Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-01-28
"Prawda, k?amstwa i sejmowa komisja ?ledcza"

Podchwytliwe pytania, rozwlekle odpowiedzi, pytania retoryczne, zaczepne odpowiedzi nawi?zuj?ce do cudzych wypowiedzi, zaskakuj?ce luki w pami?ci, sarkastyczne komentarze, k??liwe uwagi ad personam, dok?adne powtarzanie swoich s?ów, nag?a zmiana tematu, powtarzanie pyta?, sztuczne u?miechy, wymuszone grzeczno?ci. Sejmowa komisja ds. zmian w ustawie hazardowej w pe?nej krasie.

Korzystanie z k?amliwych przekazów jest strategi? komunikacyjn?, której celem jest wyrobienie lub utrwalenie u odbiorców fa?szywego obrazu rzeczywisto?ci. Zazwyczaj, kiedy chcemy by? dobrze zrozumiani u?ywamy prostego, dok?adnego i jasnego j?zyka. W k?amstwie chodzi o co? zupe?nie przeciwnego.

K?amliwe techniki manipulacyjne mo?na podzieli? na pi?? rodzajów: 1. zmy?lenie, 2. wyolbrzymienie, 3. pó?prawda, 4. pomini?cie, 5. mylne skierowanie.

1. Zmy?lenie to przekazanie fa?szywej informacji, która ma ukry? prawd?.

2. Wyolbrzymienie polega na upi?kszeniu i zniekszta?ceniu szczegó?ów oraz dodaniu zb?dnych detali.

3. Pó?prawda dotyczy przekazania cz??ci prawdy (zwykle tej bardziej wygodnej) lub wymieszania fikcji z faktami (w proporcjach znanych tylko autorowi).

4. Pomini?cie jest celowym przemilczeniem cz??ci prawdy kiedy jeste?my o ni? pytani.

5. Mylne skierowanie polega na zmianie tematu, co umo?liwia oszustowi unikni?cie ujawnienia prawdy i nawet wykreowanie k?amstwa; sk?onienie s?uchacza do wyci?gni?cia b??dnych wniosków te? nale?y do takiego zachowania.

Powodów do k?amania (prawdziwych lub wymy?lonych) jest niezliczona liczba.

Ludzie k?ami? m.in., ?eby:

1. ukry? prawd?,

2. zatuszowa? inne k?amstwo,

3. poczu? si? kim? innym,

4. komu? zaszkodzi?,

5. usprawiedliwi? swoje zachowanie,

6. unikn?? odpowiedzialno?ci,

7. kogo? ochroni?,

8. komu? si? przypodoba?,

9. unikn?? zak?opotania, poni?enia lub o?mieszenia,

10. unikn?? wi?zienia.

Ka?dy z tych powodów ma jaki? cel i jak?? warto?? (pozytywn? lub negatywn?).

Niektóre k?amstwa s?u?? wy??cznie interesom oszusta. Uciekanie si? do k?amstwa, którego celem jest poprawa w?asnego wizerunku nikomu nie szkodzi – jedynym beneficjentem jest k?amca. Przyk?adem takiego k?amstwa mo?e by? podanie przez pos?a nieprawdziwego powodu uczestnictwa w komisji ?ledczej. Wykorzystanie, z drugiej strony, jest samolubne, gdy? zmierza do osi?gni?cia czego? kosztem innej osoby; celem wykorzystania jest wyrz?dzenie szkody i manipulacja – na przyk?ad, og?oszenie przez firm? bankructwa w celu unikni?cia sp?aty kredytu.

Inne rodzaje oszustw skierowane s? na grupy zewn?trzne. ?yczliwe k?amstwo mo?e s?u?y? promocji wizerunku w?asnej partii; celem z?o?liwego k?amstwa mo?e by? zaszkodzenie interesom konkurencyjnej partii.

Trzecim celem k?amstwa mo?e by? osobista relacja pomi?dzy oszukuj?cym i oszukiwanym. Pozytywnym motywem mo?e by? unikni?cie sporu i utrzymanie zwi?zku (przyja??, znajomo??, kole?e?stwo). Przyk?ad negatywny to celowe i szkodliwe wykorzystanie znajomo?ci ("Wiem du?o o Twoich transakcjach na gie?dzie.")

Gra w prawd? i k?amstwo

Kiedy ogl?dam transmisje z posiedze? sejmowej komisji ?ledczej ds. zmian w ustawie hazardowej zastanawiam si? ile osób zadaje sobie pytanie: "Kto tu mówi prawd?? Kto tutaj k?amie?"

Jak odró?ni? k?amczucha od osoby mówi?cej prawd??

Je?eli zadajesz sobie podobne pytanie, to moje wnioski:

Interakcje

1. Winny przyjmuje postaw? obronn?; niewinny ch?tnie przechodzi do ofensywy.

2. K?amca czuje si? nieswojo kiedy s?yszy pytanie i ma sk?onno?? do odwracania g?owy od pytaj?cego.

3. K?amca mo?e nie?wiadomie po?o?y? na stole jaki? przedmiot (ksi??k?, fili?anka, futera? na okulary, itp.) pomi?dzy nim i Tob?.

Kontekst werbalny

4. K?amca powtórzy w odpowiedzi wszystkie s?owa z pytania. "Czy próbowa? pan znie?? dop?aty do gier hazardowych?" "Nie, nie próbowa?em znie?? dop?at do gier hazardowych." Normalna odpowied? na to pytanie brzmi: "Nie."

5. K?amliwe wypowiedzi maj? uporz?dkowan? chronologicznie konstrukcj? (pocz?tek, rozwini?cie, zako?czenie).

6. K?amcy zaprzeczaj? oskar?eniom i zapewniaj? dobitnie, ?e mówi? prawd?, na przyk?ad, "Nie mam najmniejszego powodu, ?e k?ama?, kluczy? lub co? ukrywa?."

7. K?amcy maj? zwyczaj unikania bezpo?rednich odpowiedzi - wol? co? sugerowa?.

8. K?amca dodaje do swej wypowiedzi szczegó?y, które nic nie wnosz? do sprawy.

9. K?amcy ?le znosz? cisz? lub przerw? w konwersacji.

10. K?amcy pope?niaj? wi?cej gaf j?zykowych (b??dy gramatyczne, sk?adniowe, stylistyczne) i cz??ciej gubi? w?tek ni? ludzie mówi?cy prawd?.

11. K?amca mówi monotonnie i nie akcentuje zaimków osobowych, dope?nieniowych i dzier?awczych (ja, mnie, moje). Wypowied? osoby mówi?cej prawd? jest bardziej naturalna i dynamiczna; zaimki s? wypowiadane z wi?ksz? energi?.

12. K?amcy u?ywaj? kwalifikatorów i modyfikatorów, na przyk?ad, "jakkolwiek," "czasami," "zasadniczo," "ogólnie."

13. K?amca u?ywa sarkazmu, ?eby uciec od sedna tematu/pytania.

14. K?amcy robi? d?u?sze przerwy, które wype?niaj? nieartyku?owanymi d?wi?kami; na przyk?ad, "hmmm".

15. K?amca j?ka si?, zacina i cedzi s?owa.

Mowa cia?a

16. K?amcy maj? ubogi j?zyk cia?a - rzadziej korzystaj? z gestykulacji.

17. K?amca unika kontaktu wzrokowego.

18. K?amcy krzy?uj? ramiona na klatce piersiowej.

19. K?amca podnosi ramiona i wyci?ga przed siebie otwarte d?onie w ge?cie: "No i co z tym mam zrobi??"

20. K?amcy maj? zaci?ni?te d?onie.

21. K?amca dotyka d?o?mi twarzy, nosa, uszu.

22. K?amcy cz?sto drapi? si? po nosie.

23. K?amca mruga rzadziej od osoby, która mówi prawd?.

24. K?amcy cz?sto oblizuj? wargi.

25. K?amca ?ci?ga wargi i zaciska usta.

26. K?amcy wzdychaj? i g??boko oddychaj?.

27. K?amca bawi si? d?ugopisem, dokumentami, okularami.

28. K?amcy pochylaj? si?, kr?c? si? i zmieniaj? pozycj? na krze?le, cz?sto opieraj?c ?okcie na blacie sto?u.

29. K?amca ?mieje si? w niestosownych momentach.

30. K?amcy cz??ciej od ?wiadków mówi?cych prawd? pij? wod? podczas zeznania.

Oczywi?cie, to, ?e dostrzegasz u kogo? jedno lub kilka tych zachowa? jeszcze nie znaczy, ?e masz przed sob? k?amc?. Wszystkie zachowania powinny by? porównane z jego podstawowym (normalnym) zachowaniem.

Prawdziwe k?amstwa

Na koniec jedno pytanie dotycz?ce k?amania: "Czym jest prawda? Czy istnieje 'prawda absolutna'"?

Niektórzy ludzie (czyli tak?e politycy), którzy nagminnie k?ami? mog? tak bardzo straci? kontakt z rzeczywisto?ci?, ?e zaczynaj? wierzy? w prawdziwo?? swoich k?amstw ("prawdziwe k?amstwa"). Tak wi?c, stwierdzenie wypowiedziane przez jedn? osob? (?wiadka przed komisj?) mo?e by? dla niej prawdziwe, ale fa?szywe dla s?uchacza (cz?onka komisji ?ledczej) i jeszcze inaczej odebrane przez opini? publiczn? (mo?e prawda, mo?e fa?sz).

Jakie zamieszanie to mo?e wywo?a??

W?a?nie dlatego tak trudno czasem w przekazie publicznym oceni? co jest czyst? prawd?, a co czystym k?amstwem.

Wszystko co mo?emy zrobi? to pami?ta? o tym i wierzy?, ?e ka?dy z nas potrafi zgodnie z prawd? odpowiedzie? sobie na to pytanie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarze Gazeta Google Problem Firma Internet Twitter Relations Dziennikarz Wywiad PRACOWNICY Komunikacja Informacja Szef Tusk Relacje Reporterzy Klienci Reporter Pressence Prawda Praktycy Public Kaczy?ski Rzecznik Polska Klient Agencje Media GapaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl