Bogus?aw Feliszek, 2009-02-26
"36 godzin s?awy"

36 godzin s?awy

Kiedy informacja przechodzi do historii? Jak d?ugo ?yje? Czy mo?na j? reanimowa? po ?mierci?

Ko?em nap?dowym cyklu informacyjnego w mediach jest niespo?yty apetyt na nowo?ci.

Cykl informacyjny to czas pomi?dzy pierwsz? publikacj? informacji, a jej nast?pn? aktualizacj?. Najlepszym przyk?adem jest poranne wydanie gazety. Od pierwotnej publikacji do podania nowych szczegó?ów mija doba. Cykl informacyjny w tym przypadku trwa 24 godziny. W tygodniku to 7 dni. W kwartalniku - 3 miesi?ce.

W telewizji cykl informacyjny jest krótszy i wyznaczaj? go kolejne wydania serwisów informacyjnych. W relacjach jest miejsce tylko na podstawowe fakty. Najlepszym reporterem nie jest ten kto najlepiej opanowa? j?zyk i warsztat, ale kto najbardziej przekonuj?co potrafi powiedzie?: "Dramatyczne podwy?ki cen energii!", "Kiedy zboczeniec znowu zaatakuje?" lub "Fantastyczny finisz w strugach deszczu!".

Szybszy cykl informacyjny zmieni? tak?e prac? praktyków PR. Publiczne o?wiadczenia, komunikaty, informacje prasowe s? krótsze, bardziej zwi?z?e i okrojone do niezb?dnych faktów. Prezydent miasta nie mo?e powiedzie? do kamery: "Nie s?dz?, ?e nale?y podnie?? podatki lokalne, bo nie b?dzie to mile widziane przez mieszka?ców", gdy? do materia?u filmowego dziennikarz mo?e wykorzysta? tylko fragmenty "nale?y podnie?? podatki lokalne" i "b?dzie to mile widziane przez mieszka?ców". Telewidzowie zapami?taj? wybrane fragmenty, a nie wyja?nienie dlaczego tak s?dzi.

Wiadomo?ci starzej? si? szybciej ni? kiedy?. Informacje i nagrania video s? szybko aktualizowane. Brak nowych szczegó?ów lub innego spojrzenia na temat oznacza, ?e informacja z miejsca jest zast?powana przez "sensacyjne" doniesienie z "ostatniej chwili".

Trudno usn??

Ca?? noc nie spa?em po lekturze wyników badania zespo?u fizyków statystycznych, którzy obliczyli tempo w jakim spada liczba osób czytaj?cych artyku? publikowany w Internecie. W raporcie "Fifteen Minutes of Fame: The Dynamics of Information Access on the Web" w?gierscy fizycy stwierdzaj?, ?e wi?kszo?? wiadomo?ci przestaje by? czytana po 36 godzinach od umieszczenia w sieci. Mówi?c bardziej dok?adnie, artyku? umieszczony w Internecie przeczyta po?owa zainteresowanych w 36 godzin od publikacji.

Pó?tora dnia. Tyle ?yje artyku? w Internecie.

36 godzin i po?owa potencjalnych czytelników by? mo?e nigdy nie przeczyta artyku?u. Co w zwi?zku z tym praktyk public relations mo?e powiedzie? swoim klientom, aby ich nie straci?? Na szcz??cie, mo?e powiedzie? sporo.

Oto 6 sposobów zwi?kszenia warto?ci i czasu ?ycia informacji w Internecie:

1. Sie? nigdy nie zapomina.

Mimo ?e liczba aktywnych czytelników spada dramatycznie w krótkim czasie, to Internet dzi?ki swej naturze Wielkiego Archiwisty sprawia, ?e co? co jest raz opublikowane nigdy nie zniknie. Po wpisaniu do wyszukiwarek s?ów kluczowych zainteresowani klienci mog? wróci? do tekstu w dowolnym momencie. A to mo?e zach?ci? ich do sk?adania ofert lub bezpo?rednio generowa? wi?ksz? sprzeda?.

2. Pot?ga indywidualnego kontaktu.

Nigdy nie wiesz czy potencjalny klient przeczyta? fachowy artyku?, rzeczowy komentarz lub przyjazn? recenzj?. Ale dzi?ki poczcie elektronicznej mo?esz wys?a? informacje prasowe bezpo?rednio konkretnym odbiorcom praktycznie za darmo. Do?wiadczeni praktycy public relations maj? pod r?k? szablony informacji uwzgl?dniaj?ce typowe sytuacje.

3. Si?a witryny WWW.

Umie?? artyku?y prasowe, relacje radiowe i telewizyjne na firmowej witrynie WWW przed up?ywem 36 godzin. Odsy?acz do tego artyku?u powinien by? wyeksponowany za pomoc? innego koloru lub bannera.

4. Materia?y marketingowe.

Agencje PR mia?y w zwyczaju wydawa? krocie na b?yszcz?ce albumy, ale dzi? dzi?ki nowoczesnym drukarkom ka?dy mo?e to zrobi? sam. Zeskanuj artyku? z gazety i do??cz odbitk? do teczki prasowej. Kiedy uzbierasz ich wi?cej, pogrupuj je tematycznie. ?atwiej b?dzie wtedy dopasowa? zawarto?? teczki prasowej do potrzeb konkretnego dziennikarza lub wydarzenia.

5. Tablica og?osze?.

Traktuj za?og? jak swoich najlepszych klientów. Podnie? morale pracowników daj?c im poczucie, ?e pierwsi dowiaduj? si? o wszystkim. Wy?lij im e-mail z wiadomo?ci? zaraz po publikacji w Internecie. Roz?ó? kopie informacji w recepcji, sto?ówce i palarni. Wywie? na tablicy og?osze?.

6. Powrót do mediów.

Nie zak?adaj, ?e wszyscy czytaj? wszystko. Rozwa? zasadno?? szybkiego przekazania informacji o artykule dziennikarzom prasy fachowej i organizatorom konferencji bran?owych. Pami?taj o delikatnej w?ród dziennikarzy kwestii "korzystania" z materia?ów konkurencyjnych tytu?ów/redakcji/autorów.

Konkluzja

S?ynny ameryka?ski twórca Andy Warhol powiedzia? w 1968 roku: "W przysz?o?ci ka?dy b?dzie s?awny na ca?y ?wiat przez 15 minut." Informacja opublikowana w Internecie ma swoje 36 godzin s?awy - przeczyta j? wtedy po?owa wszystkich zainteresowanych. To wi?cej ni? "kwadrans" Warhola i mniej ni? oczekujesz.

Post?puj?c zgodnie z podanymi wskazówkami wyd?u?ysz "czytelnicze ?ycie" artyku?u online, wzmocnisz jego warto?? marketingow? i - jak wszystko dobrze pójdzie - zwi?kszysz sprzeda?.