Bogus?aw Feliszek, 2009-05-04
"Gor?czka informacji"

Gor?czka informacji

Nad biurkiem wisi mój ulubiony rysunek: "Nie przejmuj si?. Najwy?ej zrzucimy win? na media!" To takie proste i oczywiste :-)

Dziennikarze nie robi? nic innego tylko szukaj? afer i przekr?tów. Rzadko kiedy trafiaj? w sedno. Kieruj? si? mentalno?ci? stada wilków ??dnych krwi i kolejnych ofiar. Interesuje ich tylko zwi?kszenie sprzeda?y, ogl?dalno?ci i s?uchalno?ci. Dzi? ju? nie wystarczy, ?eby cz?owiek pogryz? psa - musi go zagry?? na ?mier? :-(

Mo?na krytykowa? media do nieprzytomno?ci. ?atwo jednak w tej krytyce zgubi? jeden niezmiernie istotny element. Prawdziwym problemem jest Twój stosunek do mediów, a nie ich do Ciebie. Dlaczego? Bo to nie media tworz? Twoje problemy - one tylko wykorzystuj? k?opoty, które sam stworzy?e?.

Moja lokalna gazeta napisa?a, ?e prezydent Opola przyzna? nagrody roczne wszystkim pracownikom ratusza. "Co to za nagrody, skoro otrzymuj? je wszyscy," denerwuj? si? Opolanie. Kogo przekonuje wyja?nienie, "Musieli?my wyda? te pieni?dze, bo inaczej trzeba by by?o odda? je do bud?etu"? No i co by si? sta?o? Nagroda za dobre sprawowanie czy za specjalne osi?gni?cia? Wygl?da na to, ?e Opolanie stawiaj? na to drugie. Prezydent my?li inaczej i ma k?opot, który sam sobie stworzy?. A ?e pisze o tym prasa? Có?, mo?e lepiej wygl?da?by tytu?: "Tylko co pi?ty pracownik ratusza otrzyma? nagrod?." I podtytu?: "W przysz?ym roku Opolanie b?d? mie? wp?yw na to, który urz?dnik zas?uguje na nagrod?."

Czego media nie robi?

Media maj? swoje s?abo?ci, ale nie kreuj? kryzysowych sytuacji - one tylko je relacjonuj?. To prawda, ?e cz?sto robi? to w dziwny sposób, ale to nie ma nic do rzeczy. Pisanie o kryzysie nie jest to?same z tworzeniem problemu. Niestety wielu tak to widzi.

Popatrzmy wi?c na to inaczej. Gdyby Twój 5-letni syn powiedzia?, ?e idzie na dyskotek? i wróci nad ranem, powiedzia?by? mu, "Nie ma sprawy."? Gdyby teraz pracownica wesz?a do Twojego gabinetu mówi?c, "Od teraz ja tu rz?dz?" odda?by? fotel bez walki? Podobnie jest z reporterami. Zrobi? TYLKO to na co im pozwolisz. Zamiast wi?c p?yn?? pod pr?d i narzeka?, ?e niszcz? Twoj? karier?, dobrze pisz? tylko o konkurencji i nie interesuj? ich Twoje sukcesy, lepiej daj unie?? si? fali i pop?y? razem z ni?.

Aby to zrobi? musisz zrozumie?, ?e zadaniem reportera NIE jest:

1. ochrona Twojego dobrego imienia,

2. promocja Twojej firmy,

3. zadawanie pyta?, które maj? u?atwi? Ci odpowiedzi,

4. pisanie artyku?ów zgodnie z Twoim oczekiwaniem,

5. umieszczanie w artykule wszystkiego co powiesz.

Informacyjne paliwo

Je?li chcesz przej?? inicjatyw? (a chcesz, prawda?) i pobudzi? media do dzia?ania, musisz wla? do ich baków wysokooktanow? benzyn?.

Na pocz?tek zachowania mediów s? ?atwe do przewidzenia. Zadaj? pytania, które chcieliby zada? ich czytelnicy, s?uchacze i widzowie:

1. Co si? sta?o?

2. Dlaczego do tego dosz?o?

3. Czy kto? odniós? rany?

4. Czy mo?na by?o tego unikn???

5. Czy kiedy? zdarzy?o si? co? podobnego?

6. Co robisz w tej chwili, aby opanowa? sytuacj??

7. Kiedy sytuacja b?dzie opanowana?

8. Co zrobisz, aby unikn?? podobnych zdarze? w przysz?o?ci?

9. Czy wiedzia?e?, ?e to si? mo?e przydarzy??

10. Co chcia?by? powiedzie? poszkodowanym?

Je?eli z wyprzedzeniem przygotujesz odpowiedzi na te pytania, przekonasz si? jak szybko potrafisz przekonuj?co powiedzie? opinii publicznej co robisz, aby opanowa? kryzys dla jej dobra i w jej interesie. Organizacje, które to rozumiej? doceniaj? tak?e potrzeb? przygotowania si? na najgorsze. Wszystko po to, ?eby kryzys nie wymkn?? si? spod kontroli.

Oto kilka sugestii:

1. PRZYGOTOWANIE

Nawet, je?eli nie wierzysz, ?e Twój problem kiedykolwiek ujrzy ?wiat?o dzienne, musisz si? z nim upora? jak najszybciej. Wybierz g?ówne my?li do przekazania opinii publicznej, strategie, taktyki i desygnuj rzecznika. Je?eli zadzwoni? media, b?dziesz gotowy do rozmowy. Fachowy trening medialny jest obowi?zkowy.

2. JEST KRYZYS

Je?li nie wiesz czy wskazane jest powiadomienie mediów, zadaj sobie dwa pytania:

a. Czy ludziom grozi niebezpiecze?stwo?

b. Je?eli media pierwsze poinformuj? o Twoich k?opotach, czy opinia publiczna zignoruje Twoje wyja?nienia?

Twierdz?ce odpowiedzi oznaczaj?, ?e milczenie w tej sytuacji równa si? igraniu z ogniem. Rozwa? powa?nie potrzeb? powiadomienia mediów jeszcze zanim same o tym si? dowiedz? - tylko wtedy masz szans? utrzyma? kontrol? nad biegiem wypadków.

3. MÓW CO ROBISZ

Kilka lat temu znajomy pracowa? dla firmy, której pracownicy ucierpieli w czasie powodzi. Firma zachowa?a si? bardzo przyzwoicie. Natychmiast zaoferowa?a poszkodowanym zast?pcze mieszkania, jedzenie, ubrania, ?ci?le wspó?pracowa?a ze s?u?bami ratowniczymi i lokalnymi w?adzami, ale nigdy nie powiedzia?a o tym mediom.

To, co mówisz jest równie wa?ne jak to, co robisz - informuj media na bie??co.

4. KONTROLUJ KOMUNIKATY

Przygotuj trzy najwa?niejsze my?li, które chcesz przekaza? reporterowi. W czasie rozmowy nie czekaj a? dziennikarz zapyta o to, co chcesz powiedzie? - mo?e wcale o tym nie pomy?li.

5. PERCEPCJA

Otwórz dowoln? gazet? i zobaczysz, ?e najciekawsze tematy/artyku?y dotycz? wydarze? przykrych lub dobrych, które przytrafi?y si? ludziom (znanym lub nieznanym). Dlatego w?a?nie na pierwszych stronach tyle zdj?? ofiar, a dopiero na drugim miejscu pojawiaj? si? komentarze rzeczników firm. To ludzie s? bohaterami artyku?ów, nie firmy.

Je?eli nie dzia?asz (lub nie jeste? tak postrzegany) dla czyjego? dobra lub w czyim? najlepszym interesie, nast?pny artyku? b?dzie ju? o Tobie. B?dziesz opisany jako bezduszny, zimny, cyniczny beneficjent cudzego nieszcz??cia. I tak ju? do ko?ca.

W zesz?ym roku pracowa?em ze znan? firm?, która musia?a szybko obni?y? koszty. Alternatywa? Albo zwolni? cz??? za?ogi albo zrezygnowa? z cz??ci pakietu ?wiadcze? socjalnych. Wybrano to drugie rozwi?zanie. Mimo to cz??? pracowników nadal nie wierzy?a w powag? sytuacji i potrzeb? redukcji kosztów. Wewn?trzny konflikt w firmie nigdy nie przedosta? si? do mediów dzi?ki m?drej polityce informacyjnej zarz?du. Zorganizowano spotkania z pracownikami i prezentacje, na których t?umaczono podstawy decyzji. Pracownicy sami zdecydowali, z których ?wiadcze? gotowi s? zrezygnowa? w pierwszej kolejno?ci. Uruchomiono specjaln? lini? informacyjn? i witryn? WWW. Niezadowolenie pozosta?o, ale nikt nie zadzwoni? do mediów, gdy? pracownicy uznali, ?e firma po prostu nie mia?a innego wyj?cia.

6. PRAWDA MA G?OS

Dostarczaj wszystkich potrzebnych informacji, pami?taj?c jednocze?nie o chronieniu poufnych danych. Chcesz by? pierwszy w powiadamianiu mediów i opinii publicznej o rozwoju wypadków. Chcesz mie? inicjatyw?. Chcesz mie? wp?yw na to, co ludzie wiedz? i my?l?.

Na nieszcz??cie, kiedy dzieje si? co? z?ego ZAWSZE pojawi? si? w prasie nie?cis?e informacje. Bo musi by? szybko, bo musi by? du?o, bo musi by? ciekawie... Je?eli nie postarasz si? o sprostowanie, mo?esz wini? tylko siebie.

Konkluzja

Kiedy niespodziewanie znajdziesz si? w ?wietle fleszy i blasku telewizyjnych kamer, przesta? na chwil? my?le? o tym, co mówi? inni i skup si? na tym, co sam chcesz powiedzie?. Zastanów si? jak planujesz rozwi?za? problem i wykorzystaj media, aby poinformowa? o tym opini? publiczn?. Dzi?ki temu b?dziesz postrzegany przez media jako osoba, która zajmuje si? rozwi?zaniem problemu, a nie jako kto?, kto zap?dzony w kozi róg ogranicza si? do t?umacze? i odpierania oskar?e?.