?ej linii ?wiate? i staraj si? nie mru?y? oczu. Czy reflektory b?d? pod??a? za Tob? kiedy b?dziesz si? przemieszcza?? Omów to z technikami o?wietlenia.

Czy w sali b?d? kamery telewizyjne? Gdzie powiniene? sta?? Je?eli planujesz wej?? mi?dzy publiczno?? (i prawdopodobnie tak w?a?nie zrobisz), realizator obrazu i kamerzy?ci musz? wiedzie? jak to pokaza?. Nie przejmuj si? kiedy us?yszysz, ?e "tego nie da si? zrobi?". Wszystko mo?na zrobi? tylko trzeba si? troch? wysili?. Powiedz jak sobie to wyobra?asz i na pewno wspólnie uda si? co? wymy?li?.

Przejd? ca?? sal? do ostatniego rz?du. Im sala jest wi?ksza, tym wi?cej energii b?dziesz musia? z siebie wykrzesa?. Pos?uchaj koncertowych wyst?pów Bono i U2 na stadionach. Trzeba mie? si?? w p?ucach!

Co ze slajdami, notatkami, rekwizytami, muzyk?, itp.? Prze?wicz wszystko z ekip? techniczn?, ??cznie z planem rezerwowym kiedy co? nie pójdzie zgodnie z planem. Prawdopodobnie wszystko si? uda, ale lepiej dmucha? na zimne.

?wiczenie 3: Ma?pie wyg?upy.

Przypomnij sobie jak zareagowa?e? kiedy ostatnio spotka?e? przyjaciela z dzieci?stwa, z którym nie widzia?e? si? od uko?czenia podstawówki: wy?ciskali?cie si? i po?miali?cie. Co wprawia Ci? w szampa?ski nastrój kiedy rozmawiasz lud?mi?

Daj sobie troch? luzu, zrób co? co obudzi w Tobie dziecko. Zrelaksuj si? i na?aduj pozytywn? energi? - wykorzystaj to w pierwszej minucie przemówienia.

6. Próba otwarcia

Pierwsze s?owa wyst?pienia s? niezwykle wa?ne: wywo?uj? oczekiwane emocje, wprawiaj? publiczno?? w po??dany nastrój i wype?niaj? sal? ?wie?? energi?. To trudne i wi?kszo?? mówców jest na pocz?tku spi?ta, ostro?na i nerwowa.

W pierwszej minucie nie musisz by? sob?. Wejd? na scen? energicznie, du?ymi krokami, tak jakby na widowni siedzieli sami dobrzy przyjaciele i znajomi, z którymi za chwil? ch?tnie porozmawiasz. Jak widzisz potrzeba troch? autohipnozy.

Podpatrywa?e? kiedy? sportowców przed startem? Rozgrzewaj? si?, rozci?gaj? mi??nie, poklepuj? si? dodaj?c odwagi - wprowadzaj? si? w lekki trans. Wyst?p rozpoczynaj? troch? wcze?niej, jeszcze bez widowni. Na scenie s? ju? w odpowiednim nastroju - publiczno?? spotyka ich kiedy s? ju? "w akcji".

Przy okazji, powitanie publiczno?ci s?owami "Opolanie s? cudowni", "Witam Warszaw?" lub "Kocham Kraków" to amatorstwo. Zacznij od mocnego, pozytywnego i wyj?tkowego wst?pu. To, co najlepsze daj na pocz?tek. Mo?esz zada? prowokuj?ce pytanie. Popro? o pytania z sali. Zapro? na scen? kilka osób z widowni. Wejd? w dialog z publiczno?ci?.

Prze?wicz pierwsze zdania. Wejd? w trans. Nie marnuj sekund kiedy skupiona jest na Tobie ca?a uwaga. Zacznij mocnym uderzeniem!

7. Próba generalna

Próba generalna z udzia?em ca?ej ekipy technicznej powinna odby? si? dzie? lub dwa dni przed wyst?pem. Nale?y prze?wiczy? szczegó?owo scenariusz imprezy, ze stoperem w d?oni, dok?adnie tak jak to si? b?dzie dzia?o w dniu premiery. Jedyna ró?nica to brak publiczno?ci na widowni.

Cz?sto niedocenianym elementem próby generalnej jest u?wiadomienie mówcy fizycznego aspektu wyst?pienia, jego niewerbalnych sk?adników. Ka?de wyst?pienie jest konwersacj? na dwóch p?aszczyznach: werbalnej i niewerbalnej. Przekonuj?cy mówca potrafi przekazywa? spójne komunikaty na obydwu poziomach. Kiedy s?uchacze nie czuj? zgodno?ci s?ów z gestami odnosz? si? zwykle do tego, co mówi j?zyk cia?a.

Przygotowanie wyst?pienia oznacza wi?c prze?wiczenie dwóch rodzajów rozmowy. Jedyn? metod? sprawdzenia jak wygl?da ta druga konwersacja jest przeprowadzenie siedmiu ?wicze?.

Powodzenia :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
?ukasz 2015-08-01
Z tym wywo?ywaniem okre?lonych emocji, to ju? jest manipulacja. Nie podoba mi si? to.
Bogus?aw Feliszek 2015-08-26
Kiedy prelegent ?artuje wywo?uje emocje. Kiedy opowiada wzruszaj?c? histori? równie?. Nie ma udanego wyst?pienia bez emocji.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Problem Klient Google Informacja Relations Pressence Wywiad Dziennikarze Gazeta Polska Gapa Firma Praktycy Twitter Media Klienci Tusk Komunikacja Agencje Reporter Reporterzy Dziennikarz Kaczy?ski Rzecznik Internet Relacje Prawda Szef PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl