Bogus?aw Feliszek, 2008-08-23
"Zdrowy rozs?dek w zlewie"

Zdrowy rozs?dek w zlewie

Pracownik znanej sieci fastfoodów wyk?pa? si? w firmowym zlewie. Film dokumentuj?cy ten wyczyn umie?ci? w Internecie. Korporacja zapowiedzia?a specjalne szkolenia z przestrzegania higieny w pracy.

Zapobieganie kryzysowi polega w du?ej mierze na racjonalnym wykorzystywaniu... zdrowego rozs?dku. Szkoda, ?e tak rzadko korzysta si? z tej metody. A mo?e si? myl?, bo po prostu zdrowemu rozs?dkowi towarzysz?... nielogiczne dzia?ania :-)

Kiedy odwiedzam organizacj? klienta (lub jakiekolwiek miejsce z nim zwi?zane) mam w zwyczaju przygl?da? si? wszystkiemu oczami w?cibskiego reportera, dociekliwego policjanta, nie?yczliwego klienta, roz?alonego pracownika lub osoby, która szuka pretekstu, ?eby poda? firm? do s?du. Takie nastawienie pomaga mi wyszuka? oznaki kryzysu zanim jeszcze ujrz? ?wiat?o dzienne, jak na przyk?ad:

1. Pracownicy nosz? ubiory, które klienci lub inni pracownicy mog? uzna? na niestosowne lub nawet obra?liwe (na przyk?ad, koszulki z prowokuj?cymi has?ami lub rysunkami).

2. Pracownicy, którzy - wiem o tym po pods?uchaniu ich rozmów - nigdy nie byli szkoleni jak unika? w rozmowach dra?liwych tematów (lub zapomnieli czego uczono ich na szkoleniach).

3. ?atwe do pods?uchania rozmowy na poufne tematy.

4. Dokumenty na biurku pozostawione bez opieki - albo porzucone na kopiarkach lub faksach.

5. Pracownicy wyrzucaj?cy do kosza dokumenty, które powinny trafi? do niszczarek.

6. G?o?ne przeklinanie.

7. Monitory z wygaszaczami ekranu zawieraj?cymi obra?liwe tre?ci.

8. Komputery z otwartymi dokumentami, pozostawione bez opieki.

9. Karteczki z has?ami i kodami przyklejone do komputerowych monitorów.

10. Pracownicy wyg?aszaj?cy obra?liwe uwagi i komentarze na temat klientów, kierownictwa, dostawców i samej organizacji.

11. Pracownik ochrony ma k?opoty z "ostro?ci? spojrzenia".

12. Wyj?cia awaryjne pozamykane na k?ódki.

13. Przeterminowane ga?nice.

14. Instrukcje obs?ugi urz?dze? biurowych napisane niejasnym j?zykiem (albo napisane w obcym j?zyku).

15. Nieznane osoby spoza firmy przebywaj?ce na terenie firmy bez identyfikatora.

16. Pracownicy spogl?daj?cy na wszystkie osoby spoza firmy z niech?ci? lub nawet wrogo?ci?.

Jestem przekonany, ?e ka?dy potrafi przewidzie? potencjalne skutki takich sytuacji, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, ?e sami pracownicy s? najlepszymi obro?cami swoich organizacji. Mo?e warto porozmawia? o tym na najbli?szym zebraniu wewn?trznym, a je?li takich zebra? nie ma, dopisz to do listy czynników, które generuj? kryzysy.

Przygotujcie razem list? sytuacji, które "raczej nie powinny mie? miejsca" i zastanówcie si? jak zmniejszy? ryzyko ich wyst?powania, zanim kto? wykorzysta te s?abo?ci przeciwko organizacji.