Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-06-07
"Czego nie widzieli Alicja i Achilles, czyli 13 b??dów w zarz?dzaniu ryzykiem"

Czego nie widzieli Alicja i Achilles, czyli 13 b??dów w zarz?dzaniu ryzykiem

W "Alicji w krainie czarów" Lewisa Carrolla Król prosi Alicj?: "Wyjrzyj na drog? i powiedz mi czy kogo? nie wida?." "Czy widz? kogo? na drodze? Nikogo!" rzek?a Alicja. "Ach, ?ebym ja mia? taki wzrok" - powiedzia? z ?alem Król. "Nikogo! Na tak? odleg?o??! Ja przy tym ?wietle widz? tylko tych co istniej?."

?wiat Króla jest otwarty, ?wiat Alicji zamkni?ty. Król przyjmuje, ?e je?eli nie wida? bezpo?rednich dowodów (przy tym ?wietle i na tak? odleg?o??!), to mog? one by? ukryte/niewidoczne/nierozpoznawalne. Alicja wnioskuje inaczej: "Nie widz?, wi?c tego nie ma."

Logicy mówi? o dwóch regu?ach wnioskowania: 1. regule zamkni?tego ?wiata (close world assumption) i 2. regule uk?adu domy?lnego (the frame default). Pierwsza stanowi, ?e brak w bazie danych pozytywnej informacji dotycz?cej istnienia danego zjawiska ?wiadczy, ?e to zjawisko, b?d? jego w?asno??, nie istnieje. Druga zak?ada, ?e przy zmianie stanu ?wiata nie zmienia si? nic, co nie musi si? zmienia?. Krótko mówi?c, w ?wiecie zamkni?tym co mo?e nie istnie? - nie istnieje; w uk?adzie domy?lnym istnieje wszystko, co mo?e istnie?.

?wiadomo?? granic swej wiedzy, nieograniczona wyobra?nia i sta?e pytanie: "A co je?eli tak?" znacz?co zmniejszaj? ryzyko b??du w zarz?dzaniu ryzykiem.

Oto trzyna?cie najbardziej rozpowszechnionych b??dów w zarz?dzaniu ryzykiem:

1. Jeste?my przekonani, ?e "Nam nic z?ego nie mo?e si? przydarzy?!".

Ka?da dzia?alno?? biznesowa jest obarczona ryzykiem. Nawet "nicnierobienie" i kurczowe trzymanie si? status quo obarczone jest ryzykiem. Tak?e w tej chwili Twoja firma wystawiona jest jakie? ryzyko; haker mo?e w?ama? si? do g?ównego serwera, strategiczny klient rozwi??e umow?, kluczowy pracownik przyniesie L4.

Ludzie, którzy prze?wiczyli zachowanie w jednej kryzysowej sytuacji, s? potencjalnie lepiej przygotowani do innych zagro?e?. Pami?taj, ?e wi?cej samolotów szcz??liwe startuje ni? l?duje, wi?c lepiej zawsze siedzie? blisko wyj?cia :-)

2. Unikamy ryzyka zamiast nim zarz?dza?.

Ryzyka nie nale?y ocenia? w kategoriach prawdopodobie?stwa sukcesu, lecz w kategorii warto?ci celu. Je?eli cel jest niezwykle cenny, czasem warto ?wiadomie ryzykowa?.

Praca ekspertów zarz?dzania ryzykiem wi??e si? ze sta?ym pytaniem, "A co b?dzie je?eli wydarzy si?...?" Takie nastawienie sprawia, ?e cz?sto s? postrzegani jako pesymi?ci, czarnowidze i defety?ci, którzy podkre?laj? niebezpieczne lub ryzykowne aspekty rozwa?anego dzia?ania.

Ali?ci, osoby zajmuj?ce si? analiz? ryzyka powinny unika? syndromu PP (Przestraszonego Przedszkolaka). Kiedy w ka?dym nowym projekcie widz? jedynie minusy, ich wiarygodno?? szybko wyparowuje jak woda z gwi?d??cego czajnika.

3. Uwa?amy, ?e mo?emy zarz?dza? ryzykiem przez przewidywanie ekstremalnych wydarze?.

Zamiast kalkulowa? poziom ryzyka (jakie jest prawdopodobie?stwo, ?e co? z?ego si? stanie), mo?e lepiej my?le? co zrobi? kiedy to si? wydarzy. To podstawa w planowaniu zarz?dzania ryzykiem. Je?eli masz plan i jeste? przygotowany na nadej?cie najgorszego, to w?a?ciwie nic nie mo?e Ci? zaskoczy?.

4. Jeste?my prze?wiadczeni, ?e "zarz?dzanie ryzykiem" polega na wykupieniu "polisy ubezpieczeniowej."

Polisy ubezpieczeniowe s? jednym z komponentów planu zarz?dzania ryzykiem, ale nie jego podstaw?. Jest jeszcze wiele narz?dzi i us?ug s?u??cych monitoringowi i ocenie aktualnego poziomu ryzyka – od planu ci?g?o?ci dzia?ania (business continuity plan) przez plan komunikacji ryzyka (risk communication plan) po oprogramowanie antywirusowe w ka?dym komputerze.

5. Kierujemy si? prze?wiadczeniem, ?e studiowanie przesz?o?ci pomo?e nam w zarz?dzaniu ryzykiem.

Dzisiejszy ?wiat w niczym nie przypomina tego z kart historii. Zawsze wydarzy si? co? "bezprecedensowego". Do?wiadczenia z przesz?o?ci nigdy nie b?d? dos?ownie prze?o?one na do?wiadczenia z przysz?o?ci. Trzeba studiowa? histori?, ale nie nale?y wyci?ga? z niej jednoznacznych wniosków dotycz?cych tego, co przed nami.

6. Pozwalamy, ?eby w ocen? i zarz?dzanie ryzyka by?y zaanga?owane o?rodki, które same generuj? ryzyko.

Czy polityka ochrony zasobów cyfrowych zosta?a stworzona przez Twój dzia? informatyczny? Brak krytycznego spojrzenia z zewn?trz wystawia system informatyczny i w?asno?? intelektualn? na ataki wewn?trzne. To tylko jeden przyk?ad kiedy zarz?dzanie ryzykiem przez jego potencjalne ?ród?o wytwarza z?udne poczucie bezpiecze?stwa.

7. Nie prowadzimy regularnych pomiarów poziomu ryzyka.

Nawet je?eli masz plan zarz?dzania ryzykiem, jest wi?cej ni? prawdopodobne, ?e jest to wersja sprzed dwóch lat. W tym czasie w firmie wiele si? zmieni?o. Ryzyko nie jest stanem sta?ym; codziennie pojawiaj? si? nowe zagro?enia.

Zarz?dzanie ryzykiem to nie tylko charakterystyka zagro?e? i ocena prawdopodobie?stwa ich wyst?pienia oraz mapa ryzyka i mapa zagro?e?. W proces zarz?dzania ryzykiem musi by? wpisane sta?e monitorowanie poziomu aktualnego zagro?enia i raportowanie w formacie u?atwiaj?cym podj?cie szybkich i trafnych decyzji.

8. Nie stosujemy si? do porad czego nie powinni?my robi?.

Zaoszcz?dzona z?otówka to z?otówka zarobiona. I tak samo – unikanie strat mo?e by? lepsz? strategi? finansow? od generowania zysków. St?d, zarz?dzania ryzykiem mo?e by? traktowane jako sposób zarabiania pieni?dzy. Straty i zyski – nie sposób oddzieli? jednego od drugiego.

9. Nieefektywnie i niewydajnie dysponujemy zasobami s?u??cymi do zarz?dzania ryzykiem.

Po zako?czeniu audytu podatno?ci organizacji na ryzyko, stajesz zazwyczaj przed parali?uj?cym zadaniem zaplanowania jak wykorzysta? wyniki. Które problemy rozwi?zywa? ju? teraz? Co mo?e lub musi poczeka?? Jak podzieli? ?rodki? Jakie wyznaczy? terminy? Dobry praktyk zarz?dzania ryzykiem pomo?e Ci upora? si? z najwa?niejszymi zadaniami w pierwszej kolejno?ci.

10. Mylnie zak?adamy, ?e w matematyce i psychologii obowi?zuj? identyczne zasady.

W ?wiecie liczb absolutnych dwa wydarzenia mog? by? wobec siebie absolutnie równe, ale to samo wydarzenie subiektywnie postrzegane przez ró?nych ludzi mo?e mie? ró?n? warto?? i by? odmiennie interpretowane. "Solidarni 2010" Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego to dla jednych "g?os narodu", dla innych "g?os mot?ochu". Liczby to tylko liczby; uczucia, warto?ci i ocena ryzyka nie s? tak jednoznaczne.

11. Nie szkolimy pracowników jak radzi? sobie z zagro?eniami.

Ka?de narz?dzie ma tak? warto?? jak umiej?tno?ci jego u?ytkownika. Bez praktycznego przeszkolenia za?ogi jak korzysta? z planów ci?g?o?ci dzia?ania, robi? kopi? zapasowych dysków (backups), chroni? komputery przed hakerami zarz?dzanie ryzykiem pozbawione jest sensu.

Po awarii g?ównego serwera, wy??czeniu telefonów lub nadej?ciu powodzi mo?e by? za pó?no na t?umaczenie pracownikom jak zachowa? si? w takich okoliczno?ciach. Je?eli jednak wydarzy si? przykry wypadek, poczujesz si? lepiej wiedz?c, ?e przeszkoli?e? ich wcze?niej.

12. Jeste?my uczeni, ?e zwi?kszanie wydajno?ci i maksymalizowanie warto?ci dla akcjonariuszy nie dopuszcza redundancji.

Optymalizacja procesów zwi?ksza ich wra?liwo?? na zmiany. Dynamiczne, mocne i trwa?e procesy poddaj? si? zmianom, ale odporno?? na kryzys ma swoj? cen?. Je?eli jeste? zbyt perfekcyjny, wyspecjalizowany i zoptymalizowany, mo?e si? zdarzy?, ?e w kryzysie nie znajdziesz rezerwy na ?aden manewr ratunkowy, a st?d ju? krok do katastrofy.

13. Lekcewa?ymy potrzeb? sta?ego dokszta?cania si?.

Praktycy zarz?dzania ryzykiem myl? si? kiedy mówi?, ?e obowi?zki nie pozwalaj? im dokszta?ca? si?. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiej?tno?ci to w?a?nie istotna cz??? ich obowi?zków.

Wczorajsze umiej?tno?ci nie gwarantuj? sukcesu w przysz?o?ci. Takich gwarancji nie daje nawet to, co wiemy i potrafimy dzisiaj. Now? wiedz? natychmiast testujemy w praktyce – zostawiamy tylko to, co si? sprawdza. Najlepsi fachowcy w zarz?dzaniu ryzykiem s? jak rekiny: je?eli przestan? si? rusza?, zgin?. (Rekin nie ma p?cherza p?awnego i zaton??by gdyby przesta? rusza? p?etwami.)

Konkluzja

Staro?ytni Grecy uwa?ali aroganck? dum? za najbardziej nagann? ludzk? przywar?. Grecka historia pe?na jest bohaterów, którzy zap?acili najwy?sz? cen? za swoj? pych?, but? i zuchwa?o??. Achillesa i Agamemnona zgubi?a arogancja, pot??nego Kserksesa – butny atak na Grecj?. Tak?e ka?da organizacja, która nie pozna swej pi?ty Achillesa jest skazana na pora?k?.

Najwi?ksze ryzyko tkwi w nas samych: przeceniamy nasz? wiedz? i warto?? do?wiadczenia, pomijamy wag? tego, czego nie wiemy i nie jeste?my w stanie przewidzie?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Szef Twitter Pressence Gazeta Klient Rzecznik Reporterzy Internet Komunikacja Reporter Wywiad Polska Public Media Agencje Relations Relacje Dziennikarze Firma Prawda Klienci Praktycy Google Gapa PRACOWNICY Informacja Problem Tusk Dziennikarz Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
4. Reporter chce do domu
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl