Bogus?aw Feliszek, 2014-02-21
"Kto czyta bran?ow? pras? PR"

Kto czyta bran?ow? pras? PR

Ka?da osoba pracuj?ca w public relations powinna:

1. krytykowa? bran?ow? pras? PR za powierzchowno?? i niedoinformowanie,

2. czyta? j? nami?tnie.

Najlepszy polski magazyn PR powinien mie? du?y format, b?yszcz?c? ok?adk?, fiku?ne czcionki, kolorowe zdj?cia i nie za du?o tekstu.

Je?li chodzi o zdj?cia, to:

1. wi?kszo?? powinna pokazywa? twarz z lewej strony (podobno lewy profil wi?cej mówi o cz?owieku).

2. pracownicy agencji PR powinni pozowa? w nowoczesnych biurach na wysokich pi?trach, najlepiej z widokiem na centrum Warszawy.

3. co najmniej trzy zdj?cia w ka?dym numerze powinny pokazywa? ludzi z dorodnym fikusem w tle.

Kiedy? te? zastanawia?em si? dlaczego fotograficy na ka?d? sesj? przychodz? z ogromnym fikusem. W ko?cu wyt?umaczono mi, ?e to ?yczenie dyrektora kreatywnego.

Je?li redakcja poprosi Ci? o dostarczenie w?asnego zdj?cia, proponuj? trzy uj?cia: 1. z fikusem na pierwszym planie, 2. za sterem jachtu na ?rodku oceanu, lub 3. tu? przed wej?ciem na szczyt Mount Everestu.

Mówi?c ogólnie, praktycy PR czytaj? pras? bran?ow? z pi?ciu powodów:

1. ?eby pozna? najnowsze plotki,

2. ?eby sprawdzi? czy dziennikarz wykorzysta? informacj?, któr? us?ysza? w "najwi?kszej tajemnicy",

3. ?eby upewni? si? czy uda?o si? utrzyma? w sekrecie ostatni? wpadk? ich klienta,

4. ?eby przeczyta? druzgoc?c? i celn? krytyk? kampanii prowadzonej przez konkurencyjn? agencj? PR,

5. ?eby sprawdzi? czy kto? oferuje lepsz? prac?.

Oczywi?cie nikt nie przyzna si? do tego, ?e czyta pras? PR, bo chce zmieni? prac?. Ale taka jest prawda. A ci, którzy nie szukaj? (czyli wyj?tki), zawsze s? ciekawi ile mogliby zrobi? w nowej firmie.

W prasie bran?owej mo?esz te? znale?? fascynuj?ce, barwne i pe?ne emocji opisy relacji agencji z klientem – jak to by?o pi?knie na pocz?tku i dlaczego na koniec klient powiedzia?, ?e przenosi bud?et PR do konkurencji.

Je?li szybko nauczysz si? czyta? mi?dzy wierszami komentarze agencji i klienta, by? mo?e unikniesz przykrego zaskoczenia tym, ?e Twój najbardziej lojalny klient PR powie w przysz?ym tygodniu, ?e ju? Ci? nie lubi.

Dlaczego czytasz pras? bran?ow?? Napisz o tym w komentarzu.