Bogus?aw Feliszek, 2018-09-14
"Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska"

Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska

Dzi? to, co mówisz publicznie jest równie wa?ne jak to, co robisz. Dlatego coraz wi?cej firm wprowadza do procesu rekrutacyjnego na wa?ne i odpowiedzialne stanowiska wywiady przed kamer?.

Bezpo?rednia rozmowa z kandydatem dostarcza informacji o jego wykszta?ceniu, do?wiadczeniu i ambicjach. To jak zaprezentuje si? w wywiadzie przed kamer? poka?e jakie wra?enie robi w mediach – jak odpowiada na pytania, co mówi o swojej firmie i jak buduje jej reputacj?. Taki test pozwala tak?e przewidzie? jak zachowa si? w sytuacji kryzysowej, na przyk?ad kiedy w firmie wydarzy si? co? z?ego.

Oto 6 powodów dlaczego warto w??czy? do procesu rekrutacyjnego wywiad dla mediów:

1. Test wiedzy

Ka?dy kto decyduje si? na wywiad w mediach musi pokaza?, ?e wie o czym mówi. W??czenie wywiadu do procesu rekrutacji pomaga oceni? jak kandydaci zachowuj? si? w publicznych wyst?pieniach obserwowanych przez tysi?ce (miliony?) osób. Je?li mówi? do kamery jasno, rzeczowo i przekonuj?co, poradz? sobie tak?e we wszystkich sytuacjach zawodowych wymagaj?cych nie tylko wiedzy, ale tak?e umiej?tno?ci przekonywania i motywacji.

2. Komunikacja z mediami

Jest ogromna ró?nica pomi?dzy rozmow? rekrutacyjn? a wywiadem dla mediów. 

Dziennikarz jest tylko po?rednikiem (g?ównym odbiorc? s? widzowie, s?uchacze lub czytelnicy). Wywiad dla mediów jest krótszy (odpowiedzi s? krótsze) i obserwuje go wi?cej osób. Nie wszyscy lubi? pokazywa? si? w mediach, bo na przyk?ad nie akceptuj? swojego wygl?du lub g?osu. Obserwacja wyst?pienia kandydata przed kamer? dostarcza cennych informacji jak zachowuje w stresie.

3. Odpowiedzi na trudne pytania

Dziennikarz pyta, bo chce uzyska? konkretne informacje. Czasem prosi o skomentowanie tego, co powiedzieli inni. To wymaga wy?mienitej znajomo?ci bran?y i wiedzy co aktualnie interesuje media. Wywiad dla mediów pokazuje m.in. jak kandydaci odpowiadaj? na pytania, na które nie chc? odpowiedzie?, czy mówi? z empati? i czy j?zyk cia?a zgadza si? z przekazem s?ownym.

4. Kontrola przebiegu wywiadu

Wyst?pienie przed kamer? pokazuje jak kandydat kontroluje przebieg wywiadu, na przyk?ad czy ogranicza si? do odpowiedzi na pytania czy mo?e tak?e ma co? do powiedzenia sam od siebie. Ka?dy szef potrafi delikatnie przej?? kontrol? nad rozmow? i to jak to kandydat zrobi poka?e czy nadaje si? na stanowisko, do którego aspiruje.

5. Jasny przekaz

Kandydat na kierownicze stanowisko powinien posiada? umiej?tno?? jasnego i zwi?z?ego przedstawiania my?li. Prosty i klarowny j?zyk zmniejsza ryzyko nieporozumienia bez wzgl?du na temat (premiera produktu, zmiana organizacyjna czy korekta planu finansowego).

6. Zaskakuj?ce sytuacje

Kandydat mo?e mie? pierwszorz?dne wykszta?cenie i imponuj?ce osi?gni?cia zawodowe, ale od osób ubiegaj?cych si? o najwy?sze stanowiska oczekuje si? tak?e umiej?tno?ci improwizacji i podejmowania trafnych decyzji w nieprzewidzianych warunkach. Scenariusz wywiadu mo?e uwzgl?dni? potrzeb? sprawdzenia reakcji kandydata w zaskakuj?cej sytuacji.

Konkluzja

Wykorzystanie wywiadu dla mediów w procesie rekrutacji pomaga wybra? najlepszego kandydata. Scenariusz wywiadu jest dopasowany do profilu firmy i jej modelu biznesowego.

Dobra komunikacja z mediami pomaga budowa? reputacj? i kszta?towa? po??dany wizerunek. Trudno sobie wyobrazi? firm?, której najwa?niejsi pracownicy boj? si? mikrofonu i kamery oraz unikaj? kontaktów z mediami.

Je?li jeste? zainteresowany w??czeniem wywiadu dla mediów do procesu rekrutacyjnego w Twojej firmie, prosimy o kontakt jeszcze dzisiaj. Nasz telefon: 77 441 40 14.