Bogus?aw Feliszek, 2014-10-01
"Cztery korzy?ci ze szkolenia medialnego"

4 korzy?ci ze szkolenia medialnego

"To teraz uczy pan medialnych sztuczek i tego jak unika? odpowiedzi na pytania!" Niezbyt spodoba?a mi si? ta definicja szkolenia medialnego.

Zawsze ceni?em sobie zdanie mojego by?ego szefa w radiu i taka opinia na chwil? zepsu?a mi humor.

Jako reporter przez ponad 10 lat robi?em wywiady z ekspertami, którzy mimo rozleg?ej i g??bokiej wiedzy, nie potrafili krótko, jasno i ciekawie odpowiada? na moje pytania. Przychodzili do studia jak do sali wyk?adowej, nieprzygotowani do zwi?z?ych odpowiedzi na dociekliwe, ale oczywiste – moim zdaniem – pytania. Tylko nieliczni mówili j?zykiem zrozumia?ym dla przeci?tnego odbiorcy.

Dla osoby bez do?wiadczenia w udzielaniu wywiadów pierwsza rozmowa z reporterem mo?e by? bardzo trudna. Widok mikrofonu lub kamery oraz obecno?? w obcym miejscu cz?sto wywo?uje du?y stres.

Rozwi?zania nie trzeba szuka? w ksi??kach o lotach kosmicznych. Wystarcz? ?wiczenia w realistycznych warunkach.

Media mog? mówi? o Tobie dobrze

Je?li Twojej firmie, organizacji lub instytucji zale?y na tym, ?eby mówi?y o niej media, skuteczne szkolenie medialne zwi?kszy szans?, ?e b?d? mówi?y dobrze.

Oto cztery korzy?ci ze szkolenia medialnego:

1. Ciekawsza opowie??

Pomy?l przez chwil? jak reporter. Kto jest ciekawszym rozmówc?? Ekspert, który przedstawia mnóstwo suchych faktów czy osoba, która opowie pasjonuj?c? histori?, w której znajd? si? najwa?niejsze informacje o Twojej firmie w zrozumia?ym kontek?cie? Reporter wys?ucha tej opowie?ci do ko?ca je?li wiesz jak pracuje, co go interesuje i co chce osi?gn??.

2. Wi?cej tematów i kontaktów w mediach

W wywiadzie nie chodzi tylko o odpowiedzi na pytania reportera. Dobry rozmówca dba o to, ?eby jego odpowiedzi by?y ciekawsze od pyta?. Je?li rozumiesz sposób my?lenia reportera, mo?esz skoncentrowa? si? w odpowiedziach na tym, co go najbardziej interesuje. Mo?esz te? przedstawi? propozycje innych tematów lub umo?liwi? kontakt z innymi ekspertami. Dzi?ki takiemu podej?ciu mo?esz liczy? na wi?cej wywiadów i kontaktów z mediami.

3. W?asny komentarz

Najwa?niejszym – o ile nie jedynym – powodem do udzielenia wywiadu jest mo?liwo?? przekazania w?asnego komentarza. Dzi?ki mediom mo?esz szybko dotrze? do swoich interesariuszy z wa?nym przes?aniem – kluczowe komunikaty pomagaj? zapami?ta? najwa?niejsze informacje. Dzi?ki szkoleniu rzecznik prasowy wie jak mówi?, ?eby reporter chcia? wykorzysta? kluczowe przes?anie w swojej relacji.

4. Kluczowe komunikaty

Dzi?ki szkoleniu medialnemu jego uczestnicy zaczynaj? rozumie? si?? jasnych, zwi?z?ych i przekonuj?cych przekazów. Czasem dochodz? te? do wniosku, ?e komunikaty, które sami zatwierdzili do publikacji w mediach, nikogo nie interesuj?. Na szkoleniu ucz? si? budowa? informacje wa?ne dla ich interesariuszy. Rzecznik prasowy przekazuj?cy reporterom aktualne, ciekawe i warto?ciowe informacje pomaga mediom budowa? pozytywny wizerunek Twojej firmy, organizacji lub instytucji.

Konkluzja

Szkolenie medialne nie uczy unikania odpowiedzi czy manipulowania dziennikarzami, ale dzielenia si? wiedz? w sposób ciekawy, barwny i przede wszystkim zrozumia?y. Dzi?ki dobrym szkoleniom medialnym eksperci potrafi? lepiej przekazywa? my?li na tematy, na których znaj? si? najlepiej.

Jakie jest Twoje zdanie o szkoleniach medialnych? Napisz o tym w komentarzu.