Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2007-11-26
"Gdy Pawlak i ja mówimy, czyli zaufanie i wiarygodno??"

Gdy Pawlak i ja mówimy, czyli zaufanie i wiarygodno??

"To zaufanie sta?o si? fundamentem nowej politycznej umowy Polaków." "W gospodarce rynkowej opartej na dobrowolnej wspó?pracy obywateli zaufanie ma znaczenie pierwszorz?dne." "Odbudujemy to zaufanie." Nowy premier w sejmowym expose 38 razy powtórzy? magiczne s?owo ZAUFANIE. Tylko 2 razy u?y? innego magicznego s?owa WIARYGODNO??.

Zaufanie i wiarygodno?? - jaka to ró?nica? Zaufaniem darzymy ka?dego kto mówi prawd?. Na wiarygodno?? trzeba si? bardziej napracowa?.

Pami?tam za studiów profesora, na którego wyk?adach sala p?ka?a w szwach, a po zako?czeniu zaj?? studenci niech?tnie wychodzili z auli. Profesor mówi? z takim wewn?trznym ?arem, ?e uwierzy?bym mu nawet, gdyby próbowa? mnie przekona?, ?e koty potrafi? ta?czy? kankana, a wie?owce chodzi? na piwo. Da?bym temu wiar? tylko na podstawie szacunku i zaufania do jego ogromnej wiedzy.

Przed w??czeniem przemówie? i prezentacje do kampanii public relations nale?y uwzgl?dni? wiele aspektów tych klasycznych publicznych wyst?pie?. Do najwa?niejszych nale?y wiarygodno??. Bez wiary w prawdziwo?? tego co si? s?yszy i widzi trudno marzy? o skutecznej komunikacji.

Czym jest wiarygodno??? Sk?ada si? na ni? wiele elementów. Najwa?niejszy streszcza si? do prostej prawdy, ?e ludzie z mniejszym oporem uznaj? wiarygodnego mówc? za warto?ciowe ?ród?o informacji.

Jak zatem zbudowa? wiarygodno??? Przyjrzyjmy si? czterem filarom tej konstrukcji.

1. Kompetencja: Kiedy stajesz przed publiczno?ci? ze szczerym zamiarem zapoznania jej z teori? Darwina o doborze naturalnym bez nawet szcz?tkowej wiedzy o tym kim by? Karol Darwin Twoje szanse na sukces gwa?townie topniej?. Je?li jednak przedstawisz w trakcie prezentacji ?ród?a, z których korzysta?e? wzbogacone o celne cytaty i materia?y audiowizualne, s?uchacze przekonaj? si? na w?asne oczy jak bardzo przygotowa?e? si? do spotkania z nimi i, ?e wiesz o czym mówisz. Inne sposoby udowodnienia swoich kompetencji to zapoznanie s?uchaczy z wykszta?ceniem i do?wiadczeniem zawodowym. Im jest ono bogatsze, tym mniej wysi?ku b?dziesz musia? wk?ada? w wykazanie swojej kompetencji.

2. Pewno?? siebie: Stwarzanie wra?enia osoby skonsternowanej nie daje du?ych szans na szybkie zdobycie zaufania i przekonania do znajomo?ci prezentowanego tematu. Nie jest wa?ne czy sp?dzi?e? 20 lat w d?ungli z gorylami. Wa?ne jest czy potrafisz mówi? jak kto? kto mieszka? tyle czasu w tropikalnym g?szczu. Nikt te? nie uwierzy w Twoje tezy o instynkcie samozachowawczym je?eli sam nie potrafisz wykaza? "pierwotnego" przekonania do w?asnych opinii. Naszpikuj wyst?pienie b?yskotliwymi pointami i przemy?lanymi konkluzjami, a zdob?dziesz serca widowni.

3. Osobowo??: Cechy charakteru s? trudniejsze do wypromowania, gdy? bardziej opieraj? si? na indywidualnym systemie warto?ci ni? suchej ocenie fachowej wiedzy. Je?eli by?e? na tyle przewiduj?cy i sprawdzi?e? cechy demograficzne Twoich s?uchaczy, to wiesz jakie tematy mog? ich zainteresowa?. Nawet, je?li omawiasz co? co jest antytez? ich nastawienia, mo?esz dobiera? takie argumenty, które nie b?d? brzmie? agresywnie i dzi?ki temu nie strac? wiarygodno?ci.

4. Porozumienie: Ach, to wzajemne zrozumienie. Wspólne do?wiadczenie i zainteresowania pomagaj? znale?? wspólny j?zyk. Je?li audytorium wie, ze dzielisz z nimi uczucia, Twoje szanse na pozytywn? reakcj? znacz?co rosn?. Poniewa? w spo?ecze?stwie wi?kszo?? osób ma tendencj? do respektowania zbli?onego systemu warto?ci, mo?esz wykorzysta? to zjawisko do utrwalenia w?asnej wiarygodno?ci. Celem cenionych spo?ecznych warto?ci jest d??enie uzyskania i utrzymania takich idea?ów jak pokój, wolno??, szacunek, bezpiecze?stwo, rodzina i wygodne ?ycie. W?ród indywidualnych walorów dominuj? ambicja, umiej?tno?? wybaczania, odpowiedzialno?? i uczciwo??. Pokazuj?c s?uchaczom jak bliskie s? Ci te idea?y, zdob?dziesz ich zaufanie.

Z chwil?, gdy s?uchacze wykszta?cili u siebie podstawy zaufania i szacunku, ?atwiej dotrze do nich to, co chcesz powiedzie?. Nie mo?esz, oczywi?cie, opiera? wyst?pienia wy??cznie na wiarygodno?ci, ale jej obecno?? na pewno b?dzie kamieniem milowym na drodze do sukcesu w Twojej sprawie.

A w sprawie expose nowego premiera? Media jak zwykle wychwyci?y smakowite k?ski w rodzaju "rz?d przeciwstawi si? tym, którzy chc? wyrwa? jak najwi?cej", "rz?d przywróci szybki wzrost gospodarczy", "ten rz?d zanim powsta?, zrozumia?", które oczywi?cie nie s? najbardziej istotne, ale dlatego, ?e s? powtarzane ?yj? swoim niezas?u?enie zwielokrotnionym ?yciem. Ja zapami?ta?em "gdy Pawlak i ja mówimy, ?e co? zrobimy, to naprawd? to zrobimy" i powiedzmy, ?e jest to informacja wiarygodna :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.38 MediaGapa - ocena artykułu: 4.38

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Jacek Wierzbicki 2007-11-28
Czyli jestem szóst? osob? oceniaj?c?. Ale jest OK. Dobra robota. Szkoda, ?e Tuskowi udziela si? wewn?trzny smutek Pawlaka. Je?li mam prawo do osobistej opinii, to dla mnie oni obaj nie przebij? Jarkowego "I nikt nam nie wmówi, ?e bia?e jest bia?e.."- prorocze s?owa.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gazeta Google Problem Agencje Firma Dziennikarze Media Public Tusk Szef Polska Klienci Klient Twitter Praktycy Informacja Gapa Internet Komunikacja Pressence Reporterzy Reporter Dziennikarz Prawda Kaczy?ski Rzecznik Wywiad PRACOWNICY Relacje RelationsStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl