Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-01-11
"7 zdrowych zasad komunikacji ryzyka"

7 zdrowych zasad komunikacji ryzyka

Zabrak?o pieni?dzy na lekarstwa. Wyd?u?aj? si? kolejki do specjalistów. Szpital wyczerpa? tzw. limity przyj??.

Mo?liwe czy niemo?liwe?

Cele komunikacji ryzyka w ochronie zdrowia odnosz? si? do czterech typowych zastosowa?:

1. informacja i edukacja,

2. zmiana zachowania i dzia?ania prewencyjne,

3. ostrze?enie przed niebezpiecze?stwem i powiadamianie powypadkowe,

4. zespo?owe rozwi?zywanie problemów i ?agodzenie konfliktów. W?a?nie – ?agodzenie sporów, zatargów i konfliktów.

Kiedy analizuj? sytuacj? w polskiej s?u?bie zdrowia zastanawiam si? czy najwa?niejsze osoby zarz?dzaj?ce ochron? zdrowia znaj? siedem kardynalnych zasad w komunikacji ryzyka opracowanych w 1988 roku przez Vincenta T. Covello:

1. Traktuj opini? publiczn? jak pe?noprawnego partnera.

W systemie demokratycznym wszyscy obywatele i spo?eczno?ci maj? prawo aktywnie uczestniczy? w podejmowaniu decyzji, które dotycz? ich ?ycia, zdrowia, w?asno?ci i warto?ci. Celem komunikacji ryzyka nie mo?e wi?c by? utrudnianie podejmowania tych decyzji lub wstrzymywanie si? od dzia?ania. Odpowiedzialna komunikacja ryzyka pomaga budowa? dobrze poinformowan?, zaanga?owan?, zainteresowan?, rozs?dn?, m?dr?, konstruktywn? i wspó?pracuj?c? opini? publiczn?.

Zasady: Okazuj opinii publicznej szacunek anga?uj?c j? do wspó?pracy ju? na samym pocz?tku procesu decyzyjnego, a na pewno przed podj?ciem ostatecznej decyzji. Wyja?nij, ?e decyzje b?d? podj?te nie tylko w oparciu o realne zagro?enie, ale tak?e z uwzgl?dnieniem czynników kszta?tuj?cych publiczn? percepcj? ryzyka. Anga?uj wszystkie strony, których dotyczy problem i które maj? interes w jego rozwi?zaniu. Dbaj o najwy?sze standardy moralne i etyczne – pami?taj, ?e ludzie b?d? Ciebie rozlicza? z podj?tych decyzji.

2. S?uchaj ludzi.

Ludzie zazwyczaj zwracaj? wi?ksz? uwag? na takie sprawy jak zaufanie, wiarygodno??, kontrola, korzy?ci, kompetencja, dobrowolno??, uczciwo??, empatia, troska, kurtuazja i wspó?czucie ni? statystyki ?miertelno?ci czy szczegó?y jako?ciowej metody oceny ryzyka; kiedy czuj? lub widz?, ?e nikt ich nie s?ucha, nie mo?na oczekiwa?, ?e sami maj? ochot? s?ucha?. Efektywna komunikacja ryzyka dzia?a w dwóch kierunkach.

Zasady: Nie zgaduj co ludzie wiedz? o zagro?eniu, co my?l? i jakich oczekuj? dzia?a?. Znajd? czas, ?eby si? tego dowiedzie? za pomoc? wywiadów, dyskusji w grupach, bezp?atnych linii telefonicznych i sonda?y. Staraj si? „wej?? w ich skór?”. Zwracaj uwag? na „ukryte pragnienia”, symboliczne znaczenia oraz szersze spo?eczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne aspekty, które czasem komplikuj? komunikacj? ryzyka.

3. B?d? uczciwy, szczery i otwarty.

Zaufanie i wiarygodno?? nadawcy wiadomo?ci – od tego zaczyna si? efektywna komunikacja ryzyka. Krótkoterminowe zaufanie opiera si? na ocenie s?ów i przekazu niewerbalnego. D?ugoterminowe zaufanie buduje si? dzi?ki czynom i wynikom. Raz utracone zaufanie jest prawie niemo?liwe do odzyskania.

Zasady: Poka? swoje atuty, osi?gni?cia i sukcesy, ale nie ??daj dowodów zaufania. Nie minimalizuj zagro?enia ani nie przesadzaj z jego opisem. Jakiekolwiek spekulacje powinny by? niezwykle ostro?ne. Szybko koryguj b??dy. Nie ukrywaj niczego co jest potrzebne do lepszego zrozumienia zagro?enia. Opisz wszystkie w?tpliwo?ci, tak?e te wyra?one przez zewn?trzne wiarygodne ?ród?a. Przedstaw czarne scenariusze i podaj prawdopodobie?stwo ich wyst?pienia.

4. Wspó?pracuj z innymi wiarygodnymi ?ród?ami.

Publiczne spory i konflikty z innymi wiarygodnymi ekspertami utrudniaj? komunikacj? ryzyka. Dlatego szukaj zewn?trznych ekspertów, którzy mog? i chc? by? Twoimi sojusznikami.

Zasady: Znajd? czas na koordynacj? komunikacji wewn?trz organizacji i z jej zewn?trznymi partnerami. Buduj cierpliwie pomosty porozumienia i twórz sojusze z innymi organizacjami. Korzystaj z ciesz?cych si? dobr? reputacj? po?redników. Starannie dobieraj osoby, które b?d? odpowiada? na pytania dotycz?ce ryzyka (eksperci, naukowcy, nauczyciele akademiccy, lekarze, prawnicy, organizacje spo?eczne, lokalni liderzy opinii, popularni politycy).

5. Szanuj potrzeby mediów.

Media s? g?ównym przeka?nikiem informacji o zagro?eniu; to dziennikarze decyduj? o czym ludzie dyskutuj? i wywieraj? du?y wp?yw na ich opinie. Serwisy informacyjne bardziej interesuje polityka ni? ocena ryzyka; wol? sprawy proste od trudnych; ch?tniej mówi? o b??dach, winie i zagro?eniach ni? bezpiecze?stwie.

Zasady: B?d? otwarty i dost?pny dla reporterów. Szanuj terminy. Przekazuj informacje dopasowane do potrzeb medium (komentarze, zdj?cia, ilustracje, wykresy, rekwizyty). Przygotuj przed ka?dym wywiadem trzy najwa?niejsze pozytywne komunikaty, które powtórzysz kilka razy podczas rozmowy. Nie spekuluj. Nie powtarzaj negatywnych oskar?e?. Mów tylko to, co chcia?by? zobaczy? w druku. Rozmawiaj z dziennikarzem krótko. Dbaj o kultywowanie dobrych relacji z profesjonalnymi dziennikarzami.

6. Mów jasno i z wyczuciem.

Techniczny ?argon to j?zyk skrótów my?lowych – rozumiej? go tylko fachowcy z bran?y. Slang, argot i ?argon ze swoj? leksyk?, frazeologi? i zmianami znacze? s?ownictwa ogólnego zaw??aj? grup? docelow? przekazu i utrudniaj? zrozumienie komunikatu. W sytuacji niepewno?ci, ograniczonego zaufania i poczucia zagro?enia empatia i troska nios? wi?ksz? warto?? komunikacyjn? od liczb, statystyk i danych technicznych.

Zasady: Mów prostym, jasnym j?zykiem, bez zb?dnych s?ów technicznych. Respektuj lokalne normy dotycz?ce sposobu wypowiadania si? i ubioru. B?d? zwi?z?y i rzeczowy, ale ch?tnie udzielaj dodatkowych wyja?nie?. U?ywaj wykresów, zdj??, rysunków, aby lepiej przestawi? swoje my?li. Unikaj zimnego, abstrakcyjnego j?zyka kiedy mówisz o ofiarach ?miertelnych, rannych i chorych. Odno? si? (w s?owach i czynach) do emocji ludzi wyra?aj?cych niepokój, strach, z?o??, gniew, w?ciek?o??, bezsilno?? i apati?. Pami?taj, ?e ka?dy ocenia niebezpiecze?stwo przede wszystkim z w?asnej perspektywy. Pomó? ludziom lepiej zrozumie? istot? zagro?enia, ale nie ignoruj rozró?nie? dla nich istotnych. Zawsze mów o tym co si? obecnie robi lub zrobi wkrótce. Nie sk?adaj obietnic bez pokrycia – ka?de przyrzeczenie musi by? zrealizowane.

7. Planuj dok?adnie i oceniaj wyniki.

Ró?ne cele, grupy docelowe i media wymagaj? ró?nych taktyk dzia?ania. Komunikacja ryzyka musi by? starannie zaplanowana i dok?adnie oceniona.

Zasady: Zacznij od jasnych i konkretnych celów – na przyk?ad, dostarczenie opinii publicznej informacji, uspokojenie ludzi, zach?cenie do dzia?a? prewencyjnych, zwi?kszenie czujno?ci, zaproszenie do udzia?u w debacie i wspólnego rozwi?zania problemu. Oce? warto?? technicznych danych o zagro?eniu, ich silne i s?abe strony. Okre?l wa?nych interesariuszy, a w?ród nich najbardziej wp?ywowe podgrupy. Zatrudnij kompetentnych rzeczników prasowych. Rozwijaj umiej?tno?ci komunikacyjne tak?e u pracowników technicznych – nagradzaj tych, którzy robi? najwi?ksze post?py. Testuj wst?pnie komunikaty. Ucz si? na b??dach.

Konkluzja

Zmiana + niepewno?? + poczucie zagro?enia + podwy?szone publiczne emocje + ograniczony dost?p do faktów + zainteresowanie mediów + pog?oski, plotki, spekulacje, hipotezy = niestabilne ?rodowisko informacyjne.

W systemie demokratycznym bez respektowania zdrowych zasad komunikacji ryzyka niemo?liwe jest bezkonfliktowe przeprowadzenie jakiejkolwiek zmiany nie tylko w ochronie zdrowia.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporter Twitter Wywiad PRACOWNICY Dziennikarz Polska Media Klienci Praktycy Agencje Prawda Kaczy?ski Relacje Gapa Rzecznik Public Firma Problem Komunikacja Pressence Google Informacja Reporterzy Tusk Szef Internet Relations Gazeta Klient DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Redaktor czy reporter?
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl