Bogus?aw Feliszek, 2008-08-28
"21 mi?ych s?ówek"

21 mi?ych s?ówek

"Jeste? jedyn? osob?, z któr? mo?na w miar? normalnie porozmawia?..." Dwie przyjació?ki przy stoliku obok by?y tak zaj?te sob?, ?e nie zauwa?y?y jak zakrztusi?em si? kaw?. W miar? normalnie... Dobre sobie :-)

S? takie s?owa, które zostaj? z nami d?u?ej... na dobre i na z?e. Zapami?tujemy je, bo wywo?a?y emocje - pozytywne lub negatywne.

W PR liczy si? umiej?tno?? tworzenia pozytywnych skojarze?, wi?c skupmy si? na zwrotach, które buduj? korzystne relacje.

Oto 21 zda?, które brzmi? mi?o, ciep?o, pozytywnie:

1. "Witam/witamy w..." W biurze, przy stole, w domu takie powitanie pokazuje go?cinno?? i przyst?pno??. Jest bardziej przyjazne od "Cze??" czy "Dzie? dobry".

2. "Potrzebuj? Twojej pomocy." To zdanie wywo?uje instynktown? ch?? udzielenia pomocy. Osoba, która to powie mo?e liczy? na wy?szy standard obs?ugi.

3. "Nikogo tu nie znam." Szczególnie na du?ym przyj?ciu takie zdanie od razu zjedna Ci przychylno??. Je?li powiesz to w?a?ciwej osobie, ju? nie b?dziesz czu? si? samotny :-)

4. "Nie znasz mnie, ale..." Nie udawaj, ?e jeste? kogo? najlepszym przyjacielem je?li tak naprawd? nie jest.

5. "Nie wiem co to znaczy." S?uchasz i nie boisz si? przyzna?, ?e nie wiesz wszystkiego. Chcesz si? dowiedzie? czego? nowego. Proste i ?wiadcz?ce o skromno?ci zdanie pokazuje, ?e naprawd? interesuje Ci? druga osoba.

6. "To mój pierwszy raz." To zdanie tak?e odnosi si? do naturalnej ch?ci niesienia pomocy. Poka? s?abo?? i mo?esz liczy? na wsparcie.

7. "Poczekaj 10 sekund." W rozmowie telefonicznej to znaczy, ?e wracasz rzeczywi?cie za chwilk?. Pami?taj, ?e czas si? wtedy d?u?y i 10 sekund to... 10 sekund. Dok?adno?? to wiarygodno??.

8. "Lepiej je?li w to uwierzysz." Pokazuje pewno?? siebie. Ulubione zdanie mojego przyjaciela prestidigitatora :-)

9. "Podam przyk?ad." Pozwala utrzyma? kontakt, rozbudza ciekawo?? i rozwija konwersacj?. Przyk?ad musi by? rzeczowy, zrozumia?y i oryginalny.

10. "Odezwij si?." Potoczne, nieformalne, modne wyra?enie. Odnosi si? do wszystkich form komunikacji i zostawia drugiej osobie woln? r?k? w doborze sposobu kontaktu.

11. "Jeste? moim bohaterem." Kiedy kto? rzeczywi?cie wy?wiadczy? Ci du?? przys?ug? jest to lepsze od standardowego podzi?kowania.

12. "Bardzo mi mi?o." To brzmi lepiej od "Nie ma za co". Nie wierzysz? Zadzwo? do mnie. Uwielbiam to wyra?enie.

13. "Dobrze powiedziane." Dodaje odwagi w rozmowie. Dobrze powiedziane, bo ja to powiedzia?em :-)

14. "Oto czego si? nauczy?em." To, czego si? nauczy?e? jest du?o ciekawsze od tego, co wiesz. Powiedz wi?c o tym.

15. "Nie odmawiam Tobie, tylko odmawiam sobie." To u?atwia pogodzenie si? drugiej osobie z Twoj? odmow?, bo to Ty tracisz.

16. "Nie wiem, ale dowiem si?." Jeszcze si? taki nie urodzi?, wi?c lepiej przyzna? si? do niewiedzy ni? da? si? na tym z?apa?. Skoro pytanie jest wa?ne, warto zada? sobie trud, ?eby poszuka? odpowiedzi.

17. "A wi?c odpowiadaj?c na Twoje pytanie..." Po d?ugim i zagmatwanym wst?pie rozwija dywan dla prostej odpowiedzi.

18. "Za?atwione." Kelnerka w "mojej" kawiarni cz?sto to powtarza. Nie wiem dlaczego, ale czuj? si? z tym ?wietnie, wi?c musi w tym co? by?... :-)

19. "Natychmiast." W us?ugach taka deklaracja dzia?a zniewalaj?co.

20. "Tak w?a?nie post?puj? w interesach." Taki w?a?nie jeste? i inni to doceniaj? i szanuj?.

21. "Nigdy tak o tym nie my?la?em." Wi?kszo?? ludzi jest zbyt dumna i/lub pró?na, aby przyzna?, ?e kto? otworzy? im oczy, wyja?ni? co? lub pomóg? zmieni? zdanie. Takie zdanie jest oryginalnym komplementem i pokazuje otwarto?? na nowe pomys?y.

Je?li jest jaki? zwrot, który jak ulubiona piosenka wprawia Ciebie w mi?y nastrój, napisz do mnie.

PS. Wiem, ?e to nie?adnie pods?uchiwa? :-)