Bogus?aw Feliszek, 2018-06-03
"Czy ma?a lub ?rednia firma musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem?"

Czy ma?a lub ?rednia firma musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem?

Jeden z czytelników tego bloga zadzwoni? niedawno z nast?puj?cym pytaniem:

Czy ma?a lub ?rednia firma musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem?

To istotne pytanie cz?sto zadaj? osoby, które wiedz?, ?e firma, w której pracuj? nie jest w?a?ciwie przygotowana do zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow? i szukaj? argumentów, które przekonaj? kierownictwo do zwi?kszenia odporno?ci firmy na kryzysowe zdarzenia.

Mo?e wcze?niej próbowa?e? rozmawia? o tym ze swoim szefem i us?ysza?e? na koniec, ?e s? wa?niejsze i pilniejsze sprawy. Mo?e sam zastanawiasz si? od d?u?szego czasu nad odpowiedzi? na to pytanie.

Bez wzgl?du na powód (nie wiesz jak odpowiedzie? na to pytanie lub potrzebujesz argumentów, które pomog? kierownictwu firmy podj?? w?a?ciw? decyzj?) warto zada? sobie kilka pyta? daj?cych ja?niejszy obraz sytuacji.

Czy ma?a lub ?rednia firma musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem?

1. Czy relacje z interesariuszami (na przyk?ad pracownikami, klientami, dostawcami, liderami opinii) maj? wp?yw na sukces (wizerunkowy, marketingowy, finansowy, itp.) Twojej firmy?

2. Je?li wydarzy si? co? z?ego, co zainteresuje media i opini? publiczn?, czy Twoja firma mo?e z tego powodu ucierpie??

3. Gdyby wydarzy?o si? co?, co zaszkodzi d?ugoterminowym interesom lub reputacji Twojej firmy, czy chcia?by? mie? zespó? (niewa?ne jak du?y), który potrafi:

a. szybko ustali? ?ród?o i przyczyn? problemu,

b. monitorowa? rozwój sytuacji i wp?yw wypadków na reputacj? marki,

c. przeciwdzia?a? eskalacji kryzysu i wzmacnia? zaufanie interesariuszy do marki?

Je?eli odpowied? na ka?de z tych pyta? brzmi "tak", firma absolutnie musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow?.

Konkluzja

Przygotowanie do zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow? nie jest zarezerwowane tylko dla najwi?kszych marek. Dotyczy ka?dej firmy, która chce aktywnie zarz?dza? zdarzeniami, które mog? popsu? jej reputacj?. Dotyczy nas wszystkich.

Mo?na nawet stwierdzi?, ?e ma?e i ?rednie firmy musz? lepiej przygotowa? si? do zarz?dzania sytuacjami kryzysowymi, gdy? nie maj? pieni?dzy i ?rodków, które pomog? im z?agodzi? negatywne skutki kryzysowego problemu lub zdarzenia.

Je?li masz pytanie o przygotowaniu firmy do zarz?dzania sytuacj? kryzysow? i nie znalaz?e? odpowiedzi na tym lub innym blogu, prosz? o kontakt. Ch?tnie porozmawiam. Mój telefon: 77 441 40 14.