Bogus?aw Feliszek, 2009-04-11
"Wiosenne jasne my?lenie"

Wiosenne jasne my?lenie

Wi?cej s?o?ca. D?u?sze dni. Wiosenny nastrój sprzyja jasnemu, twórczemu i pozytywnemu my?leniu :-)

Jako praktyk PR odwo?uj?cy si? do naszej metody JASNEGO MY?LENIA, nie tylko regularnie analizujesz swój styl my?lenia, rozumiesz i ??czysz wszystkie elementy tego dynamicznego procesu, ale równie? szanujesz odpowiednie intelektualne standardy.

Jest pewn? ironi?, ?e przez tysi?ce lat ludzie tyle energii po?wi?cili ocenie my?lenia sk?pi?c jednocze?nie czasu na analiz? kryteriów tej oceny. Kiedy zauwa?ymy jak bardzo umys? d??y do samook?amywania i s?u?enia naszym w?sko rozumianym interesom, szybko dochodzimy do wniosku, ?e stosowane przez nas standardy krytycznego my?lenia s? nie tylko niedoskona?e, ale równie? cz?sto absurdalne.

Jakie to kryteria oceny prawdy? Oto one:

1. "To jest prawda, poniewa? w to wierz?." (wrodzony egocentryzm: stale zak?adam, ?e prawdziwe jest to, w co wierz?, mimo ?e nigdy nie szuka?em odpowiedzi na pytanie dlaczego daj? temu wiar?.)

2. "To jest prawda, poniewa? w to wierzymy." (wrodzony socjocentryzm: przyjmuj? za prawdziwe pogl?dy dominuj?ce w grupie, z któr? si? uto?samiam, chocia? nigdy nie szuka?em odpowiedzi na pytanie dlaczego daj? im wiar?.)

3. "To jest prawda, poniewa? chc? w to wierzy?." (wrodzone my?lenie ?yczeniowe: wierz?, na przyk?ad w zachowania stawiaj?ce mnie w pozytywnym ?wietle, mimo ?e nigdy powa?nie i g??boko nie rozwa?a?em zachowania, które mo?e spotka? si? z negatywn? reakcj? "mojej" grupy. Wierz? we wszystko, co daje mi "dobre samopoczucie", co wzmacnia inne moje pogl?dy, co nie wymaga zmiany zachowania i stylu my?lenia w znacz?cy sposób i nie wymaga przyznania si? do b??du.)

4. "To jest prawda, poniewa? zawsze w to wierzy?em." (wrodzone samopotwierdzenie: czuj? ogromne przywi?zanie do swego ego i pogl?dów, które zawsze wyznawa?em, cho? nigdy powa?nie i g??boko nie zastanawia?em si? nad krytyk? tych pogl?dów.)

5. "To jest prawda, poniewa? w moim interesie jest w to wierzy?." (wrodzony egoizm: mam sk?onno?? do przyj?cia pogl?dów, które - je?li oka?? si? prawdziwe - obdarz? mnie wi?ksz? w?adz?, wp?ywem, komfortem finansowym oraz niedostrzegania lub odrzucania dowodów lub argumentów sprzeciwiaj?cych si? tym pogl?dom.)

My?l?, wi?c nie zmy?lam

Jak wida?, w naszym systemie my?lenia jest wiele obszarów, które jako zbiorowo?? nie chcemy poddawa? analizie i weryfikacji. Jest w nas zbyt wiele uprzedze? - koncentrujemy si? na ochronie i zaspokojeniu naszych podstawowych interesów.

Zazwyczaj nie troszczymy si? o interesy innych. Nie jeste?my sk?onni po?wi?ci? naszych pragnie?, aby pomóc zaspokoi? cudze potrzeby. Boimy si? odkry?, ?e nasze najbardziej "oczywiste" i "?wi?te" nastawienia i przekonania wcale takie nie s?. Pominiemy dowoln? liczb? podstawowych zasad je?li takie post?powanie umo?liwi nam utrzymanie, wzmocnienie lub poszerzenie strefy wp?ywów i w?adzy.

W szkole i w domu nikt nas nie uczy kanonu krytycznego my?lenia. Nie mo?na go te? pozna? w mediach masowych. W rzeczy samej, szko?a, dom i media ucz? my?lenia egoistycznego, egocentrycznego i socjocentrycznego. Chc?c nie chc?c poznajemy "absurdalne" standardy my?lenia, które oczywi?cie s?u?? ró?nym (patologicznym) celom takim jak usprawiedliwianie zdobywania tego, na czym nam zale?y (bez liczenia si? z prawami innych) lub bronienie status quo, je?li taki stan jest dla nas korzystny (bez wzgl?du na to, kto na tym cierpi), itp.

Konkluzja

Pora?ka ludzkiego umys?u w przyj?ciu i stosowaniu skutecznych metod my?lenia nie powinna nikogo dziwi?, cho? rzeczywi?cie mo?e irytowa?. Jednak?e, jako praktycy PR, dla których krytyczne my?lenie jest podstawowym mechanizmem pracy, powinni?my zna? i przyswoi? sobie logik? podstawowych standardów my?lenia (analiza, ocena, korekta).

Weso?ego wiosennego Alleluja!