Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-04-08
"Co nowego w relacjach z mediami"

Co nowego w relacjach z mediami

Wszyscy znamy te narzekania: Stacje informacyjne nie s? obiektywne. Media s? liberalne i popieraj? Donalda Tuska. Radio jest bardziej konserwatywne. Dziennikarze goni? za sensacj?. Nic nowego pod s?o?cem.

Skupmy si? zatem na tym co nowe, jak zmieni?y si? media i jakie to ma implikacje na interakcje praktyków public relations z dziennikarzami.

Oto siedem zmian i refleksje jak one wp?ywaj? na zarz?dzanie relacjami z mediami:

1. Zmiana s?u?by

Media informacyjne przesz?y ze s?u?by publicznej (przynajmniej z nazwy) do s?u?by komercyjnej, a to wi??e si? z wi?kszym naciskiem na zyski i rozrywk?. Program informacyjny musi mie? wysok? ogl?dalno?? i podoba? si? widzom, a bardziej dok?adnie - musi by? przyjemny w ogl?daniu.

Na przyk?ad, temat, który wcze?niej by? ignorowany, bo by? zbyt ekstrawagancki, odwa?ny lub kontrowersyjny teraz mo?e trafi? na pierwsze miejsce serwisów. Inny temat niezauwa?any przez redaktorów nagle mo?e by? ?ród?em medialnego (czyli sztucznie nag?o?nionego) kryzysu.

Krótko mówi?c, b?d? przygotowany na telefony od dziennikarzy w sprawach, które wed?ug Ciebie s? marginalne lub zupe?nie bezwarto?ciowe.

2. S?siad w telewizji

W niezwykle konkurencyjnym ?rodowisku medialnym ka?dy mo?e sta? si? ?ród?em informacji: s?siad komentuj?cy k?ótni? domow?, roz?alony pracownik, ?wiadek wypadku drogowego, itp. Kamery cyfrowe, nowoczesne telefony komórkowe i serwisy spo?eczno?ciowe takie jak YouTube.com wykreowa?y "e-dziennikarza" - quasi reportera, który jest w stanie "wyprodukowa?" materia? dla mediów kiedy przez przypadek znajdzie si? we w?a?ciwym miejscu we w?a?ciwym czasie.

Kompromituj?ce zdj?cie lub skandaliczne nagranie video mo?e by? dost?pne w Internecie zaraz po tym kiedy si? wydarzy?o. Redakcja dostaje gotowy film - nie wie w jakich okoliczno?ciach powsta?, co si? dzia?o przed nagraniem, co si? wydarzy?o potem.

W pogoni za sensacj? redakcje rezygnuj? z obowi?zku sprawdzania informacji w dwóch niezale?nych ?ród?ach, obni?aj? standardy dok?adno?ci i poszerzaj? spektrum "obyczajowej poprawno?ci".

3. Student dziennikarstwa

Spodziewaj si? wi?cej kontaktów z pocz?tkuj?cymi dziennikarzami. Rozwój mediów tradycyjnych i nowych mediów kszta?towany przez ekonomiczne naciski na redakcje oznacza, ?e m?odzi dziennikarze wcze?niej ni? ich starsi koledzy s? dopuszczani do wa?nych tematów.

W redakcjach kr?ci si? wi?cej tzw. wolnych strzelców (dziennikarzy nieetatowych), a to oznacza dla Ciebie wi?cej czasu na "prowadzenie dziennikarza za r?k?" i oczywi?cie wi?cej cierpliwo?ci. Na przyk?ad, nie zak?adaj, ?e reporter ma g??bok? wiedz? w temacie, który opisuje lub sam przyzna si? do swej ignorancji. Sprawdzaj czy dobrze rozumie Twoje wyja?nienia.

Je?eli masz w?tpliwo?ci, to znaczy, ?e na pewno nie rozumie. Ale uwaga: ?adnego lekcewa?enia czy robienia ?aski. T?umacz cierpliwie, powtarzaj, pomagaj, zach?caj dziennikarza do kontaktu.

4. Teatr informacji

Zauroczenie celebrytami zmienia kanony dziennikarstwa. Dzienniki telewizyjne przypominaj? wydarzenie teatralne, w którym prezenterzy wyst?puj? w roli gwiazdorów. Pomy?l: Kamil Durczok, Piotr Kra?ko.

Porywaj?ce czo?ówki, dynamiczna muzyka, nietypowe uj?cia kamer ju? w pierwszych sekundach programu zapowiadaj? fascynuj?ce widowisko. Niektórzy nazywaj? to "tabloidyzacj?" serwisów informacyjnych.

Nawet je?li Ci si? to nie podoba, nie ma powodu, ?eby nie lubi? reporterów. Oni tylko wykonuj? swoj? prac?. Przygotuj? relacj? z Twoj? pomoc? lub bez niej. Wi?c lepiej wspó?pracowa?.

5. Szybka pi?ka

Przygotuj si? na szybsze odpowiedzi na zapytania mediów. Dzi?ki telewizji kablowej i Internetowi newsroomy pracuj? dzi? "na okr?g?o": 24 godziny na dob?. Programy telewizyjne przerywaj? emisj? audycji kiedy wydarzy si? co? niezwyk?ego; na pasku wy?wietlane s? najnowsze doniesienia.

Opinia publiczna oczekuje dostawy "?wie?ego towaru" i dostaje czego chce. Dziennikarze wymagaj? podobnego tempa pracy od Ciebie. W kryzysie masz kwadrans na udzielenie pierwszej informacji - kwadrans czyli maksimum 15 minut.

6. Wa?ne gazety

Nie lekcewa? gazet. Sprzeda? dzienników spada, ale nadal wi?cej jest reporterów prasowych ni? internetowych. Najwa?niejsze informacje s? zdobywane i publikowane przez pras? drukowan?.

Lokalne gazety "rozdaj? karty" w wi?kszo?ci miast. Telewizja, Internet i w mniejszych stopniu radio powtarzaj? informacje prasowe.

Poznaj dziennikarzy, którzy pisz? na tematy bliskie Twej organizacji i dbaj o pozytywne relacje z nimi.

7. Skurczone cytaty

Cytaty s? coraz krótsze. Dwadzie?cia lat temu wypowied? w g?ównym wydaniu Dziennika Telewizyjnego mog?a trwa? 20 sekund. Dzi? nawet prezydent RP nie mo?e liczy? na tyle.

Osiem sekund i basta. D?u?szy cytat os?abi?by tempo narracji. Licz? si? zwi?z?e, mocne i barwne wypowiedzi.

Zauwa?y?e? nowy trend w mediach informacyjnych? Napisz o tym do mnie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public PRACOWNICY Dziennikarz Agencje Relacje Kaczy?ski Wywiad Problem Tusk Informacja Pressence Relations Firma Internet Praktycy Reporterzy Prawda Klienci Komunikacja Twitter Szef Dziennikarze Reporter Polska Rzecznik Gapa Klient Media Gazeta GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. Reporter chce do domu
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl