Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-06-17
"Szkolenia kryzysowe na sportowo"

Szkolenia kryzysowe na sportowo

Wybierz dowoln? zespo?ow? dyscyplin? sportow? – niekoniecznie pi?k? no?n? :-)

Dru?yna przygotowuje si? do wa?nych rozgrywek: turniej osiedlowy, inauguracja ligi, mistrzostwa ?wiata. Na pierwszym spotkaniu trener wr?cza ka?demu zawodnikowi opas?? ksi?g?: instrukta? gry. Powoli – kartka po kartce – odczytuje tre?? podr?cznika.

Zawodnicy poznaj? cele i strategie. Trener mówi kto b?dzie kapitanem zespo?u, kto jego zast?pc?, kto zagra w ataku, pomocy, obronie i na bramce oraz kto (na razie) pozostanie w rezerwie. Przedstawia lekarza dru?yny, szefa odnowy biologicznej i masa?ystów. Wyznacza zawodników, którzy mog? udziela? wywiadów dziennikarzom.

Po krótkiej przerwie trener wyja?nia jak wyobra?a sobie zachowanie zawodników w czasie gry; omawia sta?e fragmenty gry, komunikacj? pomi?dzy nim i zawodnikami podczas zawodów. Jak gra? z przewag?? Jak organizowa? gr? w os?abieniu? Kto i w jakiej kolejno?ci ma strzela? karne?

Na du?ym ekranie pokazuje silne i s?abe strony oraz szanse i zagro?enia dru?yny wobec ka?dego z przeciwników, z którymi przyjdzie si? zmierzy? w rozgrywkach.

Trener t?umaczy, ?e przygotowanie do zawodów b?dzie polega? przede wszystkim na dok?adnym przestudiowaniu przygotowanych materia?ów. Na kilka dni przed pierwszym meczem przeprowadzony b?dzie pisemny egzamin. Po ka?dym spotkaniu (wygranym lub przegranym) podr?cznik b?dzie aktualizowany o najnowsze wnioski i rekomendacje. "Musimy trzyma? r?k? na pulsie," wyja?nia trener.

Pod koniec prezentacji pytasz, "Trenerze, kiedy zaczniemy treningi na boisku? Czy b?d? ?wiczenia w doskonaleniu gry zespo?owej? Czy obejrzymy na video jak graj? nasi przeciwnicy?"

"W podr?czniku s? wszystkie odpowiedzi," odpowiada trener. "Przeczytajcie go uwa?nie i dowiecie si? jak zdoby? mistrzostwo."

Brzmi znajomo?

Niestety, takie w?a?nie jest podej?cie do zarz?dzania kryzysem w wielu organizacjach. ?lepa wiara w plan kryzysowy stwarza z?udne poczucie bezpiecze?stwa i samozadowolenia.

Moje do?wiadczenie pokazuje, ?e organizacje dysponuj?ce planem kryzysowym cz?sto s? rozczarowane przydatno?ci? tego planu w konkretnym kryzysie. "Byli?my przekonani, ?e plan, w który zainwestowali?my 10,000 z?otych poprowadzi nas za r?czk? w KA?DEJ sytuacji kryzysowej." Nie ma czego? takiego jak "ka?da sytuacja kryzysowa", bo ka?da jest INNA.

Widzia?e? dwa gole zdobyte/stracone w identyczny sposób? ?aden plan nie uwzgl?dni wszystkich mo?liwych scenariuszy i skutków kryzysowych okoliczno?ci.

Symulacje kryzysowe to nie to samo co szkolenia. Celem ?wicze? symulacyjnych jest szukanie braków, niedostatków i miejsc, które nale?y poprawi?. Dlatego dru?yny pi?karskie rozgrywaj? sparingi i spotkania towarzyskie.

Uczestnicy symulacji zdobywaj? tangencjalne do?wiadczenie dzi?ki dzia?aniu w ?rodowisku maksymalnie zbli?onym do warunków prawdziwego kryzysu. Czy jednak uczestnicy symulacji podnosz? swoje umiej?tno?ci zarz?dzania kryzysem? Mam w?tpliwo?ci.

Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenia kryzysowe s? ?wiczeniami, które doskonal? zachowanie w konkretnych sytuacjach. Symulacje sprawdzaj? zachowanie ludzi w kryzysie.

Szkolenie kryzysowe sk?ada si? z kilku modu?ów na trzech poziomach, z których ka?dy koncentruje si? na wybranym aspekcie zarz?dzania kryzysem.

1. Szkolenie taktyczne Podstawowe modu?y w zarz?dzaniu kryzysem obejmuj? zapoznanie si? z planem kryzysowym (protoko?y, procedury, zasady), stworzenie zespo?u kryzysowego (podzia? ról i funkcji) i komunikacj? kryzysow? (szkolenie medialne). Popularne staj? si? szkolenia w "konwersacji online" – komunikacji na blogach i serwisach spo?eczno?ciowych (Facebook, YouTube, Twitter, Blip, itp.)

2. Warsztat strategiczny. Niektóre organizacje maj? rewelacyjne plany i znakomite zespo?y kryzysowe, ale brakuje im umiej?tno?ci wyznaczania strategicznych celów i dobierania taktyk. To wymaga specjalistycznego treningu, zazwyczaj w sali szkoleniowej. Cz?sto na takim warsztacie uczestnicy wcielaj? si? w ró?ne role, ?eby lepiej wczu? si? w oczekiwania kluczowych grup i najbardziej wp?ywowych krytyków.

3. Przywództwo w kryzysie. Plany maj? pomaga? liderom przej?? przez kryzys z najmniejszymi stratami. Edukacja najlepiej wykwalifikowanych liderów wymaga g??bokiej analizy tego, co nazywamy "skutecznym my?leniem kryzysowym". Takich szkole? jest niewiele, ale s? niezwykle cenne dla najwa?niejszych cz?onków zespo?ów kryzysowych podejmuj?cych najtrudniejsze decyzje.

Wracaj?c do analogii sportowej. Czy nie uwa?asz, ?e zbyt szczegó?owy plan gry mo?e kr?powa? inwencj? sportowców? Dobry plan opisze i wyja?ni regu?y gry, ustawi graczy na swoich pozycjach, rozdzieli role, ale szczegó?owe decyzje zostawi ju? uczestnikom zawodów. Trener tak przygotowuje zawodników, ?eby samodzielnie trafnie oceniali rozwój wypadków na boisku i w biegu decydowali co robi?.

Konkluzja

Na rynku jest mnóstwo szkole?, których program mo?na stre?ci? s?owami "20 najwa?niejszych rzeczy, które musisz wiedzie? o zarz?dzaniu kryzysem." Oceniam je krytycznie je?eli nie towarzysz? im praktyczne warsztaty i strategiczne symulacje.

Moim zdaniem, kilkugodzinne teoretyczne seminaria naszpikowane "z?otymi zasadami" powinny by? traktowane jedynie jako wprowadzenie do prawdziwych warsztatów i ?wicze? w zarz?dzaniu kryzysem. Bez takich zaj?? prowadzonych przez do?wiadczonych trenerów mo?na wygra? jedynie podwórkowy turniej palanta.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relations Komunikacja Google Pressence Klient Gazeta Szef Tusk Media Kaczy?ski Informacja Firma Public Dziennikarz PRACOWNICY Internet Twitter Dziennikarze Prawda Wywiad Rzecznik Polska Problem Agencje Relacje Gapa Reporter Reporterzy Praktycy KlienciStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl