Bogus?aw Feliszek, 2014-09-08
"7 prostych pyta? o PR"

7 prostych pyta? o PR

1. Jak najkrócej mo?na opisa? istot? PR?

W najwi?kszym skrócie, public relations to zarz?dzanie publicznym wizerunkiem (tym jak jeste? postrzegany) i to?samo?ci? (tym jaki jeste?).

W PR chodzi o reputacj?, a ta wynika z tego, co robisz, co mówisz i co inni my?l? i mówi? o Tobie. Dobra reputacja to samonap?dzaj?ce si? ko?o – podnosi oczekiwania wobec produktów i us?ug, a lepsza jako?? produktów i us?ug poprawia reputacj?.

Public relations to du?o wi?cej ni? czysta perswazja. To piel?gnowanie dwustronnej otwartej komunikacji i pami?tanie, ?e w trakcie procesu komunikacji zmieniaj? si? nie tylko odbiorcy tych dzia?a?, ale tak?e nastawienie i zachowanie samej organizacji.

Public relations cz?sto b??dnie kojarzone jest z rozpowszechnianiem informacji prasowych, komunikacj? "samouwielbienia", reklam? i promocj? sprzeda?y. Co wi?cej, wielu szefów organizacji nie rozumie i nie chce przyj?? do wiadomo?ci jak ich poczynania i reakcje s? postrzegane przez ró?ne grupy otoczenia.

PR musi wykaza?, ?e bezpo?rednio pracuje na sukces organizacji. Je?eli zadaniem public relations jest ochrona i zarz?dzanie reputacj? i relacjami organizacji, to musi mie? swój klarowny i wymierny efekt, a nie tylko poprawia? samopoczucie zarz?du.

2. Jaka jest ró?nica pomi?dzy public relations a marketingiem i reklam??

Nie mo?na porównywa? pomara?czy z jab?kami czy gruszkami.

Trudno wyobrazi? sobie sprzeda? bez marketingu i reklamy, ale public relations si?ga g??biej – PR pokazuje kim jest firma, jakimi kieruje si? warto?ciami i za czym si? opowiada. Dzi?ki public relations ludzie interesuj? si? firm? – zadowoleni klienci zostaj? klientami lojalnymi.

Marketing bardziej interesuje si? identyfikowaniem potrzeb klienta i opracowywaniem produktów lub us?ug, które je zaspokoj?. PR skupia si? na tworzeniu i podtrzymywaniu dobrej woli i zrozumienia pomi?dzy organizacj? a opini? publiczn?.

Marketing dociera ze swoim przes?aniem poprzez reklam? – public relations korzysta z po?rednictwa mediów (wywiady, artyku?y, eksperckie komentarze, itd.).

Reklama zazwyczaj jest adresowana do ?ci?le okre?lonej grupy odbiorców – aktualnych lub przysz?ych klientów. Dzia?ania public relations uwzgl?dniaj? (a przynajmniej powinny) wp?yw na wszystkich interesariuszy w otoczeniu wewn?trznym i zewn?trznym.

Public relations obejmuje komunikacj? z pracownikami, klientami, liderami opinii, pracownikami urz?dów kontrolnych i inwestorami. Imprezy specjalne, raporty roczne, newslettery, blogi, firmowe profile na serwisach spo?eczno?ciowych to kilka przyk?adowych narz?dzi wzmacniaj?cych relacje z lud?mi, którzy s? najcenniejszymi adwokatami firmy, jej marki, produktów i us?ug.

Public relations dzia?a non-stop (nawet je?li nikt w firmie tym si? nie zajmuje); reklama jest dzia?aniem czasowym (trwa od do).

3. Jaka jest najwi?ksza s?abo?? reklamy?

Tradycyjna reklama jest monologiem. Nowoczesne firmy zyskuj? kiedy buduj? system komunikacji z otoczeniem oparty na dialogu, czyli na rozmowie organizacji z klientami – obecnymi i nowymi.

Reklama jest subiektywna. Sami p?acimy za to, ?e kto? poklepuje nas po ramieniu. Public relations polega na tym, ?e kto? trzeci – obiektywny, neutralny, bezstronny – przychylnie si? o nas wyra?a. Taka rekomendacja jest bardziej wiarygodna i cenniejsza od przekazu reklamowego.

4. Czy public relations nie jest subteln? odmian? propagandy?

Nie. Propaganda manipuluje obrazami, sloganami i symbolami odwo?uj?c si? do uprzedze? i emocji. Przekazuje jeden punkt widzenia. Public relations polega na dyskusji i wymianie argumentów zak?adaj?c jednocze?nie gotowo?? obydwu stron do zmiany opinii, nastawienia i zachowania.

?yjemy w czasach kiedy dobre maniery nie zawsze s? kojarzone z dobrymi intencjami. Praktycy PR spotykaj? si? z zarzutami, ?e do za?mieconych zb?dnymi informacjami kana?ów informacyjnych "przemycaj? w?asne interesy".

Istotnie, dysproporcja pomi?dzy tym, co ludzie (widzowie, czytelnicy, s?uchacze) musz? wiedzie?, a tym, co serwuj? media zwi?ksza si?. Ale naszym celem jest pomoc w zrozumieniu wspó?czesnego ?wiata. Konflikt i wa?? zamieniamy w porozumienie i szacunek.

Nie uwa?amy, ?e otwarcie kolejnego supermarketu jest wa?niejsze od redukcji bezrobocia, nowa margaryna zmniejszy g?ód w Afryce, a tytu? doktora honoris causa dla wybitnego polityka ograniczy korupcj?. Wierzmy jednak w "spo?eczn? odpowiedzialno??" i "s?u?enie spo?ecze?stwu", które stawiamy ponad w?asne korzy?ci i prywatne interesy.

Szukamy spo?ecznego poparcia dla naszych Klientów i przekonujemy, ?e bez takiej akceptacji ich przysz?o?? jest zagro?ona. Nasz? ambicj? jest publiczna promocja wolnej i etycznej konkurencji idei, jednostek i instytucji z jednoczesnym zrozumia?ym informowaniem opinii publicznej o ?ród?ach, motywach i celach naszych dzia?a?.

5. Jakie jest dzi? najwi?ksze wyzwanie w komunikacji biznesowej?

Guru nowoczesnych metod zarz?dzania Peter Drucker powiedzia?: "Celem biznesu jest tworzenie konsumentów."

Z ca?ym szacunkiem, my widzimy to inaczej. W Pressence Public Relations mówimy: "Celem biznesu jest tworzenie konsumentów, którzy tworz? nowych konsumentów."

Public relations polega nie tylko na zarz?dzaniu relacjami z klientami, ale tak?e na rozwijaniu relacji mi?dzy klientami, którzy mog? dzieli? si? swoimi pragnieniami, potrzebami i pasjami dotycz?cymi Twego produktu lub us?ugi z Tob? – i ca?ym ?wiatem.

Konsumenci podejmuj? decyzje pod presj? czasu i ?wiadomie unikaj? kontaktów z reklamami. Potrzebne s? nowe sposoby zwrócenia uwagi i umiejscowienia marki w umys?ach.

Public relations i marketing szeptany (informacje przekazywane sobie nawzajem przez klientów) odgrywaj? coraz wi?ksz? rol? w komunikacji marketingowej i budowaniu ?wiadomo?ci marki. Inne metody to sponsoring, wzmianki o produktach w programach rozrywkowych, prezentacje w popularnych publicznych miejscach, promocje z udzia?em popularnych osób (aktorzy, sportowcy, politycy).

6. Czy Pressence Public Relations stosuje jaki? wyj?tkowy rodzaj komunikacji?

Dobre public relations to co? wi?cej ni? skuteczna komunikacja. To cz?sto tak?e umiej?tno?? s?yszenia tego o czym si? g?o?no nie mówi i dostrzegania tego, czego nie wida? na pierwszy rzut oka.

Nasz model komunikacji uwzgl?dnia dwa rodzaje przekazu: formalny i nieformalny.

Przekaz formalny to taki, który zdaniem odbiorcy jest sterowany przez nadawc? (materia?y marketingowe, reklama, biuletyny wewn?trzne, raporty roczne, witryny WWW, itd.)

Przekaz nieformalny to taki, który wed?ug odbiorcy jest niezale?ny od nadawcy. W przekazie nieformalnym do dwóch najbardziej wp?ywowych ?róde? informacji Pressence Public Relations zalicza media i ró?norodne spo?eczno?ci (na przyk?ad grupy dyskusyjne w mediach spo?eczno?ciowych), które gromadz? wybrane grupy docelowe.

Dopracowany program komunikacji z otoczeniem powinien dok?adnie okre?li? te grupy, wybra? najlepsze (formalne i nieformalne) metody dotarcia do nich z okre?lonym przekazem, przyjrze? si? obecnie stosowanym metodom komunikacji i ich cz?stotliwo?ci.

Aktywna strategia wykorzystuj?ca wszystkie kana?y i metody komunikacji zwi?kszy skuteczno?? komunikacji pod warunkiem, ?e przekaz jest spójny i dopasowany do mo?liwo?ci odbiorcy.

7. Jakie s? korzy?ci z zatrudnienia agencji PR?

Agencja public relations wspó?pracuje z mediami, które codziennie informuj?, edukuj? i bawi? Twoich klientów – obecnych i przysz?ych.

Jest to optymalne rozwi?zanie gwarantuj?ce us?ugi profesjonalnego kapita?u intelektualnego i specjalnych umiej?tno?ci dostosowanych do wybranego dzia?ania po akceptowanych przez rynek cenach.

Obiektywizm, elastyczno?? i ?wie?e spojrzenie z zewn?trz oraz dost?p do rzadkich i po?ytecznych informacji to bardzo cenne walory takiego rozwi?zania.

Dzi?ki public relations wychodzisz z niszy anonimowo?ci i zyskujesz wi?ksz? rozpoznawalno??. Klienci wi?cej wiedz? o tym, co robisz i jak? to ma dla nich warto??.

Wi?ksza rozpoznawalno?? na rynku oznacza, ?e:

1. PR mo?e pomóc nawi?za? nowe kontakty biznesowe.

2. PR mo?e skróci? czas potrzebny klientowi na podj?cie decyzji o kupnie produktu lub us?ugi.

3. PR mo?e pomóc Ci odró?ni? si? od konkurencji.

4. PR mo?e stworzy? pozytywny wizerunek Twojej organizacji.

5. PR mo?e ocali? Twoj? reputacj? w sytuacji kryzysowej.

W zakrojonych na szersz? skal? akcjach, których kr?g odbiorców wykracza poza w?asnych pracowników, opieranie si? wy??cznie na wewn?trznym dziale public relations rzadko kiedy prowadzi do osi?gni?cia zadowalaj?cych wyników.

Dzi?ki zatrudnieniu zewn?trznej agencji nasi Klienci maj? do dyspozycji wi?cej specjalistów pracuj?cych na ich korzy??, lepszy dost?p do twórczych koncepcji, niepowtarzalnych pomys?ów i nowoczesnych technologii.

Masz wi?cej pyta? o PR? Kliknij tutaj, napisz do mnie lub zadzwo?: 77 441 40 14.