Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-05-14
"Wiarygodna witryna WWW"

Wiarygodna witryna WWW

Co wspólnego ma ortografia z finansami i prawem?

Firmy, które zapominaj? o poprawieniu b??dów ortograficznych na swojej witrynie WWW nara?aj? si? na utrat? zaufania w Internecie podobnie jak w sytuacji k?opotów finansowych i/lub prawnych. Internauci darz? zaufaniem witryny, które dostarczaj? po?ytecznych informacji i nie ufaj? tym, które mieszaj? teksty redakcyjne z reklamowymi.

To tylko wybrane wnioski ze studium analizuj?cego opinie 1,600 u?ytkowników Internetu z Ameryki Pó?nocnej i Europy wykonanego przez Stanford University na zlecenie Makovsky & Company.

Wyniki badania pokazuj? wag? witryny WWW w komunikacji organizacji z ró?nymi grupami otoczenia i jej wp?yw na wizerunek firmy oraz odpowiadaj? na podstawowe pytanie: "Co daje wiarygodno?? witrynie WWW?"

Uczestnicy badania doceniaj? przede wszystkim szacunek dla organizacji, szybko?? reakcji na zapytania klientów, przydatno?? danych kontaktowych i aktualno?? tre?ci.

Ta sama grupa wymienia?a jako najbardziej irytuj?ce rozwi?zania pojawiaj?ce si? znienacka reklamy (pop-up advertisements), nieaktualne teksty, nieczynne odsy?acze, trudn? nawigacj? i odsy?acze do ma?o wiarygodnych witryn.

Wed?ug sonda?u Amerykanie wi?kszym zaufaniem obdarzaj? witryny oferuj?ce bogatsz? zawarto?? i szanuj?ce prywatno?? u?ytkownika. Dlatego lepiej w ich oczach wypadaj? witryny, które maj? okre?lone zasady ochrony prywatno?ci, wysy?aj? listy z potwierdzeniem transakcji i podaj? ?ród?a zamieszczonych danych. Gdyby zatem witryny WWW mo?na by?o porówna? do samochodów, to zdecydowanie szacowna Toyota pokona?aby krzykliwe Ferrari.

Kobiety bardziej ni? m??czy?ni ceni? sobie ochron? prywatno?ci, potwierdzenia transakcji i telefoniczne dane kontaktowe.

Witryny organizacji non-profit ciesz? si? ogólnie wi?kszym zaufaniem, ale mówi?c ogólnie, internautów nie tyle interesuje to jak firma zarabia pieni?dze czy realizuje swoj? misj?, ile jak przedstawia informacje i nimi zarz?dza. Z tego w?a?nie powodu organizacje powinny mie? du?y wp?yw na zawarto?? swojej oficjalnej witryny.

Zespó? Stanford-Makovsky opracowa? 55 wyró?ników s?u??cych do opisu witryny takie jak projekt, zawarto??, niezawodno??, itp. Ka?dy ankietowany móg? przyzna? maksymalnie 3 punkty (max. 3, min. -3). Po zako?czeniu badania podsumowano wyniki i wyci?gni?to ?redni? ocen?.

Okaza?o si?, ?e podczas, gdy kluczowe znaczenie ma aktualna reputacja organizacji, to w Internecie szczególnie licz? si? dodatkowo u?yteczno?? i nast?puj?ce cechy:

 • witryna okaza?a si? przydatna w czasie poprzedniej wizyty (2.02)
 • witryna nale?y do szanowanej organizacji (1.97)
 • witryna szybko reaguje na zapytania u?ytkowników (1.83)
 • witryna podaje adres organizacji (1.67)
 • witryny by?a aktualizowana od ostatniej wizyty u?ytkownika (1.65)
 • witryna podaje kontakt telefoniczny (1.56)
 • witryna jest profesjonalnie zaprojektowana (1.54)

Oto czynniki najbardziej szkodz?ce wiarygodno?ci strony WWW:

 • witryna ma zawarto??, w której tekst redakcyjny trudno odró?ni? od reklamy (-1.9)
 • witryna jest rzadko aktualizowana (-1.65)
 • witryna ma automatycznie pojawiaj?ce si? w nowym oknie reklamy (pop ups) (-1.64)
 • witryna ma nieczynny odsy?acz (-1.42)
 • witryna jest trudna w nawigacji (-1.38)
 • witryna ma odsy?acze do niewiarygodnych witryn (-1.38)

Jak zatem zwi?kszy? wiarygodno?? firmowej witryny?

Oto 10 wskazówek zespo?u Stanford University:

1. U?atwiaj weryfikacj? prawdziwo?ci i dok?adno?ci informacji umieszczonych na witrynie. Mo?esz zwi?kszy? wiarygodno?? witryny dzi?ki informacjom i danym z innego ?ród?a (cytaty, materia?y ?ród?owe) szczególnie, je?li umie?cisz odpowiedni odsy?acz (link). Nawet je?eli nikt nie skorzysta z tego odsy?acza, to i tak wyka?esz pewno?? swoich informacji i ich ?ród?a.

2. Poka?, ?e za stron? WWW stoi prawdziwa organizacja. Najpro?ciej mo?na to zrobi? przez podanie fizycznego adresu. Inne sposoby to zdj?cia firmy i wykazanie przynale?no?ci do organizacji bran?owej, Izby Handlowej lub Gospodarczej.

3. Poka? fachow? wiedz? w zawarto?ci witryny i oferowanych us?ugach. Czy w swoim zespole masz wybitnych ekspertów, znanych specjalistów, cenionych fachowców? Powiedz o tym. Nie umieszczaj odsy?aczy do mniej cenionych organizacji, bo to obni?a Twoj? wiarygodno??.

4. Poka?, ?e w Twojej firmie pracuj? uczciwi i wiarygodni ludzie. Poka? ich zdj?cia. Umie?? teksty ich autorstwa. Na niektórych witrynach mo?na przeczyta? ?yciorysy i informacje o sposobach wolnego czasu.

5. U?atwiaj kontakt. Najprostsza metoda? Podaj telefon, adres fizyczny i e-mail.

6. Zadbaj o profesjonalny wygl?d witryny (lub stosowny do przeznaczonego celu). S? u?ytkownicy, którzy ogromn? wag? przywi?zuj? do atrakcyjnego wygl?du witryny. Kompozycja, kolorystyka, typografia, ilustracje, konsekwencja ... Oczywi?cie nie wszystkie organizacje zdobywaj? wiarygodno?? przez kopiowanie strony IBM. Projekt musi wspó?gra? z przeznaczeniem witryny.

7. U?atwiaj nawigacj?. Wiarygodno?? witryny jest wprost proporcjonalna do ?atwo?ci korzystania z niej i u?yteczno?ci. Niektórzy o tym zapominaj? i skazuj? internaut? na d?ugie oczekiwanie zanim witryna pojawi si? w pe?nej krasie lub bez uzasadnienia o?lepiaj? u?ytkownika wszystkimi nowinkami technologicznymi Internetu.

8. Cz?sto aktualizuj zawarto?? witryny (lub co najmniej poka?, ?e co? na niej zmieni?e?). Ludzie przypisuj? wi?ksz? wiarygodno?? stronom, które "?yj?".

9. Z umiarem umieszczaj wszelkie tre?ci handlowe (na przyk?ad, reklamy, oferty). Je?eli to mo?liwe w ogóle zrezygnuj z reklam na witrynie. Skoro ju? musisz mie? reklamy, jasno oddzielaj tre?ci reklamowe od redakcyjnych. Pisz jasno, konkretnie i szczerze.

10. Wystrzegaj si? b??dów, nawet tych najmniejszych. Im mniej b??dów, tym bardziej s? widoczne. B??dy typograficzne i nieczynne odsy?acze psuj? reputacj? bardziej ni? Ci si? wydaje :-(

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Szef Informacja Media Dziennikarz Relations Wywiad Public Internet Google Kaczy?ski Prawda Gazeta Pressence Polska Reporterzy Firma Agencje Klienci Klient Tusk Gapa Problem Komunikacja Twitter Dziennikarze Relacje Rzecznik Reporter PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Co ??czy PR z lataniem samolotem
2. Mapa kluczowych komunikatów
3. Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia
4. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
5. Komunikacja w stresie
6. Przysz?e lekcje z historii
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. Nie wystarczy mówi? prawd?
9. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl